Стручни тимови

Стручни тимови

1. Стручни актив за развој школског програма: Сандра Ђуровић

2. Тим за израду Годишњег плана рада школе и израду Годишњег извештаја о раду школе: Олга Брдар

3. Тим за усаглашавање школских правилника са важећом законском регулативом: Драгана Ускоковић

4. Стручни актив за развојно планирање: Слађана Зрнић

5. Тим за самовредновање квалитета рада школе: Олга Брдар

6. Tим за унапређење сарадње са локалном заједницом: Олга Брдар

7. Тим за унапређење сарадње са високошколским установама и Минасторством просвете и технолошког развоја: Санела Радовановић

8. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања и програма превенције других облика ризичног понашања: Сандра Ђуровић

9. Тим за здравствену заштиту: Катарина Пешић

10. Тим за социјалну заштиту: Соња Брецл

11. Тим за заштиту животне средине: Драгица Радовић

12. Тим за развој пројекта „Моја школа-школа без насиља“ : Сандра Ђуровић

13. Тим за развој стручног усавршања и напредовања наставника: Олга Брдар

14. Тим за инклузивно образовање: Светлана Алексић

15. Тим за оргaнизoвaњe излета, eкскурзиja и наставе у природи: Биљана Колачек

16. Тим за маркетинг/израду и ажурирање школског сајта: Драгана Сајферт

17. Тим за радио програм: Јасмина Раденковић

18. Тим за развој пројекта „Твоје знање мења све“: Мира Пауновић

19. Тим за организовање такмичења „Мислиша“: Данијела Вукосављевић

20. Тим за реализацију пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу: Сандра Ђуровић

21. Тим за културне активности школе:

22. Тим за сарадњу са породицом: Сандра Ђуровић

23. Тим за развој пројекта “Развионица“: Санела Радовановић

24. Тим за реализацију пројекта „Победимо тишину заједно!“ Олга Брдар

25. Tим за реализацију пројекта FLL „First Lego Leauge“: Јасминка Стошић

26. Тим за прегледање школске документације: Јасмина Филиповић

27. Тим за израду Школског развојног плана 2017-2020: Слађана Зрнић

28. Тим за планирање превентивних активности у оквиру пројекта „Моја школа-школа без насиља“: Бранка Граховац

29. Тим за развој школског шаха: Марија КукољОстала задужења наставника

Сaвeт рoдитeљa шкoлe – кooрдинaтoри: Сандра Ђуровић, Весна Вукмановић, Јасмина Филиповић и Драгана Сајферт

Школски одбор: Сандра Ђуровић, Миливоје Ђилас и Мира Чикош

Oблaст друштвeнo-кoриснoг рaдa: Гoрдaнa Кaчaвeндa

Вођење записника Наставничког већа: Светлана Вучетић

Вођење записника Одељењског већа V-VIII разреда: Драгана Сајферт

Вођење записника Стручног већа наставника разредне наставе: Ивона Аџић

Рaспoрeд чaсoвa: Светлана Вучетић (старија смена) Бранка Граховац, Весна Вукмановић, Весна Жула-Поморишац и Јелена Левнаић (млађа смена)

Школски часопис: Славица Бабић

Школски летопис: Гордана Качавенда


Да би се због повећања обима послова и све већих обавеза, избегла појава неједнаког оптерећења наставника додатним обавезама, директор школе је саставила листу задужења наставника. Наставници су имали прилику да се сами определе за активности у којима би желели да учествују. На тај начин се желело да се постигне равномерна расподела задужења.

У случајевима, где је било превелик број наставника, директор школе је интервенисала и прерасподелила задужења, у областима најмање бираним од стране наставника.

Листа задужења наставника је дата прегледно на табели 30. Имена руководиоци тимова су подвучена и они су у обавези да на полугодишту и крају школске године предају извештаје о реализацији директору школе.

 

Taбела 30 ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА - РУКОВОДИОЦИ/ЧЛАНОВИ ТИМОВА

1.

Стручни актив за развој школског програма Руководиоци одељенских и стручних већа, руководилац Тима -  СандраЂуровић

2.

Тим за израду Годишњег плана рада школе и израду Годишњег извештаја о раду школе, стручна служба и директор, руководилац Олга Брдар

3.

Тим за усаглашавање школских правилника са важећом законском регулативом:  Драгана Ускоковић руководилац, Јасмина Филиповић, чланови ШО

4.

Стручни актив за развојно планирање:  Слађана Зрнић, Весна Унгуровић, Светлана Алексић, Катарина Чеперковић-Ђилас, Сандра Дрндаревић,  Данијела ВукосављевићМирјана Кисјелица, Драгица Радовић, Светлана Вучетић,  Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Јасмина Филиповић   

5

Тим за самовредновање квалитета рада школе: Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Весна Вукмановић, Невенка Филиповић,  Снежана Устић, Јасмина Филиповић

6.

Тим за унапређење сарадње са друштвеном средином: Олга Брдар, Јасмина Филиповић,  Граховац Бранка,  Алексић Светлана, Бојана Билић, Јелена Левнаић, Вања Кљутић, Јелена Златковић-Величковић, Ана Маглица

7.

Тим за унапређење сарадње са високошколским установама и Министарством просвете, науке и технолошког развоја и развоја пројекта „Развионица“:  Колачек Биљана, Радовановић Санела, Чикош Мира,  Весна Вукмановић, Снежана Устић, Јасмина Филиповић, Слађана Зрнић                                           

8.

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривањаСандра Ђуровић, Јаблан Вања,  Илић Милан, Биљана Колачек, одељенске старешине, Јасмина Филиповић, Горанка Вујасиновић, Катарина Пешић

9.

Тим за здравствену заштиту: Катарина Пешић, Срећко Терић, Олга Брдар, одељенске старешине       

10.

Тим за социјалну заштиту: Соња Брецл, Сандра Ђуровић, Олга Брдар, Јасмина Филиповић

11.

Тим за заштиту животне средине:  Драгица Радовић,  Гордана Дрмић-Глишић, Биљана Колачек, Марина Граовац,  Соња Брецл,  Мирјана Кисјелица

12.

Tим за развој школског спорта и спортских активности: Срећко Терић, Катарина Пешић, Миливоје Ђилас,  Весна Жула Поморишац, Марија Кукуљ

13.

Тим за развој пројекта: „Моја школа-школа без насиља“  Сандра Ђуровић, Олга Брдар, Качавенда Гордана,  Вања  Јаблан, Славица  Бабић, Бранка Граховац, Бојана Билић, Горанка Вујасиновић

14.

Тим за развој стручног усавршања и напредовања наставника:  Олга Брдар, Илић Милан, Јасмина Филиповић, Маријана Туфегџић, Мира Пауновић    

15.

Тим за инклузивно образовање:  Алексић Светлана,  Граховац Бранка, Гордана Љумовић, Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Јасмина Филиповић, Славица Бабић, Катарина Пешић, Светлана Вучетић, одељ. стар.

16.

Тим за оргaнизoвaњe излета, eкскурзиja и наставе у природи:  Катарина Чеперковић-Ђилас,  Слађана Зрнић, Весна Вукмановић, Мира Пауновић,  Биљана Колачек, Снежана Устић, Катарина Пешић, С. Терић

17.

Тим за маркетинг/израда и ажурирање школског сајта:  Драгана Сајферт, Слађана Зрнић, Олга Брдар, Јасмина Филиповић, Снежана Устић, Данијела Вукосављевић, Вања Кљутић 

18.

Тим за радио програм: Јасмина Раденковић, Славица Бабић, Олга Брдар, Ана Маглица, Сања Бојовић

19.

Тим за развој пројекта: „Твоје знање мења све“: Мира Пауновић,  Јелена Златковић-Величковић, Јелена Левнаић,  Гордана Качавенда, Катарина Чеперковић Ђилас,  Маријана Туфегџић

20.

Тим за организовање такмичења „Мислиша“:  Ивона АџићБранка Граховац, Данијела Вукосављевић,  Санела  Радовановић, Бранко Савковић, Јасмина Филиповић          

21.

Тим за реализацију пројекта Професионална оријентација на преласку у средњу школу:   Сандра Ђуровић, Гордана Качавенда, Мирјана Кисјелица

22.

Тим за културне активности школе:  Соња Брецл, Славица Бабић, Јасмина Раденковић, Снежана Устић,  Верица Гојковић,   Марина Граовац,  Миљана Игњатовић,  Невенка Филиповић,  Весна Жула-Поморишац, Маријана Туфегџић, Весна Вукмановић, Светлана Ристић, Драгана Сајферт, Ненад Јеремић

23.

Тим за сарадњу са породицом:  Сандра Ђуровић, Милена Поткоњак, Весна Вукмановић, Јасминка Стошић, одељенске старешине, Олга Брдар, Јасмина Филиповић

24.

Вођење записника:  Светлана Вучетић,  Драгана  Сајферт, Ивона Аџић

25.

Вођење летописа школе: Качавенда Гордана,  Славица  Бабић,  Бојана Билић,

26.

Школски часопис:  Соња Брецл,   Славица Бабић, Гордана Качавенда, Јасмина Филиповић

27.

Дистрибуција часописа и литературе: Гордана Качавенда

28.

Тим за прегледање школске документације: Јасмина Филиповић, руководиоци одељенских већа, Данијела Крговић,

29.

Распоред часова:  Бранка Граховац, Весна Вукмановић, Весна Жула-Поморишац, Јелена Левнаић, Светлана Вучетић

30.

Савет родитеља: Весна Вукмановић, Сандра Ђуровић, Драгана Сајферт, Јасмина Филиповић

31.

Школски одбор:  Ђилас Миливоје, Мира Чикош, Сандра Ђуровић

32.

Програм превенције  насиља: Бранка Граховац,  Бојана Билић,  Јелена Златковић-Величковић, Ана Маглица, Срећко Терић,  Маријана Туфегџић, Светлана Ристић, ,Јелена Левнаић

33.

Tим за реализацију пројекта FLL First Lego Leauge“: Јасмнинка Стошић, Бојана Билић, Олга Брдар, Јасмина Филиповић

34.

Тим за реализацију пројекта „Победимо тишину заједно“: Олга Брдар,  Бојана Билић

35.

Тим за развој школског шаха: Марија Кукољ, Сандра Дрндаревић

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.