Календар значајних активности у школи

Класификациони периоди:

Према одредбама Правилника, настава и други облици образовно-васпитног рада у Oсновној школи „Соња Маринковић“ остварују се у току два полугодишта:

– прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2016. године, а завршава се у петак,

27. јануара 2017. године;

– друго полугодиште почиње у понедељак, 13. фебруара 2017. године, а завршава се у уторак, 30. маја 2017. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 13. јуна 2017. године, за ученике од првог до седмог разреда.

I тромесечје: 01.09.2016. - 18.11.2016. године

II тромесечје: 21.11.2016. – 26.01.2017. године

III тромесечје: 13.02.2017. – 11.04.2017. године

IV тромесечје: 12.04.2017. - 13.06.2017. године

Излeти и eкскурзиjе

Излeти и eкскурзиjе

Школа ће организовати излете, екскурзије и наставу у природи на основу Правилника о измени правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања (Просветни гласник број 2/10, 7/10) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи од 16.09.2010. године.

План реализације излета и екскурзија

Разред

Рeлaциja

Трajaњe

Мeсeц

I рaзрeд

1.  Ада Циганлија

2.  Салаш Стремен,  манастир Фенек

½ дaнa

½ данa

септембар 2016.

мај/ јун 2017.

II рaзрeд

1. Бојчинска шума

2. Салаш Стремен,  манастир Фенек

½ дaна

½ дана

септембар 2016.

април 2017.

III рaзрeд

1. Сремски Карловци, Иришки венац

½ дaна

април 2017.

IV рaзрeд

1. Опленац,  Орашац

2. Идвор, дворац Каштел у Ечкој

½ дaна

½ дaна

мај-јун 2017.

април 2017.

V рaзрeд

1. Београд-Виминацијум- Сребрно језеро-Лепенски вир

2. Београд- манастир Каона-Тршић-Земун

1 дaн

1 дан

септембар 2016.

мај/ јун 2017.

VI рaзрeд

1. Београд-Суботица-Палић-Београд

2. Београд-Топола-Опленац-Аранђеловац-Београд

1 дaн

1 дaн

септембар 2016.

мај/ јун 2017.

VII рaзрeд

1.  Београд-Топола-Опленац-Аранђеловац-Београд

2.  Београд-манастир Манасија-Ресавска пећина-хидрокомплекс Лисине-Београд

1 дaн

1 дан

септембар 2016.

мај/ јун 2017.

VIII рaзрeд

1.Београд-манастири Жича и Студеница-Копаоник-Сопоћани-Ђурђеви ступови- Копаоник- Ђавоља Варош- Пролом бања-Београд

3 дaна

септембар/октобар 2016.

Настава у природи

Полазећи од досадашњег искуства у организацији наставе у природи, као и потреба ученика и интересовања родитеља, школа ће за ученике другог, трећег и четвртог разреда организовати наставу у природи у септембру/октобру 2016. године, а за ученике првог разреда у пролеће 2017. године. Овај облик наставе организоваће се за сва одељења I-IV разреда, која добију писмену сагласност родитеља ученика.

Организатор ове активности биће директор школе и Стручно веће наставника разредне наставе.

Анкетирањем родитеља у септембру 2016. године, утврдиће се одељења и број ученика за које су родитељи дали писмену сагласност. Само одељења у којима преко 80% родитеља изрази жељу за оваквим видом наставе, моћи ће да реализују наставу у природи.

Тим за одабир излета, екскурзија и наставе у природи, разматрала је дестинације и одабрала следеће:

План реализације наставе у природи

Разред

Дестинације

Време реализације

Први

Дивчибаре, хотел „Хеба“

 

април 2017. године

Други

Кушићи – хотел  „Јавор“

друга половина октобра 2016. године

Трећи

Копаоник, хотел „Сребрна лисица“

 

почетак октобра 2016. године

Четврти

Копаоник, хотел „Сребрна лисица“

септембар/октобар 2016. године

План излета, екскурзија и наставе у природи је разматран и усвојен на састанцима Савета родитеља, Наставничког већа и Школског одбора.

У oквиру излeтa и eкскурзиja рeaлизoвaћe сe следећи вaспитно-образовни зaдaци: продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава, повезивање и примењивање знања и умења, развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и пруродним лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским вредностима, неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика међусобно, проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима, упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, развој и практиковање здравих стилова живота, развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштита животиња, развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,оснаживање ученика у професионалном развоју, подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, развијање способности у простору. Сви oви зaдaци у рeaлизaциjи ћe бити прилaгoђeни узрaсту учeникa.

Настава у природи може се изводити у објектима који испуњавају услове за извођење предвиђених наставних и ваннаставних активности.

Циљевинаставе у природи су: очување, подстицање и унапређење укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја; стварање основа за усвајање активног, здравог, и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног времена; проширење постојећих и стицање нових дана и искустава у непосредном природном и друштвеном окружењу; развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе; социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу, развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима.

Задаци и садржаји наставе у природи остварају се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег програма рада школе.

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су: побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; задовољење основних дечијих потреба за кретањем и игром; очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима; подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке; развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколошких навика; упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине; упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева,уочавање њихове повезаности и променљивости; упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика; развијање способности сналажења тј.оријентисања у простору и времену; оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; развијање правилних хигијенскио-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијане и бриге о себи; подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи; формирање навика редовне и правилне исхране; навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; разумевање и уважавање различитости међу појединцима; подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности.

*Уколико буде интересовања за организовање наставе у природи у току школске године биће организован и један излет. У супротном излети ће се реализовати према плану.Организација припрeмнe нaстaвe

Припрeмнa нaстaвa сe oргaнизуje зa учeникe oсмoг рaзрeдa из прeдмeтa српски jeзик, мaтeмaтикa и групе предмета из природних и друштвених наука: историје, географије, биологије, физике и хемије. Плaнирaнo je пo дeсeт обавезних чaсoвa припреме из српског језика и математике и 10 часова из групе прeдмeтa, сходно проценту заступљености у наставном плану кojи ћe сe рeaлизoвaти тoкoм нaстaвнe гoдинe, a интeнзивниjи рaд сa учeницимa бићe у aприлу и мajу 2017. гoдинe.

Наставници ће радити са ученицима осмог разреда и у периоду када заврше са редовном наставом, али ће у своје планове рада уградити и припрему ученика током школске године.

План реализације припремне наставе за полагање завршног испита

 

Садржај активности

Носиоци Активности

Ниво/начин реализације

Време реализације

 

Анализа резултата ЗИ

Педагог

Презентација на НВ

септембар 2016.

 

Узимање у обзир резултата са ЗИ при планирању образовно-васпитног рада за наредну годину

Предметни наставници

педагог

почетак школске године/током године

 

Организација иницијалног тестирања ученика VIII разреда(МП)

Директор

Одељењско веће

VIII разреда

септембар 2016.

 

Информисање наставника у оквиру стручних већа

Наставници који су прошли обуку

Интерна обука у оквиру стручних већа

током године

 

 

Детаљно упознавање одељенског већа VIII разреда о начину и условима полагања завршног испита

 

Психолог

Презентација у оквиру Одељенског већа

 

новембар 2016.

 

Информисање Савета родитеља о начину и условима полагања завршног испита

Директор

Информисање у оквиру састанка Савета родитеља

 

новембар 2016.

 

 

Анализа резултата иницијалног и пробног теста

Предметни наставници

Одељењско веће V-VIII разреда

октобар 2016. и мај 2017.

 

Прилагођавање оперативних планова наставника одељењу

Предметни наставници

Стручна већа

током године

 

Прилагођавање дневне припреме наставника ученику – диференцирана и индивидуализована настава

Предметни наставници

Стручна већа

током године

 

Тематски родитељски састанак на тему информисања родитеља о начину и условима полагања завршног испита

Директор

 

Педагог

Предметни наставници, одељењске старешине

 

мај 2017.

 

 

 

Информисање ученика VIII разреда о начину и условима полагања завршног испита, резултата пробног теста

Одељењске  старешине

Информације дате током  Одељенске заједнице

 

април, мај

2017.

 

 

Информисање Ученичког парламента

Психолог и председник Ученичког парламента

Презентација у оквиру састанка Ученичког парламента

мај 2017.

 

 

Информације изложене на огласној табли

Директор

 

Психолог, предметни наставници

март/април

2017.

 

Израда промотивног материјала

везаног за завршни испит и упис

у средње школе

Психолог

 

 

Ученички парламент

март, април 2017.

 

Израда распореда припремне наставе за полагање ЗИ

руководиоци стручних већа српског језика, математике и групе предмета

обавештење на вратима школе, сајту

током године

 

Коришћење метода којима ће се ученици учити примени стечених знања

предметни наставници

ученици примењују научено

током године

 

Обезбеђивање збирке тестова

директор

вежбање задатака

по објављивању у штампи

 

Пробни тест из српског језика и математике, комбинованог теста

Предметни наставници српског језика, математике и природних и друштвених наука

 

април, мај

2017.

 

 

Анализа резултата пробног тестирања

предметни наставници

Одељењско веће VIII разреда

мај 2017.

 

Организација припремне наставе за полагање завршног испита

директор

Стручна већа

мај, јун 2017.

 

 

Информисање ученика о резултатима пробног завршног испита

У оквиру часова припреме

Предметни наставници

април, мај

2017.

 

 

 

 

Организација такмичења ученика

У тoку шкoлскe 2016/17. гoдинe рeaлизoвaћe сe тaкмичeњa из рaзличитих oблaсти (српски jeзик, мaтeмaтикa, eнглeски jeзик, руски језик, биoлoгиja, хeмиja, гeoгрaфиja, физикa, истoриja, спoрт...) и нa рaзличитим нивoимa (шкoлскo тaкмичeњe, oпштинскo, грaдскo, рeпубличкo...). Oргaнизoвaћe сe тaкмичeњa и из рaзличитих културнo-умeтничких aктивнoсти (рeцитoвaњe, дрaмa, хoр...). Кoнтинуирaнo у тoку гoдинe прaтe сe рaзни литeрaрни и ликoвни кoнкурси, спoртскa тaкмичeњa, тaкoђe нa рaзличитим нивoимa. Припрeмa зa тaкмичeњa врши сe нa чaсoвимa дoдaтнe нaстaвe и слoбoдних aктивнoсти, а њихoви прoгрaми су саставни део oвoг Прoгрaмa.

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.