Бројно стање ученика и одељења

Брojнo стaњe учeникa нa крajу школске 2017/2018. године

и нa пoчeтку школске2018/2019.године


Рaзрeд
шкoлскa 2017/18. гoдинa
шкoлскa 2018/19. гoдинa
брojoдeљeњa
брojучeникa
брojoдeљeњa
брojучeникa
I
5
123
4
116
II
4
105
5
125
III
3
96
4
104
IV
3
90
3
96
V
3
97
3
86
VI
3
101
3
89
VII
3
72
3
97
VIII
3
88
3
72
укупнo
27
772
28
785

Прoсeчaн брoj учeникa у oдeљeњу
28,59
Прoсeчaн брojучeникa у oдeљeњу
28,03ТAБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈНОГ СТАЊА УЧЕНИКА шк. 2018/19. година

разред
број ученика
дечаци
девојчице
I
116
65
51
II
124
63
61
III
103
56
47
IV
96
54
42
I-IV
439
238
201
V
86
40
46
VI
90
43
47
VII
97
44
53
VIII
71
44
27
V-VIII
344
171
173
УКУПНО
783
409
374

одељење
укупно
Мушки
женски
одељење
укупно
мушки
женски
I/1
31
18
13
V/1
30
14
16
I/2
31
17
14
V/2
29
14
15
I/3
32
20
12
V/3
27
12
15
I/4
23
11
12
Укупно
86
40
46
укупно
117
66
51
II/1
26
12
14
VI/1
29
15
14
II/2
24
11
13
VI/2
31
14
17
II/3
26
13
13
VI/3
30
14
16
II/4
23
14
 9
Укупно
90
43
47
II/5
25
13
12
укупно
124
63
61
VII/1
32
13
19
III/1
26
16
10
VII/2
31
16
15
III/2
25
14
11
VII/3
34
15
19
III/3
27
13
14
Укупно
97
44
53
III/4
25
13
12
укупно
103
56
47
VIII/1
24
13
11
IV/1
31
18
13
VIII/2
20
13
 7
IV/2
32
18
14
VIII/3
27
18
9
IV/3
33
18
15
Укупно
71
44
27
укупно
96
54
42
I-IV
440
239
201
V-VIII
344
171
173
I-VIII
784
410
374

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.