Просторни услови и опремљеност

Мaтeриjaлно-тeхнички и прoстoрни услoви рада:

Током школске 2009/10. године је реализована адаптација, санација и доградња школске зграде, тако да су школску 2010/11. годину ученици и наставници почели у обновљеном и изузетно лепом простору површине 4392m2.

Школа има наставничку зборницу, канцеларију директора, канцеларију стручних сарадника, педагога и психолога, секретаријат и рачуноводство и архиву.

Школа располаже са 24 учионичка простора:

- 15 кабинета за: информатику, техничко и информатичко образовање, ликовну и музичку културу, биологију, физику, хемију, српски језик, математику, историју и географију, стране језике, веронауку

- 6 специјализованих учионица за продужени боравак у одвојеном делу школске зграде

- 3 учионице за ученике трећег и четвртог разреда, који се смењују у том простору.

Ученици већ шесту школску годину имају наставу физичког васпитања у потпуно новој фискултурној сали, са две свлачионице, мокрим чворовима, справарницом и кабинетом за наставнике физичког васпитања, урађеној по највишим стандардима и комплетно опремљеној справама и пратећом опремом. Ученици млађе смене, а нарочито ученици продуженог боравка, поред велике сале, користе и малу фискултурну салу, која је опремљена струњачама, шведским сандуком, шведском клупом, гредом и козлићем.

Школа има два спортска терена: кошаркашки и рукометни/фудбалски терен и школско двориште.

У сутеренском простору налазе се информатички кабинет и школска библиотека.

Информатички кабинет је савремено опремљена дигитална учионица. Има један сервер и 3 рачунара умрежених са 30 ЛЦД монитора, тако да сваки ученик може да ради на свом рачунару.Школска библиотека је смештена у лепо опремљеном простору са читаоницом са 27 читалачких места. Библиотечки фонд има 9515 инвентарних јединица. Књиге су сређене по свим библиотечким прописима. Настоји се да се библиотечки фонд повећа набавком нових примерака лектире, енциклопедија и популарне белетристике.

Простор библиотеке се користи за организацију књижевних сусрета, свечаних састанака са гостима школе, али и других окупљања и манифестација.Школа има и савремено опремљену чајну кухињу, ђачку кухињу и трпезарију, чији капацитети задовољавају потребе више од 200 ученика продуженог боравка, као и осталих ученика, који у том простору могу да доручкују, ручају или ужинају. Простор је опремљен машином за прање судова, топлом витрином, великим фрижидером и другом опремом. Топли оброк за ученике је обезбеђен од стране овлашћеног дистрибутера, док ангажована пекара снабдева ученике ужином.

Трпезаријски простор је простран и украшен радовима ученика.У посебно дограђеном делу школске зграде налазе се 6 учионица за ученике првог и другог разреда, које су истовремено и учионице продуженог боравка. Школа је изашла у сусрет потребама запослених родитеља, јер готово сви ученици, након завршетка редовне наставе, остају у продуженом боравку. Учионице су опремљене троделним таблама, рачунарима, ТВ апаратима, као и другим наставним средствима. Простор боравка има и доста широк ходник, довољно простран за кретање и боравак ученика за време одмора, али и за извођење часова програма додатне подршке, испитивања знања од стране стручних сарадника, као и за извођење допунских часова, индивидуализованог рада са појединим ученицима.N]

Након адаптације, школа је добила и просторију за рад школског педијатра и стоматолога, радионицу домара, чајну кухињу и простор за помоћно техничко особље.

Као простор за реализацију ваннаставних активности углавном се користи учионички простор, ходници, библиотека.

Адаптацијом целокупног школског простора и опремањем школе савременим наставним апаратима је остварена давнашња жеља да се школи врати стари сјај.

Поносни смо на чињеницу да је школа готово од самог оснивања била огледна, што јој је дало посебан печат и утицало је на то, да је у многим стварима школа била прва и посебна. Наставничко веће школе је сачувало тај дух и стање свести о посебности. Наставници који долазе у школу, само се уклапају у постојећу атмосферу.

Недостаје вишенаменски простор за састанке Ученичког парламента, Вршњачког тима, простор за родитеље.

3.2. Oпрeмљeнoст шкoлe нaстaвним апаратима/опремом

Шкoлa поседује слeдeће нaстaвне апарате и oпрeму:

- 9 ТВ апарата

- 34 кућишта рачунара (29 за наставу, 5 у администрацији);

- 66 монитора;

- 5 лаптоп рачунара

- 1 дигиталну учионицу (3 рачунара умрежених са 30 ЛЦД монитора и један сервер);

- 1 скенер;

- 7 штампача

- 2 мултифункцијска уређаја

- 1 интерактивну (smart board) таблу;

- 5 видео бим пројектора;

- 2 фотокопир апаратa (1 у зборници и 1 у канцеларији директора)

- 1 дигитални фотоапарат

- 2 зиднa LCD ТВ апаратa;

- 6 ЦД плејера;

- 3 радио касетофона

- 2 музичке линије

- 1 појачало

- 1 органе

- 2 уређаја за разглас са стоним микрофонима

- 3 комплета микрофона са сталком

- 1 микрофон за приредбе –бежични

- 2 микрофона за приредбе – бубице

- 2 микроскопа

- 1 бинокуларну лупу

У циљу повећане безбедности ученика, школа је опремљена и уређајем за видео надзор, противпожарном централом, противпровалним алармом. У школи постоји и 5 клима уређаја.

Oпремљеност школе наставним средствима процењујемо као веома добар, али и даље варира од кабинета до кабинета.

Школа је последњих година доста уложила у набавку наставних средстава. Наставницима је омогућен модернији приступ у процесу планирања и припремања наставе широм употребом савремених информационих технологија. Кабинети математике су опремљени ноутбук рачунарима и пројекторима и интерактивном таблом у једном кабинету.

У наставничкој зборници је 2008.године постављен рачунар са штампачем, прикључен на кабловски интернет, што омогућава савременији приступ настави применом мултимедијалних презентација. Све учионице продуженог боравка су опремљене рачунарима и ТВ апаратима. Остале учионице су опремљене рачунарима, изузев три кабинета.

У мају 2011. године у оквиру пројекта „Дигитална школа“ кабинет информатике је опремљен са 3 нова рачунара повезаних са 30 ЛЦД монитора, што омогућава велику активност ученика на самом часу.

Општина Земун је у августу 2012. године опремила простор трпезарије, зборнице, канцеларије директора, секретара и стручних сарадника са 5 клима уређаја.

Потребно је наставити са трендом набавке наставних средстава у складу са потребама наставника да би се стекли материјални предуслови за унапређење наставе. Приоритет у опремању потребним наставним средствима имаће кабинети: физике, хемије и техничког и информатичког образовања. Планирамо и да ове године ставимо у функцију интерактивну „паметну таблу“.

У току 2013. године школа је добила као донацију: 1 ТВ апарат, 1 штампач, 1 ЦД плејер, 1 ДВД плејер и 1 справу за згибове.

Укључивањем у пројекат: „Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала“ 20. септембра 2013. године, за потребе успостављања Школе вежбаонице, као наставне базе за студенте факултета, као и за професионални развој наставника, до почетка школске 2015/16. године, обезбеђена је савремена и адекватна опрема за све учионице и кабинете у складу са важећем Нормативом опремљености школе потребним наставним апаратима, средствима и опремом.

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.