Школска документа

Извештаји и планови:

Линк ИНФОРМАТОР О РАДУ
Финансијски план за 2023. годину
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2022/2023. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 3А ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
ШРП ЗА 2020 ГОДИНУ

Финансијски извештаји и планови:

Школски одбор је на 12. седници одржаној дана 09.07.2019. усвојио измену и допуну финансијског плана за 2019. у вези повећања износа за ЈН услуге ивођења излета, екскурзије и наставе у природи за школску 2019/20.г. Тиме је донет измењен и допуњен финасијски план за 2019.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-ИЗМЕНА И ДОПУНА 2

На осмој седници Школског одбора одржаној 15.05.2019. усвојен је предлог измена и допуна Финансијског плана за 2019 због дописа Градске општине Земун о спровођењу ЈН у отвореном поступку - услуга повезивања школског видео наџора са МУП-ом Земун.Рок трајања уговора је 28.02.2021. Након усвајања предлога, једногласном одлуком присутних чланова Школског одбора донет је измењени и допуњени финансијски план за 2019.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-ИЗМЕНА И ДОПУНА 1
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗАВРШНИ РАЧУН 2018. ГОДИНA
ЗАВРШНИ РАЧУН 2017. ГОДИНА

Школски програм:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОД I ДО IV РАЗРЕДА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ V РАЗРЕД
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ VI РАЗРЕД
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ VII РАЗРЕД
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ VIII РАЗРЕД

Правилници и пословници:

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СОЊА МАРИНКОВИЋ” У ЗЕМУНУ
СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ”СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.