Ученичке организације

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

ВРШЊАЧКИ ТИМ

ДЕЧЈИ САВЕЗ

ЦРВЕНИ КРСТ

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

На основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања у последња два разреда основне школе организује се ученички парламент (у даљем тексту парламент) ради:

1. давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4. активног учешћа у процесу планирања развоја школе и самовредновању школе;

5. предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. овог закона. Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе. Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.Чланови ученичког парламента наше школе су:

VII/1 Доротеја Јовановић, записничар

II/1 Миодраг Савић, члан Тима за самовредновање

VII/2Наталија Јосиповић, и присуствује седницама Школског одбора

VII/2 Димитрије Радоњић, члан Тима за међупредметне компетенције и развој предузетништва

VII/3 Ања Саршон

VII/3 Урош Буквић

VIII/1 Анастасија Илић, члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

VIII/1 Дејан Марјановић

VIII/2 Андреа Гојковић, заменик председника Парламента

VIII/2 Никола Стефановић, члан Тима за школско развојно планирање

VIII/3 Милица Станковић, председник Парламента

VIII/3 Урош Раденовић,и присуствује седницама Школског одбора


План рада Ученичког парламента

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАТОР
Септембар, 2018.
Конституисање Парламента (избор чланова УП, председника, заменика председника, записничара УП)
Координатор

Усвајање Пословника о раду УП
Чланови УП

Усвајање програма рада за школску 2018/19. годину
Чланови УП

Избор представника УП у рад Школског одбора
Чланови УП

Избор представника УП за чланство у Тиму за развојно планирање, Тиму за обезбеђивања квалитета и развој установе, Тиму за самовредновање квалитета рада школе, Тиму за развој међупредметних компетенција и развој предузетништва
Координатор,
Чланови УП

Предлози за одређивање дестинацијаза излете, екскурзије и посете
Координатор, чланови  Парламента
Октобар 2018.
Професионална оријентација на преласку у средњу школу -радионице у одељењу VII3
Координатор
Новембар 2018.
Укључивање у акцију избора промотера школе (ШРП:Етос)
Координатор
Новембар, 2018.
Анализа успеха и дисциплине ученика  V-VIII разреда на крају I тромесечја школске 2017/18. године и предлози за побољшање успеха
Координатор,
Чланови УП
Децембар, 2018.
Сарадња са члановима УП из других школа
Координатор
Јануар/фебруар, 2019.
Анализа успеха и дисциплине ученика V-VIII разреда на крају I полугодишта школске 2018/19. године и мере за побољшање успеха
Координатор, чланови  Парламента
Фебруар, 2019.
Организовање дебата ученика VIII разреда (ШРП:Етос)
Координатор, наставници српског језика
Април, 2019.
Анализа успеха и дисциплине ученика  V-VIII разреда на крају III тромесечја школске 2018/19. године
Координатор, чланови  УП
Мај, 2019.
Учешће у организацији избора „НАЈ-ФАЦЕ
Координатор, чланови  УП

Укључивање чланова УП из VIII разреда у израду паноа на тему „Представљање средњих школа“
Координатор, чланови  УП
Током године
Укључивање представника УП у процес самовредновања
Координатор
Током године
Учешће у организацији хуманитарних акција
Координатор, чланови  УП
Током године
Учешће у организовању акције прикупљања секундарних сировина
Координатор, чланови  УП
Мај, 2019.
Предлози за прославу матурске вечери
Координатор, чланови  УП, одељењске стрешине
Координатор Ученичког парламента: Сандра Ђуровић, психолог школе


ВРШЊАЧКИ ТИМ

План рада Вршњачког тима млађе смене

Вршњачки тим млађе смене окупља по четири изабрана представника одељењских заједница III и IV разреда, који су уједно и одељењски медијатори.

АКТИВНОСТИ
ДИНАМИКА
РЕАЛИЗАТОРИ
Избор одељењских медијатора III и IVразреда и чланова Вршњачког тима
IX 2018.
Одељењске старешине на ЧОС-у
Учешће Вршњачког тима у организацији хуманитарне акције“Чеп за хендикеп“
Tоком године
Педагог
Презентација плана Вршњачког тима млађе смене и договор о активностима у току године
X 2018.
Педагог
Обука одељењских медијатора техникама ненасилне комуникације
X 2018.
Педагог, чланови ВТ
Формирање редакције Првог школског радија
IX 2018.
Педагог, чланови ВТ
Учешће чланова ВТ у емитовању радио емисија
1.X 2018.
-VI2019.
Педагог, чланови ВТ
Разговор о активностима одељењских медијатора и размена искустава у решавању насилних ситуација
Током године
Педагог, чланови ВТ
Спровођење анкете у одељењума IV разреда на тему испитивања нивоа насиља у школи
III 2019.
Педагог, чланови ВТ IV разреда
Формирање и функционисање „Сандучета поверења“
X 2018; током године
Педагог, ВТчланови редакције „Драга Савета“
Слање пријатељских порука за Дан пријатељства
14.II 2019.
Педагог, чланови ВТ
Постављање тематских паноа
Током године
Педагог, чланови ВТ
Анализа рада Вршњачког тима и предлог плана рада Вршњачког тима за наредну школску годину.
V 2019.
Педагог, чланови ВТ

Координатор Вршњачког тима млађе смене – Олга Брдар, педагог

План рада Вршњачког тима старије смене

Вршњачки тим старије смене чине по четири представника одељењских заједница V,VI,VII и VIII разреда који су и одељенски медијатори.

АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАТОРИ
Избор одељенских медијатора V-VIII разреда и чланова Вршњачког тима старије смене
IX 2018.
Одељенске старешине на ЧОС-y
Представљање плана Вршњачког тима старије смене и договор о раду
X 2018.
Психолог
Обука одељенских медијатора техникама ненасилне комуникације
X 2018.
Психолог,чланови ВТ
Разговор о искуствима одељенских медијатора и размена искустава у решавању насилних ситуација
Током године
Психолог,чланови ВТ
Организовање дежурстава за време оба велика одмора
Током године
Психолог,чланови ВТ
Укључивање у хуманитарне акције
Током године
Психолог,чланови ВТ
Укључивање у превентивне активности у Години нанасиља
IV 2019.
Психолог,чланови ВТ
Сарадња са вршњачким тимовима из других школа
Током године
Психолог,чланови ВТ
Предлог плана рада Вршњачког тима за следећу школску годину
V 2019.
Психолог,чланови ВТ

Координатор Вршњачког тима старије смене – Сандра Ђуровић, психолог

ДЕЧЈИ САВЕЗ

План рада Дечјег савеза

СЕПТЕМБАР:

Активности:

 Програмирање рада Дечјег савеза у школи

 Припреме за пријем првака за приступање Дечјем савезу

 „Тајанствени пријатељ“- дечја игра (социјализација деце у групи)

 Дани европске баштине у Београду

* Конкурси:

 Читалачка значка - упознавање са пропозицијама и почетак реализације

ОКТОБАР:

* Активности:

 Дечја недеља (01-05.2018.)– припреме и почетак реализације

 Активности у школи поводом Дечје недеље

 Свечани програм поводом Светског дана Детета 5. октобар

 Свечани програм првака поводом приступања у Дечји савез

 Еколошки програми- уређење школског дворишта

* Конкурси:

 Песничка сусретања деце и младих Београда

НОВЕМБАР:

* Активности:

 Обележавање 5. новембра Дана општине

* Конкурси:

 ДЕМУС - Дечије музичке свечаности: школско такмичење соло певача и малих вокалнихсастава

 Најраспеваније одељење - разредна и школска такмичења (III и IV разред)

 Песниче народа мог- школско такмичење рецитатора

ДЕЦЕМБАР:

* Активности:

 Припреме за обележавање Св. Саве, школске славе у школи

 Новогодишње активности у школи

* Конкурси:

– Пред ликом Светог Саве

– Недовршена прича

 Општинско такмичење Најраспеваније одељење

ЈАНУАР:

* Активности:

 Прослава Светог Саве у школи

* Конкурси:

 ДЕМУС – Општинско такмичење соло певача Златна сирена и малих локалних састава

 Мали Пјер – конкурс за дечју карикатуру

ФЕБРУАР:

* Активности:

 Весели зимски распуст – радионице за децу и младе

* Конкурси:

 ДЕМУС- Најраспеваније одељење - градско такмичење

 Песниче народа мог- школско такмичење рецитатора

МАРТ:

* Активности:

 Први дан пролећа, ликовне радионице

 Еколошки програм – сређивање школског дворишта

* Конкурси:

 ДЕМУС- Општинско такмичење хорова млађих и старијих разреда

 Златна сирена- градско такмичење соло певача и малих вокалних састава

 Песниче народа мог- општинско такмичење рецитатора

АПРИЛ:

* Активности:

 Ликовне радионице и активности на тему Ускрса

 Априлијада – фестивал смеха, маски, игроказа, поезије, хумора

 Обележавање светског дана здравља - 7. април

 Превентивни програми у сузбијању наркоманије и алкохолизма и пушења међу децом

* Конкурси:

 Васкршњи ликовни конкурс- осликавање Ускршњих јаја и израда цртежа са Ускршњим мотивима

 Читалачка значка – такмичење по школама

 Фестивал кратких драмских форми деце и младих Београда

МАЈ:

* Активности:

 Час цртања на Кеју поводом дана давалаца крви

 Дан изазова – спортско рекреативне и забавне активности у школи

 9.мај – Дан победе и Дан Европе

* Конкурси:

 ДЕМУС - градско такмичење хорова

 Заштитимо птице града Београда – ликовни конкурс

 Фестивал позоришних игара деце и младих Београда

ЈУН:

* Активности:

 Обележавање Дана Николе Тесле – 2. јун

 Школски вашари – дружење деце и родитеља у школама

 Програмирање рада Дечјег савеза за наредну школску годину

* Конкурси:

 Републичке завршнице такмичења

Секретар Дечјег савеза: Вања Кљутић, наставник разредне наставе у продуженом боравку

ЦРВЕНИ КРСТ

План рaдa помлатка Црвeнoг крстa

СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР 2018.

 Усвајање Плана рада и Календара активности

 Светски дан прве помоћи, обука из прве помоћи за ученике континуирана активност током целе школске године

 Недеља солидарности 14 -21. септембра 2018. године

 Прикупљање чланарине подмладка и омладине Црвеног крста која за школску 2018/2019. годину износи 50 динара.

 Реализација акције '' Безбедност деце у саобраћају '', обезбеђивањеи дистрибуција пригодног материјала (лифлета ) за све ђаке прваке.

 Организовање рекреативно – хуманитарне акције '' Трка за срећније детињство''

 Наставак започетих активности '' Ђаци волонтери у ДДК'' – континуиранаактивност током целе школске године.

НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2018.године и ЈАНУАР 2019.

 Наркоманија и друге болести зависности (радионице,предавања др Саше Миленовића, професора Медицинске школе „Надежда Петровић“

 Промоција здравља (предавање, радионице) за ученике петог разреда - континуирана активност током целе школске године,предавања др Саше Миленовића и Невене Живковић, професора Медицинске школе „Надежда Петровић“

 Припрема и организовање хуманитарне акције '' Један пакетић много љубави“поводом новогодишњих и божићних празника и школске славе Свети Сава. Радиће се на обезбеђивању и прикупљању пакетића, честитки, слаткиша, играчки, сувенира и друго, као и организовање одговарајућег забавног програма.

Акција се води за помоћ сиромашној деци,деци избеглица и расељених лица, деци у дечјим болницама и специјалним школама.

 Учешће у акцији '' Недеља борбе против сиде ''

ФЕБРУАР – МАРТ – АПРИЛ 2019.

 Недеља борбе против ТБЦ

 Припрема, организовање и реализација наградног конкурса на тему: '' Крв живот значи '' у области литерарног и ликовног ставаралаштва.

 Организовање општинског квиза за ученике IV разреда основних школана тему: '' Шта знам о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви ''

 Припрема победничке екипе за учешће на градском такмичењу

 Припрема екипа и организовање такмичења из прве помоћи.

 Светски дан здравља 7. април

МАЈ – ЈУН 2019.

 Организовање традиционалних активности Црвеног крста поводом

'' Недеље Црвеног крста '' од 8–15. маја као и 11. маја „Националног дана добровољних даваоца крви“

 Пакет за новорођену бебу

 Цртање на тему '' Крв живот значи ''

 Културно – забавне манифестације

 Додела награда најбољим на конкурсу '' Крв живот значи ''

 Припреме за организовање летњих кампова

Руководилац: Јелена Левнаић, наставник разредне наставе у продуженом боравку

Руководилац: Јелена Левнаић, наставник разредне наставе

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.