ОШ „Соња Маринковић“ - Ученичке организације

Ученичке организације

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

ВРШЊАЧКИ ТИМ

ДЕЧЈИ САВЕЗ

ЦРВЕНИ КРСТ

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

На основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања у последња два разреда основне школе организује се ученички парламент (у даљем тексту парламент) ради:

1. давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4. активног учешћа у процесу планирања развоја школе и самовредновању школе;

5. предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. овог закона. Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе. Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.Чланови ученичког парламента наше школе су:

VII/1 Анастасија Илић
Дејан Марјановић, присуствује седницама Школског одбора

VII/2 Андреа Гојковић, члан Тима за самовредновање
Никола Стефановић

VII/3 Милица Станковић, записничар и члан Тима за самовредновање
Урош Фијала

VIII/1 Анђела Миљевић, председник парламента
Јована Томић

VIII/2 Марина Раденовић
Филип Пантић, заменик председника парламента и присуствује седницама Школског одбора

VIII/3 Милица Бјелобаба
Јожеф Киш


План рада Ученичког парламента

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАТОР

септембар, 2017.

Конституисање Парламента (избор чланова УП, председника, заменика председника, записничара УП)

 

током године

Укључивање представника УП у процес самовредновања

 

септембар, 2017.

Усвајање Пословника о раду УП

 

септембар, 2017.

Усвајање програма рада за школску 2017/18. годину

 

септембар, 2017.

Укључивање представника УП у рад ШО

 

септембар, 2017.

Предлози за одређивање дестинацијаза излете, екскурзије и посете

 

октобар 2017.

Професионална оријентација на преласку у средњу школу

координатор

новембар 2017.

Укључивање у акцију избора промотера школе (ШРП:Етос)

 

новембар, 2017.

Анализа успеха и дисциплине ученика  V-VIII разреда на крају I тромесечја школске 2017/18. године

 

децембар, 2017.

Сарадња са члановима УП из других школа

 

јануар, 2018.

Анализа успеха и дисциплине ученика V-VIII разреда на крају I полугодишта школске 2017/18. године

 

фебруар, 2018.

Организовање дебата ученика VIII разреда (ШРП:Етос)

 

април, 2018.

Анализа успеха и дисциплине ученика  V-VIII разреда на крају III тромесечја школске 2017/18. године

 

мај, 2018.

Учешће у организацији избора „НАЈ-ФАЦЕ

 

мај, 2018.

Укључивање чланова УП из VIII разреда у израду паноа на тему „Представљање средњих школа“

 

током године

Учешће у организацији хуманитарних акција

 

током године

Учешће у организовању акције прикупљања секундарних сировина

 

мај, 2018.

Предлози за прославу матурске вечери

 

Координатор Ученичког парламента: Сандра Ђуровић, психолог школе


ВРШЊАЧКИ ТИМ

План рада Вршњачког тима млађе смене

Вршњачки тим млађе смене окупља по четири изабрана представника одељењских заједница III и IV разреда, који су уједно и одељењски медијатори.

АКТИВНОСТИ

ДИНАМИКА

РЕАЛИЗАТОРИ

Избор одељењских медијатора III и IV разреда и чланова Вршњачког тима

IX 2018.

Одељењске старешине на ЧОС-у

Учешће Вршњачког тима у организацији хуманитарне акције Чеп за хендикеп“

Tоком године

Педагог

Презентација плана Вршњачког тима млађе смене и договор о активностима у току године

X 2017.

Педагог

Обука одељењских медијатора техникама ненасилне комуникације

X 2017.

Педагог, чланови ВТ

Формирање редакције Првог школског радија

IX 2017.

Педагог, чланови ВТ

Учешће чланова ВТ у емитовању радио емисија

1.X 2017.- VI 2018.

Педагог, чланови ВТ

Разговор о активностима одељењских медијатора и размена искустава у решавању насилних ситуација

Током године

Педагог, чланови ВТ

Спровођење анкете у одељењума IV разреда на тему испитивања нивоа насиља у школи

III 2018.

Педагог, чланови ВТ IV разреда

Формирање и функционисање „Сандучета поверења“

X 2017; током године

Педагог, ВТчланови редакције „Драга Савета“

Слање пријатељских порука за Дан пријатељства

14.II 2018.

Педагог, чланови ВТ

Постављање тематских паноа

Током године

Педагог, чланови ВТ

Анализа рада Вршњачког тима и предлог плана рада Вршњачког тима за наредну школску годину.

V 2018.

Педагог, чланови ВТ

Координатор Вршњачког тима млађе смене – Олга Брдар, педагог

План рада Вршњачког тима старије смене

Вршњачки тим старије смене чине по четири представника одељењских заједница V,VI,VII и VIII разреда који су и одељенски медијатори.

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

Избор одељенских медијатора V-VIII разреда и чланова Вршњачког тима старије смене

IX 2017.

Одељенске старешине на ЧОС-y

Представљање плана Вршњачког тима старије смене и договор о раду

X 2017.

Психолог

Обука одељенских медијатора техникама ненасилне комуникације

X 2017.

Психолог, чланови ВТ

Разговор о искуствима одељенских медијатора и размена искустава у решавању насилних ситуација

Током године

Психолог, чланови ВТ

Организовање дежурстава за време оба велика одмора

Током године

Психолог, чланови ВТ

Укључивање у хуманитарне акције

Током године

Психолог, чланови ВТ

Укључивање у превентивне активности у Години нанасиља

Април 2018.

Психолог, чланови ВТ

Сарадња са вршњачким тимовима из других школа

Током године

Психолог, чланови ВТ

Предлог плана рада Вршњачког тима за следећу школску годину

Мај 2018.

Психолог, чланови ВТ

Координатор Вршњачког тима старије смене – Сандра Ђуровић, психолог

ДЕЧЈИ САВЕЗ

План рада Дечјег савеза

СЕПТЕМБАР:

1. Програмирање рада Дечјег савеза у школи

2. Припреме за пријем првака за приступање Дечјем савезу

3. „Тајанствени пријатељ“- дечја игра (социјализација деце у групи)

4. Читалачка значка упознавање са пропозицијама и почетак реализације

5. Дани европске баштине у Београду

ОКТОБАР:

1. ДЕЧЈА НЕДЕЉА од 2. до 8. октобра

2. Активности у школи поводом Дечје недеље

3. Свечани програм поводом Светског дана Детета 5. октобар

4. Свечани програм првака поводом приступања у Дечји савез

5. Еколошки програми- уређење школског дворишта

6. Литерарни и ликовни конкурси:

- „Пред ликом Светог Саве“- у сарадњи са библиотеком Свети Сава

- „Мали Пјер“ – конкурс за дечју карикатуру

НОВЕМБАР:

1. Обележавање 5. новембра Дана општине

2. ДЕМУС - Дечије музичке свечаности: школско такмичење соло певача и малих вокалних

састава

3. „Најраспеваније одељење“ - разредна и школска такмичења (III и IV разред)

4. „Песниче народа мог“- школско такмичење рецитатора

ДЕЦЕМБАР:

1. Литерални и ликовни конкурс – „Пред ликом Светог Саве“

1. Општинско такмичење „Најраспеваније одељење“

2. Припреме за обележавање Савиндана у школи

3. Новогодишњи програм у школи

ЈАНУАР:

1. Прослава Светог Саве у школи

2. ДЕМУС – Општинско такмичење соло певача „Златна сирена“ и малих локалних састава

ФЕБРУАР:

1. Весели зимски распуст – радионице за децу и младе

2. ДЕМУС – „Најраспеваније одељење“- градско такмичење

3. „Песниче народа мог“- школско такмичење рецитатора

МАРТ:

1. „Песниче народа мог“- општинско такмичење рецитатора

2. Први дан пролећа, литерарно - ликовни конкурс

3. Еколошки програм – сређивање школског дворишта

4. У сусрет Васкрсу- осликавање Ускршњих јаја и израда цртежа са Ускршњим мотивима

АПРИЛ:

1. Априлијада – фестивал смеха, маски, игроказа, поезије, хумора

2. Читалачка значка – такмичење по школама

3. ДЕМУС- Општинско такмичење хорова млађих и старијих разреда

4. „Златна сирена“- градско такмичење соло певача и малих вокалних састава

5. Обележавање светског дана здравља - 7. април

6. Превентивни програми у сузбијању наркоманије и алкохолизма и пушења међу децом

7. Изложбе цртежа и осликаних дрвених јаја поводом Васкршњих празника

МАЈ:

1. Час цртања на Кеју поводом дана давалаца крви

2. Дан изазова – спортско рекреативне и забавне активности у школи

3. 9. мај – Дан Победе и Дан Европе

4. ДЕМУС - градско такмичење хорова

5. Програмирање рада Дечјег савеза за наредну школску годину

ЈУН:

1. Обележавање Дана Николе Тесле – 2. јун

2. Републичке завршнице такмичења

3. Школски вашари – дружење деце и родитеља у школама

Секретар Дечјег савеза: Вања Кљутић, наставник разредне наставе у продуженом боравку

План рaдa помлатка Црвeнoг крстa

СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР 2017.

- Усвајање Плана рада и Календара активности

- Светски дан прве помоћи, обука из прве помоћи за ученике континуирана активност током целе школске године

- Недеља солидарности 14 -21. септембра 2017.

- Прикупљање чланарине подмладка и омладине Црвеног крста која за школску 2017/2018. годину износи 50 динара.

- Реализација акције '' Безбедност деце у саобраћају '', обезбеђивање

и дистрибуција пригодног материјала ( лифлета ) за све ђаке прваке.

- Организовање рекреативно – хуманитарне акције '' Трка за срећније детињство''

- Наставак започетих активности '' Ђаци волонтери у ДДК'' - континуирана

активност током целе школске године.

НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2017. године и ЈАНУАР 2018.године

- Наркоманија и друге болести зависности ( радионице, предавања др Саше Миленовића, професора Медицинске школе „Надежда Петровић“

- Промоција здравља (предавање, радионице) за ученике петог разреда - континуирана активност током целе школске године, предавања др Саше Миленовића и Невене Живковић, професора Медицинске школе „Надежда Петровић“

- Припрема и организовање хуманитарне акције '' Један пакетић много љубави '

поводом новогодишњих и божићних празника и школске славе Свети Сава.

Радиће се на обезбеђивању и прикупљању пакетића, честитки, слаткиша, играчки

сувенира и друго, као и организовање одговарајућег забавног програма.

Акција се води за помоћ сиромашној деци, деци избеглица и расељених лица, деци у

дечјим болницама и специјалним школама.

- Учешће у акцији '' Недеља борбе против сиде ''

ФЕБРУАР – МАРТ – АПРИЛ 2018.

- Недеља борбе против ТБЦ

- Припрема, организовање и реализација наградног конкурса на тему “Крв живот значи“ у области литерарног и ликовног ставаралаштва.

- Организовање општинског квиза за ученике IV разреда основних школа на тему “Шта знам о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви“

- Припрема победничке екипе за учешће на градском такмичењу

- Припрема екипа и организовање такмичења из прве помоћи.

- Светски дан здравља 7. април

МАЈ – ЈУН 2018.

- Организовање традиционалних активности Црвеног крста поводом „Недеље Црвеног крста“ од 8–15. маја као и 11. маја „Националног дана добровољних даваоца крви“

- Пакет за новорођену бебу

- Цртање на тему “Крв живот значи“

- Културно – забавне манифестације

- Додела награда најбољим на конкурсу “Крв живот значи“

- Припреме за организовање летњих кампова

Руководилац: Јелена Левнаић, наставник разредне наставе

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.