Стручни тимови

Стручни тимови

1. Стручни актив за развој школског програма: Сандра Ђуровић

2. Тим за израду Годишњег плана рада школе и израду Годишњег извештаја о раду школе: Олга Брдар

3. Тим за усаглашавање школских правилника са важећом законском регулативом: Драгана Ускоковић

4. Стручни актив за развојно планирање: Слађана Зрнић

5. Тим за самовредновање квалитета рада школе: Олга Брдар

6. Tим за унапређење сарадње са локалном заједницом: Олга Брдар

7. Тим за унапређење сарадње са високошколским установама и Минасторством просвете и технолошког развоја: Санела Радовановић

8. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања и програма превенције других облика ризичног понашања: Сандра Ђуровић

9. Тим за здравствену заштиту: Катарина Пешић

10. Тим за социјалну заштиту: Соња Брецл

11. Тим за заштиту животне средине: Драгица Радовић

12. Тим за развој пројекта „Моја школа-школа без насиља“ : Сандра Ђуровић

13. Тим за развој стручног усавршања и напредовања наставника: Олга Брдар

14. Тим за инклузивно образовање: Светлана Алексић

15. Тим за оргaнизoвaњe излета, eкскурзиja и наставе у природи: Биљана Колачек

16. Тим за маркетинг/израду и ажурирање школског сајта: Драгана Сајферт

17. Тим за естетско уређење школе: Јасмина Раденковић

18. Тим за развој пројекта „Твоје знање мења све“: Мира Мијаиловић

19. Тим за организовање такмичења „Мислиша“: Данијела Вукосављевић

20. Тим за професионалну оријентацију: Сандра Ђуровић

21. Тим за културне активности школе:

22. Тим за сарадњу са породицом: Сандра Ђуровић

23. Тим за развој пројекта “Развионица“: Санела Радовановић

24. Тим за реализацију Недеље ненасиља: Олга Брдар

25. Tим за реализацију пројекта FLL „First Lego Leauge“: Јасминка Стошић

26. Тим за прегледање школске документације: Јасмина Филиповић

27. Тим за израду Школског развојног плана 2017-2020: Слађана Зрнић

28. Тим за планирање превентивних активности у оквиру пројекта „Моја школа-школа без насиља“: Бранка Граховац

29. Тим за развој школског шаха: Гордана ЉумовићОстала задужења наставника

Сaвeт рoдитeљa шкoлe – кooрдинaтoри: Сандра Ђуровић, Миливоје Ђилас, Срећко Терић

Школски одбор: Сандра Ђуровић, Миливоје Ђилас и Мира Чикош

Oблaст друштвeнo-кoриснoг рaдa: Гoрдaнa Кaчaвeндa

Записничар Наставничког већа: Светлана Вучетић

Записничар Одељењског већа V-VIII разреда: Драгана Сајферт

Записничар Стручног већа наставника разредне наставе: Ана Новковић

Рaспoрeд чaсoвa (старија смена): Светлана Вучетић

Рaспoрeд чaсoвa (млађа смена): Слађана Зрнић

Школски часопис: Соња Брецл

Школски летопис: Гордана Качавенда


 

Taбела 22  ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА - РУКОВОДИОЦИ/ЧЛАНОВИ ТИМОВА

1.

Стручни актив за развој школског програма Руководиоци одељенских и стручних већа, руководилац Тима -  СандраЂуровић

2.

Тим за израду Годишњег плана рада школе и израду Годишњег извештаја о раду школе, стручна служба и директор, руководилац Олга Брдар

3.

Тим за усаглашавање школских правилника са важећом законском регулативом:  Драгана Ускоковић руководилац, Јасмина Филиповић, чланови ШО

4.

Стручни актив за развојно планирање:  Слађана Зрнић, Светлана Алексић, Дајана Радовчић,Јасминка Стошић,  Снежана Устић, Биљана Колачек, Сања  Бојовић,  Санела Радовановић,  Јелена Златковић-Величковић, Катарина Чеперковић-Ђилас, Сандра Дрндаревић, Срећко Терић, Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Јасмина Филиповић   

5

Тим за самовредновање квалитета рада школе: Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Весна Вукмановић, Невенка Филиповић,  Снежана Устић, Дајана Радовчић

6.

Тим за унапређење сарадње са друштвеном средином Олга Брдар, Јасмина Филиповић,  Граховац Бранка,  Алексић Светлана, Бојана Билић, Маријана Туфегчић, Јелена Златковић-Величковић

7.

Тим за унапређење сарадње са високошколским установама и Министарством просвете, науке и технолошког развоја и развоја пројекта „Развионица“:  Колачек Биљана, Радовановић Санела, Чикош Мира,  Катарина Чеперковић-Ђилас                                           

8.

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривањаСандра Ђуровић, Јаблан Вања,  Илић Милан, Биљана Колачек, одељенске старешине, Јасмина Филиповић

9.

Тим за здравствену заштиту Катарина Пешић, Срећко Терић, одељенске старешине       

10.

Тим за социјалну заштиту: Соња Брецл, Сандра Ђуровић, Олга Брдар, Јасмина Филиповић

11.

Тим за заштиту животне средине:  Драгица Радовић,  Биљана Колачек, Марина Граовац,  Соња Брецл,   Мирјана Кисјелица

12.

Tим за развој школског спорта и спортских активности: Срећко Терић, Катарина Пешић, Миливоје Ђилас, Дајана Радовчић, Сандра Дрндаревић

13.

Тим за развој пројекта: „Моја школа-школа без насиља“  Сандра Ђуровић, Олга Брдар, Качавенда Гордана,  Вања  Јаблан, Славица  Бабић, Бранка Граховац, Бојана Билић

14.

Тим за развој стручног усавршања и напредовања наставника:  Олга Брдар, Илић Милан, Јасмина Филиповић, Маријана Туфегџић, Мира Пауновић    

15.

Тим за инклузивно образовање:  Алексић Светлана,  Граховац Бранка, Сања Дамњановић,  Олга Брдар, Јасмина Филиповић, одељенске старешине

16.

Тим за оргaнизoвaњe излета, eкскурзиja и наставе у природи:  Катарина Чеперковић-Ђилас,  Слађана Зрнић, Сања Дамњановић, Мира Пауновић,  Биљана Колачек, Снежана Устић, Катарина Пешић, С. Терић

17.

Тим за маркетинг/израда и ажурирање школског сајта:  Драгана Сајферт, Слађана Зрнић, Олга Брдар, Јасмина Филиповић, Дајана Радовчић, Данијела Вукосављевић, Вања Кљутић 

18.

Тим за радио програм: Јасмина Раденковић, Славица Бабић, Олга Брдар, Ана Маглица, Сања Бојовић

19.

Тим за развој пројекта: „Твоје знање мења све“: Мира Пауновић,  Јелена Златковић-Величковић, Славица Бабић,  Гордана Качавенда, Дајана Радовчић, Маријана Туфегџић

20.

Тим за организовање такмичења „Мислиша“:  Данијела Крговић,  Бранка Граховац, Данијела Вукосављевић,  Санела  Радовановић, Сања Станојевић, Јасмина Филиповић          

21.

Тим за реализацију пројекта Професионална оријентација на прелазу у средњу школу:   Сандра Ђуровић, Гордана Качавенда, Славица Бабић

22.

Тим за културне активности школе:  Соња Брецл, Славица Бабић, Јасмина Раденковић, Снежана Устић,  Верица Гојковић,   Марина Граовац,  Ана Маглица,  Невенка Филиповић,  Весна Жула, Маријана Туфегџић, Сандра Дрндаревић, Драгана Сајферт

23.

Тим за сарадњу са породицом:  Сандра Ђуровић, Милена Поткоњак, Весна Вукмановић, Јасминка Стошић, одељенске старешине, Олга Брдар, Јасмина Филиповић

24.

Вођење записника:  Светлана Вучетић,  Драгана  Сајферт, Бранка Граховац

25.

Вођење летописа школе: Качавенда Гордана,   Дајана Радовчић,   Славица  Бабић,  Бојана Билић,

26.

Школски часопис:  Соња Брецл,   Славица Бабић, Гордана Качавенда, Јасмина Филиповић

27.

Дистрибуција часописа и литературе: Гордана Качавенда

28.

Тим за прегледање школске документације: Јасмина Филиповић, руководиоци одељенских већа

29.

Распоред часова:  Светлана АлексићКатарина Чеперковић-Ђилас, Гордана ЉумовићСветлана Вучетић

30.

Савет родитеља: Катарина Чеперковић-Ђилас, Сандра Ђуровић, Катарина Пешић, Биљана Колачек, Јасмина Филиповић

31.

Школски одбор:  Ђилас Миливоје, Мира Чикош, Сандра Ђуровић

32.

Програм превенције  насиља: Бранка Граховац,   Јелена Златковић-Величковић, Ана Маглица, Срећко Терић, Бојана БилићМаријана Туфегџић, Светлана Ристић, Дајана Радовчић, Сандра Дрндаревић,Јелена Левнаић

33.

Tим за реализацију пројекта FLL First Lego Leauge“: Јасмнинка Стошић, Бојана Билић,Олга Брдар, Јасмина Филиповић

34.

Пројекат ФСС: координатор -  Сандра Дрндаревић

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.