Стручни тимови

Стручни тимови

1. Стручни актив за развојно планирање: Слађана Зрнић

2. Стручни актив за развој Школског програма, израду Годишњег плана рада школе и Годишњег извештаја о раду школе: Олга Брдар

3. Тим за инклузивно образовање: Светлана Алексић, Данијела Вуколсављевић

4. Тим за заштиту деце од дискриминације, злостављања и занемаривања: Сандра Ђуровић

5. Тим за самовредновање квалитета рада школе: Олга Брдар

6. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Јасмина Филиповић

7. Тим за развој међупредметних компетенција и развој предузетништва: Светлана Вучетић

8. Тим за професионални развој: Олга Брдар

9. Тим за здравствену заштиту, за безбедност и заштиту на раду:Катарина Пешић

10. Тим за социјалну заштиту:Соња Брецл, Ивона Аџић

11. Тим за културне активности школе: Миљана Игњатовић

12. Тим за развој школске библиотеке, вођење летописа школе и дистрибуцију часописа и литературе: Гордана Качавенда

13. Тим за развој школског спорта, шаха и спортских активности: Срећко Терић, Гордана Љумовић

14. Тим за сарадњу са локалном самоуправом и друштвеном средином: Олга Брдар

15. Тим за унапређење сарадње са високошколским установама и Министарством просвете, науке и технолошког развоја:Санела Радовановић

16. Тим за заштиту животне средине: Драгица Радовић

17. Тим за развој пројекта „Моја школа-школа без насиља“: Сандра Ђуровић, Бранка Граховац

18. Тим за оргaнизoвaњe излета, eкскурзиja и наставе у природи:Слађана Зрнић, Биљана Колачек

19. Тим за маркетинг/израду и ажурирање школског сајта, школског радија и часописа:Драгана Сајферт, Славица Бабић

20. Тим за сарадњу са породицом:Сандра Ђуровић

21. Тим за развој пројекта „Твоје знање мења све“: Мира Пауновић

22. Тим за организовање такмичења „Мислиша“: Данијела Вукосављевић

23. Тим за усаглашавање школских правилника са важећом законском регулативом: Драгана Ускоковић

24. Тим за прегледање школске документације: Јасмина Филиповић

Остала задужења наставника

Сaвeт рoдитeљa шкoлe - кooрдинaтoри:Мира Пауновић, Сандра Ђуровић,Јасмина Филиповић, Слађана Зрнић, Драгана Сајферт и Катарина Пешић

Школски одбор: Миливоје Ђилас, Мирјана Кисјелица и Светлана Вучетић

Ученички парламент: координатор - Сандра Ђуровић, психолог

Oблaст друштвeнo-кoриснoг рaдa: Кaчaвeндa Гoрдaнa

Вођење записника Наставничког већа: Светлана Ристић

Вођење записника Одељењског већаV-VIII разреда: Драгана Сајферт

Вођење записника Стручног већа наставника разредне наставе:Ивона Аџић

Рaспoрeд чaсoвa: Светлана Вучетић(старија смена)Бранка Граховац, Мира Пауновић, Весна Жула-Поморишац и Јелена Левнајић (млађа смена)

Школски часопис: Славица Бабић

Школски летопис: Гордана Качавенда


ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА - РУКОВОДИОЦИ/ЧЛАНОВИ ТИМОВА
1.
Стручни актив за развојно планирање:  Слађана Зрнић, Весна Унгуровић, Светлана Алексић, Катарина Чеперковић-Ђилас, Весна Жула Поморишац, Данијела ВукосављевићМирјана Кисјелица, Драгица Радовић, Светлана Вучетић, Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Јасмина Филиповић, представнци Савета родитеља, Александар Кнежевић, представник Школског одбора и  Никола Стефановић,VIII2 из Ученичког парламента
2.
Стручни актив за развој Школског програма, израду Годишњег плана рада школе и Годишњег извештаја о раду школе: Јасмина Филиповић, Сандра Ђуровић, Олга Брдар, Ана Новковић, руководиоци одељенских и стручних већа,руководилац Тима -  Олга Брдар
3.
Тим за инклузивно образовање: Светлана Алексић,   Бранка Граховац, Гордана Љумовић, Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Јасмина Филиповић, Данијела Вукосављевић, Светлана Вучетић, одељењске старешине
4.
Тим за заштиту деце од дискриминације, злостављањаи занемаривања: Сандра Ђуровић, Вања Јаблан,   Милан Илић, Биљана Колачек,  Катарина Пешић, Ивана Јеремић,  Јасмина Филиповић, одељенске старешине
5
Тим за самовредновање квалитета рада школе:Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Мира Пауновић, Светлана Алексић, Сунчица Мраковић, Јасмина Филиповић, представник Савета родитеља,  Александар Кнежевић, Татјана Ивановић, представник Школског одбора,  Миодраг Савић,VII/1из Ученичког парламента
6.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:  Јасмина Филиповић, Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Јасминка Стошић, Миливоје Ђилас,  Александра Јешић, представник Школског одбора, Милкица Ковачевић, представник Савета родитеља и  Анастасија Илић, VIII/1  из Ученичког парламента
7.
Тим за развој међупредметних компетенција и развој предузетништва:  руководиоци стручних већа,Сандра Ђуровић,Светлана Ристић, Драгана Сајферт, Гордана Качавенда, Мирјана Кисјелица, Светлана Вучетић,  Бојан Мићовић, представник Шолског одбора, Снежана Драгосављевић, представник Савета родитеља,  Димитрије Радоњић,VII/2 представник Ученичког парламента
8.
Тим за професионални развој: Олга Брдар,  Милан Илић, Јасмина Филиповић, Маријана Туфегџић, Мира Пауновић
9.
Тим за здравствену заштиту, за безбедност и заштиту на раду:Катарина Пешић, Срећко Терић, Ливија Малеш,Олга Брдар, Јасмина Филиповић, Драгана Ускоковић,  одељенске старешине,овлашћене фирме за заштиту на раду
10.
Тим за социјалну заштиту:Соња Брецл, Ивона Аџић, Сандра Ђуровић, Олга Брдар, Јасмина Филиповић
11.
Тим за културне активности школе:  Соња Брецл,Славица Бабић, Јасмина Раденковић, Снежана Устић,  Верица Гојковић,  Марина Граовац, Сања Бојовић, Миљана Игњатовић,  Невенка Филиповић,  Весна Жула-Поморишац, Маријана Туфегџић, Ана Новковић, Мира Пауновић, Светлана Ристић, Драгана Сајферт, Јелена Златковић Величковић
12.
Тим за развој школске библиотеке, вођење летописа школе и дистрибуцију часописа и литературе: Гордана Качавенда,  Славица Бабић,  Бојана Билић,Ивана Јеремић
13.
Tим за развој школског спорта, шаха и спортских активности: Срећко Терић, Катарина Пешић, Миливоје Ђилас,  Весна Жула Поморишац,  Гордана Љумовић,
14.
Тим за сарадњу са локалном самоуправом и друштвеном средином:Олга Брдар, Јасмина Филиповић,   Бранка Граховац,   Светлана Алексић, Бојана Билић, Јелена Левнаић, Вања Захаријев, Јелена Златковић-Величковић, Миљана Игњатовић
15.
Тим за унапређење сарадње са високошколским установама и Министарством просвете, науке и технолошког развоја и развоја пројекта „Развионица“: БиљанаКолачек, СанелаРадовановић, Мира Чикош,Мира Пауновић, Снежана Устић, Јасмина Филиповић, Слађана Зрнић, Срећко Терић
16.
Тим за заштиту животне средине:Драгица Радовић,  Гордана Дрмић-Глишић, Биљана Колачек, Марина Граовац,  Соња Брецл,  Мирјана Кисјелица, Бојана Билић
17.
Тим за развој пројекта: „Моја школа-школа без насиљаи превентивних радионица за подршку Пројекту: Сандра Ђуровић, Олга Брдар,  Гордана Качавенда,  Вања Јаблан, Славица Бабић, Бранка Граховац, Бојана Билић, Горанка Вујасиновић
18.
Тим за оргaнизoвaњe излета, eкскурзиja и наставе у природи:  Катарина Чеперковић-Ђилас,  Слађана Зрнић, Весна Вукмановић, Мира Пауновић, Биљана Колачек, Снежана Устић, Катарина Пешић, Срећко Терић
19.
Тим за маркетинг/израду и ажурирање школског сајта, школског радија и часописа:  Драгана Сајферт,Слађана Зрнић, Олга Брдар, Јасмина Филиповић, Снежана Устић, Данијела Вукосављевић, Вања Захаријев, Весна Унгуровић, Славица Бабић,  Миљана Игњатовић, Сања Бојовић, Соња Брецл,  Гордана Качавенда
20.
Тим за сарадњу са породицом: Сандра Ђуровић, Милена Поткоњак, Весна Вукмановић, Јасминка Стошић, одељенске старешине, Олга Брдар, Јасмина Филиповић
21.
Тим за развој пројекта: „Твоје знање мења све“:Мира ПауновићЈелена Левнаић, Сунчица Мраковић, Весна Вукмановић, Славица Бабић
22.
Тим за организовање такмичења „Мислиша“: Ивона АџићБранка Граховац, Данијела Вукосављевић,  Санела  Радовановић, Бранко Савковић, Јасмина Филиповић          
23.
Тим за усаглашавање школских правилника са важећом законском регулативом: Драгана Ускоковић руководилац, Јасмина Филиповић, чланови Школског одбора
24.
Тим за прегледање школске документације: Јасмина Филиповић, руководиоци одељенских већа, Данијела Крговић, Светлана Вучетић

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.