Обавезе и дужности ученика у школи

Обавезе ученика Члан 14.

Члан 14.

Ученик има обавезу да:

1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2. поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

5. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

6. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

7. благовремено правда изостанке;

8. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

9. стара се о очувању животне средине и понаша се у складу са правилима еколошке етике.

Члан 15.

Дужност ученика, родитеља односно старатеља ученика је да у року од 8 дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације одељенском старешини.

Дужности ученика

Члан 19.

Ученик је дужан да:

1. да редовно похађа наставу, стиче знања, овладава вештинама и уредно извршава све друге обавезе у васпитно-образовном процесу према Годишњем плану рада школе;

2. ученици долазе у Школу прикладно одевени, чисти и уредни, уважавајући хигијенске, радне, здравствене и естетске захтеве;

3. долазак у школу је најкасније 10 минута пре почетка наставе, дежурни ученик долази 15 минута раније;

4. на знак звона, улазе у школску зграду кроз врата одређена за ученике, без трчања и гурања;

5. у случају лошег времена, дежурни натавник одређује време и место уласка;

6. ученици одлазе у учионице или кабинете, формирају ред у ходнику и у миру сачекају долазак наставника. Топлу гардеробу, јакне и капуте, остављају на чивилуке у учионици;

7. у учионици ученици су дужни да седну на место и припреме се за час и искључе мобилне телефоне;

8. за време часа од ученика се захтева радна дисциплина, културно понашање уз поштовање личности наставника и осталих ученика. Није дозвољен излазак из учионице без сагласности наставника;

9. ако ученик изађе из учионице по дозволи или захтеву наставника, не сме ометати рад осталих одељења, нити се задржавати у холу или код дежурног ученика;

10. у зборницу и друге службене просторије улазе само по позиву или одобрењу;

11. да одржавају хигијену учионице и да чувају инвентар;

12. чувају од оштећења и уништења ђачку књижицу и сведочанства;

13. велике одморе проводе у дворишту;

14. да се не играју лоптом или неким другим спортским реквизитом у холу, ходницима или неком простору Школе који није одређен за ту намену;

15. ученици који не раде физичко или не уче неки страни језик, дужни су да тај час проведу на месту које им одреди предметни наставник;

16. уколико ученик има потребу да оде из Школе пре завршетка наставе, дужан је да се јави предметном наставнику, одељенском старешини, психологу или педагогу;

17. евентуалне сукобе, ученици треба да решавају мирним путем уз помоћ запослених и психопедагошке службе;

18. да наставника и сва одрасла лица која долазе или излазе из учионице поздраве устајањем;

19. да стојећи и у тишини саслушају читање саопштења;

20. да ословљавају наставно особље са «учитељице», «наставнице» и «учитељу», «наставниче» ; поздрављају са: «Добро јутро», «Добар дан», «Добро вече», «Довиђења»;

21. да на исти начин поздрављају и друга одрасла лица у Школи ословљавајући их са «госпођо» и «господине»;

22. у случају лошег времена одмор се проводи у учионици (за ученике од I до IV разреда), ходницима и холу Школе;

23. ученицима се не дозвољава да за време одмора излазе изван школског дворишта. За ученике који не поштују ову забрану, Школа не сноси одговорност;

24. завршетком последњег часа ученици у миру, без вике, трчања и гурања, напуштају школски простор кроз главни улаз;

25. окупљање ученика у супротној смени по потреби извођења наставних и ваннаставних активности обавља се на местима која одреди наставник, испред Школе или у холу, али својим присуством не смеју реметити рад супротне смене;

26. ако ученици примете у школском простору лица неуобичајеног сумњивог понашања, дужни су да о томе обавесте дежурног наставника или друго наставно или помоћно особље;

27. саветује се да ученици не носе у Школу скупоцене предмете и већу количину новца, а ако се плаћа нека обавеза, саветује се да се плати одмах по доласку у школу;

28. саветује се ученицима да чувају своје мобилне телефоне.

Члан 24.

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи, помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице уз посредовање вршњачких медијатора, одељенског старешине, психолога, педагога или дежурног наставника.

Члан 26.

Ученик је дужан да чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје Школа.

Ученик је дужан да родитељу, односно старатељу да на увид ђачку књижицу, у коју одељенски старешина уноси податке о успеху и владању ученика.

Ученик не сме да преправља и дописује податке на јавним исправама које школа издаје.

Члан 30.

Дужност ученика је да редовно похађа наставу.

Неоправдано изостајање сматра се лакшом повредом обавеза ученика. Ученик који закасни на час дужан је да уђе у учионицу.

Одсуствовање ученика са појединог часа, одобрава предметни наставник, а целодневно одсуство одобрава одељенски старешина.

Одредбе о изостајању ученика са наставе су детаљно описане у Правилнику о безбедности

Члан 31.

Ученику је у Школи најстроже забрањено да:

1. уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот и здравље ученика и запослених, односно нанети штета имовини школе;

2. уноси и користи алкохол, опијате, наркотике, дуван и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика;

3. самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

4. баца петарде у школи и школском дворишту, као и у непосредној околини, чиме угрожава безбедност своју и осталих ученика, запослених и других лица.

Ученику је у Школи такође забрањено да:

1. пуши у просторијама Школе и школском дворишту;

2. уноси и једе сунцокрет, семенке и сл.

3. баца или оставља отпатке ван корпи за отпатке;

4. самовољно напушта час и друге активности у којима учествује као ученик

5. користи мобилни , вокмен и друга средства комуникације за време часа;

6. улази у зборницу без позива и одобрења;

7. задржава се у ходницима за време часа.

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.