Стручни тимови

1. Стручни актив за развојно планирање: Ана Новковић
2. Стручни актив за развој Школског програма, израду Годишњег плана рада школе и Годишњег извештаја о раду школе: Ана Новковић, Сандра Ђуровић, Јелена Јовић
3. Тим за инклузивно образовање: Јелена Јовић, Јелена Петаковић, Катарина Максимовић
4. Тим за заштиту деце од дискриминације, злостављања и занемаривања: Сандра Ђуровић, Јелена Јовић, Биљана Колачек
5. Тим за самовредновање квалитета рада школе: Јелена Јовић, Сандра Ђуровић
6. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Јасмина Филиповић
7. Тим за развој међупредметних компетенција и развој предузетништва: Светлана Вучетић
8. Тим за професионални развој: Јелена Јовић, педагог, Мира Пауновић, Маријана Туфегџић
9. Тим за здравствену заштиту, за безбедност и заштиту на раду: Катарина Пешић
10. Тим за социјалну заштиту: Јелена Петаковић, Ивона Аџић
11. Тим за културне активности школе: Миљана Игњатовић
12. Тим за развој школске библиотеке, вођење летописа школе и дистрибуцију часописа и литературе: Марија Качавенда
13. Тим за развој школског спорта, шаха и спортских активности: Срећко Терић, Гордана Љумовић
14. Тим за сарадњу са локалном самоуправом и друштвеном средином: Јелена Јовић, педагог
15. Тим за унапређење сарадње са високошколским установама и Министарством просвете, науке и технолошког развоја: Биљана Колачек
16. Тим за заштиту животне средине: Драгица Радовић
17. Тим за развој пројекта „Моја школа-школа без насиља“: Сандра Ђуровић, Бранка Граховац, Бојана Билић, Александар Златојевић,Јелена Јовић
18. Тим за оргaнизoвaњe излета, eкскурзиja и наставе у природи: Слађана Зрнић, Биљана Колачек, Катарина Чеперковић Ђилас, Ливија Малеш, Снежана Устић, Ивона Аџић
19. Тим за маркетинг/израду и ажурирање школског сајта, школског радија и часописа: Срђан Вучетић, Јелена Петаковић
20. Тим за сарадњу са породицом: Сандра Ђуровић
21. Тим за развој пројекта „Твоје знање мења све“: Мира Пауновић, Јелена Јовић
22. Тим за организовање такмичења „Мислиша“: Данијела Вукосављевић
23. Тим за усаглашавање школских правилника са важећом законском регулативом: Гордана Стојаковић-Лекић
24. Тим за прегледање школске документације: Јасмина Филиповић, Светлана Вучетић, Ана Новковић
25. Тим за финансијску писменост:Светлана Вучетић
Школски часопис,,Наша Соња“: Јелена Петаковић, Александар Златојевић, Ивона Аџић, Сања Бојовић, Илија РајачићСaвeт рoдитeљa шкoлe - кooрдинaтoри: Сандра Ђуровић, Јасмина Филиповић, Слађана Зрнић, Јелена Петаковић, Дајана Кнежевић и Катарина Пешић
Школски одбор: Миливоје Ђилас, Јасмина Раденковић, Марина Граовац
Учeнички парламент: координатор - Сандра Ђуровић, психолог
Oблaст друштвeнo-кoриснoг рaдa: Кaчaвeндa Гoрдaнa
Вођење записника Наставничког већа: Светлана Ристић
Вођење записника Одељењског већа V-VIII разреда: Данијела Вукосављевић
Вођење записника Стручног већа наставника разредне наставе: Мира Пауновић
Рaспoрeд чaсoвa: Светлана Вучетић (старија смена) Дајана Кнежевић (млађа смена)
Школски летопис: Гордана Качавенда, Мира Пауновић

 

Taбела 24     ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА -РУКОВОДИОЦИ/ЧЛАНОВИ ТИМОВА

1.

Стручни актив за развојно планирање:  Ана Новковић, Јасмина Филиповић, Јелена Јовић, Сандра Ђуровић, Слађана Зрнић, Катарина Чеперковић-Ђилас,Сандра Дрндаревић, Светлана Вучетић,  Данијела ВукосављевићМирјана Кисјелица, Драгица Радовић,  представнци СР: Александар Југовић, представник ШО БраниславКлашников, и представник Ученичког парламентаОлга Павловић,  VII/4

2.

Стручни актив за развој Школског програма, израду Годишњег плана рада школе иГодишњег извештаја о раду школе:Јасмина Филиповић,Сандра Ђуровић, Jeлена Јовић, Ана Новковићћ, руководиоци одељенских и стручних већа.

3.

Тим за инклузивно образовање, транзицију и превенцију осипања: Јелена Јовић, Сандра Ђуровић, Јасмина Филиповић, Дајана Кнежевић, Ливија Малеш, Мирјана Кисјелица, Катарина Радовић, Катарина Максимовић, Данијела Вукосављевић,Светлана Вучетић, Милан Спајић, Маријана Туфегџић, одељењске старешинеа,руководилац Тима -  Јелена Јовић,педагог

4.

Тим за заштиту деце од дискриминације,злостављања изанемаривања:  СандраЂуровић,  Јелена Јовић, Вања Јаблан,  Горан Теодоровић, БиљанаКолачек,  Катарина Пешић,,  Јасмина Филиповић, одељенске старешине, школскиполицајац Бојана Јањушевић

5

Тим за самовредновање квалитета радашколе: Јелена Јовић СандраЂуровић, Мира Пауновић, Светлана Алексић, Сунчица Мраковић,  Јасмина Филиповић,представник СР- Марина Пољак и  представник ШО,Александар Кнежевић, Вук Алуга,VII/4

6.

Тим за обезбеђивањеквалитета и развој установе:  Јасмина Филиповић, Јелена Јовић, Сандра Ђуровић,Јасминка Стошић, Миливоје Ђилас,  Милкица Ковачевић, представник ШО - Јелена Томић, Јелена Томић представник СР и Милица Стојановић, VIII/2, представник Ученичког парламента  

7.

Тим за развојмеђупредметних компетенција и развој предузетништва:  руководиоциСВ, Сандра Ђуровић, СветланаРистић, Катарина Коларовић, Гордана Качавенда, Мирјана Кисјелица, Светлана Вучетић, Бојан Мићовић, представник ШО, Владислава Пргин, представник СР,  Андреј Танкосић, VII/1      

8.

Тим за професионалниразвој: Јелена Јовић Мира Пауновић, Маријана Туфегџић,Бранка Граховац, Вања Захаријев, Горан Теодоровић, Јасмина Филиповић

9.

Тим за здравствену заштиту, забезбедност и заштиту на раду: Катарина Пешић,Срећко Терић, Ливија Малеш, Јелена Јовић, ЈасминаФилиповић, Драгана Ускоковић,  одељенске старешине, овлашћенафирма за заштиту на раду      

10.

Тим за социјалну заштиту:ЈеленаПетаковић, Ивона Аџић,, Сандра Ђуровић, Јелена Јовић, ЈасминаФилиповић

11.

Тим за културне активности школе: ЈеленаПетаковић   Славица Бабић, ЈасминаРаденковић, Снежана Устић,  Марина Граовац, СањаБојовић,  МиљанаИгњатовић,  Горан Теодоровић,  Вања Захаријев, Маријана Туфегџић, БранкаГраховац, Ана Новковић, Мира Пауновић, Светлана Ристић, Катарина Коларовић,Јелена Златковић Величковић,  ВањаЈаблан, Александар Златојевић

12.

Тим за развој школскебиблиотеке, вођење летописа школе и дистрибуцијучасописа и литературе: ГорданаКачавенда,  Бојана Билић, Ивана Зеленовић, Александар ЗлатојевићЈелена Петаковић, Ивона Аџић, Мира Пауновић,  

13.

Tим за развој школског спорта, шахаи спортских активности: Срећко Терић,Катарина Пешић, МиливојеЂилас,  Вања Захаријев,  Гордана Љумовић, Младен Станковић

14.

Тим засарадњу са локалном самоуправом и друштвеном средином: ЈасминаФилиповић, Јелена Јовић, Бојана Билић,  Јелена Златковић-Величковић,Миљана Игњатовић

15.

Тим за унапређење сарадње са високошколским установамаи Министарством просвете: Биљана Колачек, Мира Чикош,СнежанаУстић, Јасмина Филиповић, Слађана Зрнић, Срећко Терић, Сања Бојовић                                          

16.

Тим за заштиту животне средине:  Драгица Радовић,  Катарина Радовић, МираЧикош, Биљана Колачек, Марина Граовац,   Мирјана Кисјелица, Бојана Билић,Сандра Дрндаревић

17.

Тим за развојпројекта: „Моја школа-школа без насиља и превентивних радионица за подршку Пројекту:  СандраЂуровић, Јелена Јовић, Гордана Качавенда,  Вања  Јаблан, Славица  Бабић, Бранка Граховац,Бојана Билић, Весна Жула Поморишац, Александар Златојевић, Ана Јоловић

18.

Тим за оргaнизoвaњeизлета,eкскурзиjaи наставе у природи:  Катарина Чеперковић-Ђилас,  Слађана Зрнић, Весна Вукмановић, Ливија Малеш,  Биљана Колачек, Снежана Устић, Катарина Пешић, Срећко Терић

19.

Тим за маркетинг/израду и ажурирањешколског сајта, школског радија и часописа:  Катарина Коларовић, СлађанаЗрнић,ЈеленаЈовић,  СандраЂуровић,Јасмина Филиповић, Снежана Устић, Славица Бабић,  Ивона Аџић, Миљана Игњатовић, Сања Бојовић, Александар Златојевић

20.

Тим за сарадњу са породицом: Сандра Ђуровић, ЈеленаЈовић, Јасмина Филиповић, Весна Вукмановић, Јасминка Стошић, Сандра Дрндаревић, одељенске старешине

21.

Тим за развој пројекта: „Твоје знање мења све“: Мира ПауновићБојана Билић, Катарина Матић, СунчицаМраковић, Весна Жула Поморишац, Вања Захаријев, Гордана Качавенда, Јелена Јовић

22.

Тим за организовање такмичења „Мислиша“:  ЛивијаМалешБранка Граховац, Данијела ВукосављевићКатарина Максимовић, Милан Спајић,Ања Кнежевић, Јасмина Филиповић          

23.

Тим за усаглашавање школских правилника са важећомзаконском регулативом:  Драгана Ускоковићруководилац, Јасмина Филиповић, чланови Школског одбора

24.

Тим за прегледање школске документације: ЈасминаФилиповић,руководиоци ОВ, Данијела Крговић, Ана Новковић, СветланаВучетић

25.

Тим за финансијскуписменост: Данијела Вукосављевић, Светлана Вучетић, ЈасминкаСтошић, Ана Новковић, Весна Жула Поморишац, Maријана Туфегџић,Катарина Максимовић, Катарина Коларовић

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.