Стручни тимови

1. Стручни актив за развојно планирање: Слађана Зрнић
2. Стручни актив за развој Школског програма, израду Годишњег плана рада школе и Годишњег извештаја о раду школе: Јелена Јовић, педагог
3. Тим за инклузивно образовање: Светлана Алексић, Катарина Максимовић
4. Тим за заштиту деце од дискриминације, злостављања и занемаривања: Сандра Ђуровић
5. Тим за самовредновање квалитета рада школе: Јелена Јовић, педагог
6. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Јасмина Филиповић
7. Тим за развој међупредметних компетенција и развој предузетништва: Светлана Вучетић
8. Тим за професионални развој: Јелена Јовић, педагог, Мира Пауновић, Маријана Туфегџић
9. Тим за здравствену заштиту, за безбедност и заштиту на раду: Катарина Пешић
10. Тим за социјалну заштиту: Јелена Петаковић, Ивона Аџић
11. Тим за културне активности школе: Миљана Игњатовић
12. Тим за развој школске библиотеке, вођење летописа школе и дистрибуцију часописа и литературе: Гордана Качавенда
13. Тим за развој школског спорта, шаха и спортских активности: Срећко Терић, Милош Пеовић, Гордана Љумовић
14. Тим за сарадњу са локалном самоуправом и друштвеном средином: Јелена Јовић, педагог
15. Тим за унапређење сарадње са високошколским установама и Министарством просвете, науке и технолошког развоја: Биљана Колачек
16. Тим за заштиту животне средине: Драгица Радовић
17. Тим за развој пројекта „Моја школа-школа без насиља“: Сандра Ђуровић, Бранка Граховац
18. Тим за оргaнизoвaњe излета, eкскурзиja и наставе у природи: Слађана Зрнић, Биљана Колачек
19. Тим за маркетинг/израду и ажурирање школског сајта, школског радија и часописа: Драгана Сајферт, Славица Бабић
20. Тим за сарадњу са породицом: Сандра Ђуровић
21. Тим за развој пројекта „Твоје знање мења све“: Мира Пауновић
22. Тим за организовање такмичења „Мислиша“: Данијела Вукосављевић
23. Тим за усаглашавање школских правилника са важећом законском регулативом: Драгана Ускоковић
24. Тим за прегледање школске документације: Јасмина Филиповић
25. Тим за финансијску писменост:Драгана Сајферт

Сaвeт рoдитeљa шкoлe - кooрдинaтoри: Бранка Граховац, Сандра Ђуровић, Јасмина Филиповић, Слађана Зрнић, Драгана Сајферт и Катарина Пешић
Школски одбор: Миливоје Ђилас, Мирјана Кисјелица и Светлана Вучетић
Учeнички парламент: координатор - Сандра Ђуровић, психолог
Oблaст друштвeнo-кoриснoг рaдa: Кaчaвeндa Гoрдaнa
Вођење записника Наставничког већа: Светлана Ристић
Вођење записника Одељењског већа V-VIII разреда: Драгана Сајферт
Вођење записника Стручног већа наставника разредне наставе: Ана Новковић
Рaспoрeд чaсoвa: Светлана Вучетић (старија смена) Сандра Дрндаревић (млађа смена)
Школски часопис: Јелена Петаковић, Ивона Аџић, Милош Пеовић
Школски летопис: Гордана Качавенда

 

Taбела 24     ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА -РУКОВОДИОЦИ/ЧЛАНОВИ ТИМОВА

1.

Стручни актив за развојно планирање:  Ана Новковић, Јасмина Филиповић, Јелена Јовић, Сандра Ђуровић, Слађана Зрнић, Катарина Чеперковић-Ђилас,Сандра Дрндаревић, Светлана Вучетић,  Данијела ВукосављевићМирјана Кисјелица, Драгица Радовић,  представнци СР: Милкица Ковачевић, БраниславКлашников, представник ШО Часлав Митић и представник Ученичког парламентаЕлена Деретић,  VIII/3

2.

Стручни актив за развој Школског програма, израду Годишњег плана рада школе иГодишњег извештаја о раду школе:Јасмина Филиповић,Сандра Ђуровић, Jeлена Јовић, Ана Новковић, руководиоци одељенских и стручних већа,руководилац Тима -  Јелена Јовић,педагог

3.

Тим за инклузивно образовање, транзицију и превенцију осипања: Светлана Алексић, Бранка Граховац,Гордана Љумовић, Јелена Јовић, Сандра Ђуровић, Јасмина Филиповић, Катарина Максимовић,Светлана Вучетић, Марко Делибашић, Маријана Туфегџић, одељењске старешине

4.

Тим за заштиту деце од дискриминације,злостављања изанемаривања:  СандраЂуровић,  Вања Јаблан,  Милан Илић, БиљанаКолачек,  Катарина Пешић,,  Јасмина Филиповић, одељенске старешине, школскиполицајац

5

Тим за самовредновање квалитета радашколе: Јелена Јовић СандраЂуровић, Мира Пауновић, Светлана Алексић, Сунчица Мраковић,  Јасмина Филиповић,представник СР- Ирина Милашиновић и Александар Кнежевић,  представник ШО,Милица Стојановић, VII/2 из Ученичкогпарламента

6.

Тим за обезбеђивањеквалитета и развој установе:  Јасмина Филиповић, Јелена Јовић, СандраЂуровић,Јасминка Стошић, Миливоје Ђилас,  АлександраЈешић, представник ШО, Милкица Ковачевић, представник СР и Ратко Орловић, VIII/1  из УП

7.

Тим за развојмеђупредметних компетенција и развој предузетништва:  руководиоциСВ, Сандра Ђуровић, СветланаРистић, Драгана Сајферт, Гордана Качавенда, Мирјана Кисјелица, Светлана Вучетић, Бојан Мићовић, представник ШО, АнаМарић, представник СР,  Лука Мирковић, VIII/1представник Ученичког парламента      

8.

Тим за професионалниразвој: Јелена Јовић Мира Пауновић, Маријана Туфегџић,Бранка Граховац, Вања Захаријев, Милан Илић, Јасмина Филиповић

9.

Тим за здравствену заштиту, забезбедност и заштиту на раду: Катарина Пешић,Срећко Терић, Ливија Малеш, Јелена Јовић, ЈасминаФилиповић, Драгана Ускоковић,  одељенске старешине, овлашћенафирма за заштиту на раду      

10.

Тим за социјалну заштиту:ЈеленаПетаковић, Ивона Аџић,, Сандра Ђуровић, Јелена Јовић, ЈасминаФилиповић

11.

Тим за културне активности школе: ЈеленаПетаковић   Славица Бабић, ЈасминаРаденковић, Снежана Устић,  Марина Граовац, СањаБојовић,  МиљанаИгњатовић,  Невенка Филиповић,  Вања Захаријев, Маријана Туфегџић, БранкаГраховац, Ана Новковић, Мира Пауновић, Светлана Ристић, Драгана Сајферт,Јелена Златковић Величковић,  ВањаЈаблан, Александар Златојевић

12.

Тим за развој школскебиблиотеке, вођење летописа школе и дистрибуцијучасописа и литературе: ГорданаКачавенда,  Бојана Билић, Ивана Јеремић

13.

Tим за развој школског спорта, шахаи спортских активности: Срећко Терић,Катарина Пешић, Милош Пеовић, МиливојеЂилас,  Вања Захаријев,  Гордана Љумовић, Младен Станковић

14.

Тим засарадњу са локалном самоуправом и друштвеном средином: ЈасминаФилиповић, Јелена Јовић, Бојана Билић,  Јелена Златковић-Величковић,Миљана Игњатовић

15.

Тим за унапређење сарадње са високошколским установамаи Министарством просвете: Биљана Колачек, Мира Чикош,СнежанаУстић, Јасмина Филиповић, Слађана Зрнић, Срећко Терић, Горанка Вујасиновић                                          

16.

Тим за заштиту животне средине:  Драгица Радовић,  Катарина Радовић, МираЧикош, Биљана Колачек, Марина Граовац,   Мирјана Кисјелица, Бојана Билић,Сандра Дрндаревић

17.

Тим за развојпројекта: „Моја школа-школа без насиља и превентивних радионица за подршку Пројекту:  СандраЂуровић, Јелена Јовић, Гордана Качавенда,  Вања  Јаблан, Славица  Бабић, Бранка Граховац,Бојана Билић, Горанка Вујасиновић, Весна Жула Поморишац

18.

Тим за оргaнизoвaњeизлета,eкскурзиjaи наставе у природи:  Катарина Чеперковић-Ђилас,  Слађана Зрнић, Весна Вукмановић, Ливија Малеш,  Биљана Колачек, Снежана Устић, Катарина Пешић, Срећко Терић

19.

Тим за маркетинг/израду и ажурирањешколског сајта, школског радија и часописа:  Драгана Сајферт, СлађанаЗрнић,ЈеленаЈовић,  СандраЂуровић,Јасмина Филиповић, Снежана Устић, Славица Бабић,  Ивона Аџић, Миљана Игњатовић, Сања Бојовић

20.

Тим за сарадњу са породицом: Сандра Ђуровић, ЈеленаЈовић, Јасмина Филиповић, Весна Вукмановић, Јасминка Стошић, Сандра Дрндаревић, одељенске старешине

21.

Тим за развој пројекта: „Твоје знање мења све“: Мира ПауновићБојана Билић, Катарина Матић, СунчицаМраковић, Весна Жула Поморишац, Вања Захаријев,, Гордана Качавенда

22.

Тим за организовање такмичења „Мислиша“:  ЛивијаМалешБранка Граховац, Данијела ВукосављевићКатарина Максимовић, МаркоДелибашић,Јасмина Филиповић          

23.

Тим за усаглашавање школских правилника са важећомзаконском регулативом:  Драгана Ускоковићруководилац, Јасмина Филиповић, чланови Школског одбора

24.

Тим за прегледање школске документације: ЈасминаФилиповић,руководиоци ОВ, Данијела Крговић, Ана Новковић, СветланаВучетић

25.

Тим за финансијскуписменост: Драгана Сајферт, Данијела Вукосављевић, Светлана Вучетић, ЈасминкаСтошић, Ана Новковић, Весна Жула Поморишац, Maријана Туфегџић

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.