Стручни тимови

1. Стручни актив за развојно планирање: Слађана Зрнић
2. Стручни актив за развој Школског програма, израду Годишњег плана рада школе и Годишњег извештаја о раду школе: Олга Брдар
3. Тим за инклузивно образовање: Светлана Алексић, Катарина Максимовић
4. Тим за заштиту деце од дискриминације, злостављања и занемаривања: Сандра Ђуровић
5. Тим за самовредновање квалитета рада школе: Олга Брдар
6. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Јасмина Филиповић
7. Тим за развој међупредметних компетенција и развој предузетништва: Светлана Вучетић
8. Тим за професионални развој: Олга Брдар
9. Тим за здравствену заштиту, за безбедност и заштиту на раду: Катарина Пешић
10. Тим за социјалну заштиту: Соња Брецл, Ивона Аџић
11. Тим за културне активности школе: Миљана Игњатовић
12. Тим за развој школске библиотеке, вођење летописа школе и дистрибуцију часописа и литературе: Гордана Качавенда
13. Тим за развој школског спорта, шаха и спортских активности: Срећко Терић, Гордана Љумовић
14. Тим за сарадњу са локалном самоуправом и друштвеном средином: Олга Брдар
15. Тим за унапређење сарадње са високошколским установама и Министарством просвете, науке и технолошког развоја: Биљана Колачек
16. Тим за заштиту животне средине: Драгица Радовић
17. Тим за развој пројекта „Моја школа-школа без насиља“: Сандра Ђуровић, Бранка Граховац
18. Тим за оргaнизoвaњe излета, eкскурзиja и наставе у природи: Слађана Зрнић, Биљана Колачек
19. Тим за маркетинг/израду и ажурирање школског сајта, школског радија и часописа: Драгана Сајферт, Славица Бабић
20. Тим за сарадњу са породицом: Сандра Ђуровић
21. Тим за развој пројекта „Твоје знање мења све“: Мира Пауновић
22. Тим за организовање такмичења „Мислиша“: Данијела Вукосављевић
23. Тим за усаглашавање школских правилника са важећом законском регулативом: Драгана Ускоковић
24. Тим за прегледање школске документације: Јасмина Филиповић
25. Тим за финансијску писменост: Јасминка Стошић

Сaвeт рoдитeљa шкoлe - кooрдинaтoри: Маријана Туфегџић, Сандра Ђуровић, Јасмина Филиповић, Слађана Зрнић, Драгана Сајферт и Катарина Пешић
Школски одбор: Миливоје Ђилас, Мирјана Кисјелица и Светлана Вучетић
Учeнички парламент: координатор - Сандра Ђуровић, психолог
Oблaст друштвeнo-кoриснoг рaдa: Кaчaвeндa Гoрдaнa
Вођење записника Наставничког већа: Светлана Ристић
Вођење записника Одељењског већа V-VIII разреда: Драгана Сајферт
Вођење записника Стручног већа наставника разредне наставе: Данијела Крговић
Рaспoрeд чaсoвa: Светлана Вучетић (старија смена) Бранка Граховац, Весна Жула-Поморишац и Маријана Туфегџић (млађа смена)
Школски часопис: Ивона Аџић
Школски летопис: Гордана Качавенда

 

Taбела 25     ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА - РУКОВОДИОЦИ/ЧЛАНОВИ ТИМОВА

1.

Стручни актив за развојно планирање:  Слађана Зрнић, Весна Унгуровић, Светлана Алексић, Катарина Чеперковић-Ђилас, Весна Жула Поморишац,Вања Захаријев, Данијела ВукосављевићМирјана Кисјелица, Драгица Радовић, Светлана Вучетић, Јасмина Раденковић, Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Јасмина Филиповић, представнци Савета родитеља, Александар Кнежевић, представник Школског одбора и Ана Пејић,VII/2 из Ученичког парламента

2.

Стручни актив за развој Школског програма, израду Годишњег плана рада школе и Годишњег извештаја о раду школе: Јасмина Филиповић, Сандра Ђуровић, Олга Брдар, Ана Новковић, руководиоци одељенских и стручних већа, руководилац Тима -  Олга Брдар

3.

Тим за инклузивно образовање, транзицију и превенцију осипања: Светлана Алексић,   Бранка Граховац, Гордана Љумовић, Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Јасмина Филиповић, Катарина Максимовић, Светлана Вучетић, Милош Арсић, Маријана Туфегџић, одељењске старешине

4.

Тим за заштиту деце од дискриминације, злостављања и занемаривања:  Сандра Ђуровић,  Вања Јаблан,   Милан Илић, Биљана Колачек,  Катарина Пешић, Ивана Јеремић,  Јасмина Филиповић, одељенске старешине

5

Тим за самовредновање квалитета рада школе: Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Мира Пауновић, Светлана Алексић, Сунчица Мраковић,  Јасмина Филиповић, представник Савета родитеља,  Александар Кнежевић, Татјана Ивановић, представник Школског одбора, Јована Маљковић,VII/1 из Ученичког парламента

6.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:  Јасмина Филиповић, Олга Брдар, Сандра Ђуровић, Јасминка Стошић, Миливоје Ђилас,  Александра Јешић, представник Школског одбора, Милкица Ковачевић, представник Савета родитеља и   Михајло Лазић,VII/3  из Ученичког парламента

7.

Тим за развој међупредметних компетенција и развој предузетништва:  руководиоци стручних већа,  Сандра Ђуровић, Светлана Ристић, Драгана Сајферт, Гордана Качавенда, Мирјана Кисјелица, Светлана Вучетић,  Бојан Мићовић, представник Шолског одбора, Снежана Драгосављевић, представник Савета родитеља,  Марко Бекрић, VII/2 представник Ученичког парламента      

8.

Тим за професионални развој: Олга Брдар,Мира Пауновић, Маријана Туфегџић, Бранка Граховац,  Милан Илић, Јасмина Филиповић

9.

Тим за здравствену заштиту, за безбедност и заштиту на раду: Катарина Пешић, Срећко Терић, Ливија Малеш, Олга Брдар, Јасмина Филиповић, Драгана Ускоковић,  одељенске старешине, овлашћене фирме за заштиту на раду      

10.

Тим за социјалну заштиту: Соња Брецл, Ивона Аџић, Милена Поткоњак, Сандра Ђуровић, Олга Брдар, Јасмина Филиповић

11.

Тим за културне активности школе:  Соња Брецл, Славица Бабић, Јасмина Раденковић, Снежана Устић,  Верица Гојковић,  Марина Граовац, Сања Бојовић,  Миљана Игњатовић,  Невенка Филиповић,  Вања Захаријев, Маријана Туфегџић, Ана Новковић, Мира Пауновић, Светлана Ристић, Драгана Сајферт, Јелена Златковић Величковић, Јелена Брајовић, Вања Јаблан

12.

Тим за развој школске библиотеке, вођење летописа школе и дистрибуцију часописа и литературе: Гордана Качавенда,   Бојана Билић, Ивана Јеремић

13.

Tим за развој школског спорта, шаха и спортских активности: Срећко Терић, Катарина Пешић, Миливоје Ђилас,  Вања Захаријев,  Гордана Љумовић,

14.

Тим за сарадњу са локалном самоуправом и друштвеном средином: Олга Брдар, Јасмина Филиповић,   , Бојана Билић,  Јелена Златковић-Величковић, Миљана Игњатовић

15.

Тим за унапређење сарадње са високошколским установама и Министарством просвете, науке и технолошког развоја: Биљана  Колачек, Мира Чикош,  Снежана Устић, Јасмина Филиповић, Слађана Зрнић, Срећко Терић, Горанка Вујасиновић                                          

16.

Тим за заштиту животне средине:  Драгица Радовић,  Катарина Радовић,Мира Чикош, Биљана Колачек, Марина Граовац,   Мирјана Кисјелица, Бојана Билић, Сандра Дрндаревић

17.

Тим за развој пројекта: „Моја школа-школа без насиља и превентивних радионица за подршку Пројекту:  Сандра Ђуровић, Олга Брдар,  Гордана Качавенда,  Вања  Јаблан, Славица  Бабић, Бранка Граховац, Бојана Билић, Горанка Вујасиновић, Весна Жула Поморишац

18.

Тим за оргaнизoвaњe излета, eкскурзиja и наставе у природи:  Катарина Чеперковић-Ђилас,  Слађана Зрнић, Весна Вукмановић, Ливија Малеш,  Биљана Колачек, Снежана Устић, Катарина Пешић, Срећко Терић

19.

Тим за маркетинг/израду и ажурирање школског сајта, школског радија и часописа:  Драгана Сајферт, Слађана Зрнић, Олга Брдар, Јасмина Филиповић, Снежана Устић, Весна Унгуровић, Славица Бабић,  Ивона Аџић, Миљана Игњатовић, Сања Бојовић

20.

Тим за сарадњу са породицом:  Сандра Ђуровић,  Олга Брдар, Јасмина Филиповић,Милена Поткоњак, Весна Вукмановић, Јасминка Стошић, Сандра Дрндаревић, одељенске старешине

21.

Тим за развој пројекта: „Твоје знање мења све“: Мира ПауновићБојана Билић, Катарина Матић, Сунчица Мраковић, Весна Жула Поморишац, Вања Захаријев, Ивана Јеремић, Гордана Качавенда

22.

Тим за организовање такмичења „Мислиша“:  Ливија МалешБранка Граховац, Данијела ВукосављевићКатарина Максимовић, Милош Арсић, Јасмина Филиповић          

23.

Тим за усаглашавање школских правилника са важећом законском регулативом:  Драгана Ускоковић руководилац, Јасмина Филиповић, чланови Школског одбора

24.

Тим за прегледање школске документације: Јасмина Филиповић, руководиоци одељенских већа, Данијела Крговић, Ана Новковић, Светлана Вучетић

25.

Тим за финансијску писменост: Драгана Сајферт, Данијела Вукосављевић, Светлана Вучетић, Јасминка Стошић, Ана Новковић, Весна Жула Поморишац, Maријана Туфегџић

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.