Ученичке организације

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

ВРШЊАЧКИ ТИМ

ДЕЧЈИ САВЕЗ

ЦРВЕНИ КРСТ

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Ученички парламент

Члан 88 ЗОСОВ

У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној школи, односно сваког одељења у средњој школи, а у уметничкој школи - по три из сваког разреда, односно године.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са чланом 119 овог закона.

Ученички парламент има пословник о раду.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика.

Чланови Ученичког парламента за школску 2019/20. годину су:

VII/1
Јована Маљковић, члан Тима за самовредновање рада школе
Милош Војновић, присуствује седницама Школског одбора

VII/2
Ана Пејић, члан Тима за развојно планирање
Марко Бекрић, члан Тима за међупредметне компетенције

VII/3
Јована Станковић, записничар
Михајло Лазић, члан Тима за обезбеђење квалитета рада школе

VIII/1
Доротеја Јовановић, заменик председника
Миодраг Савић

VIII/2
Наталија Јосиповић, председник
Димитрије Радоњић, присуствује седницама Школског одбора

VIII/3
Ања Саршон
Урош Буквић

План рада Ученичког парламента


ВРШЊАЧКИ ТИМ

План рада Вршњачког тима млађе смене

Вршњачки тим млађе смене окупља по шест изабраних представника одељењских заједница III и IV разреда, који су уједно и одељењски медијатори.

АКТИВНОСТИ

ДИНАМИКА

РЕАЛИЗАТОРИ

Избор одељењских медијатора III и IV разреда и чланова Вршњачког тима

IX 2019.

Одељењске старешине на ЧОС-у

Учешће Вршњачког тима у организацији хуманитарне акције Чеп за хендикеп“

Tоком године

Педагог

Презентација плана Вршњачког тима млађе смене и договор о активностима у току године

X 2019.

Педагог

Обука одељењских медијатора техникама ненасилне комуникације

X 2019.

Педагог, чланови ВТ

Формирање редакције Првог школског радија

IX 2019.

Педагог, чланови ВТ

Учешће чланова ВТ у емитовању радио емисија

1.X 2019.

-16. VI 2020.

Педагог, чланови ВТ

Разговор о активностима одељењских медијатора и размена искустава у решавању насилних ситуација

Током године

Педагог, чланови ВТ

Спровођење анкете у одељењума IV разреда на тему испитивања нивоа насиља у школи

III 2020.

Педагог, чланови ВТ IV разреда

Формирање и функционисање „Сандучета поверења“

X 2019; током године

Педагог, ВТчланови редакције „Драга Савета“

Слање пријатељских порука за Дан пријатељства

21.II 2020.

Педагог, чланови ВТ

Постављање тематских паноа

Током године

Педагог, чланови ВТ

Анализа рада Вршњачког тима и предлог плана рада Вршњачког тима за наредну школску годину.

V 2020.

Педагог, чланови ВТ

Координатор Вршњачког тима млађе смене – Олга Брдар, педагог

План рада Вршњачког тима старије смене

Вршњачки тим старије смене чине по четири представника одељењских заједница V,VI,VII и VIII разреда који су и одељенски медијатори.

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

Избор одељенских медијатора V-VIII разреда и чланова Вршњачког тима старије смене

IX 2019.

Одељенске старешине на ЧОС-y

Представљање плана Вршњачког тима старије смене и договор о раду

X 2019.

Психолог

Обука одељенских медијатора техникама ненасилне комуникације

X 2019.

Психолог, чланови ВТ

Разговор о искуствима одељенских медијатора и размена искустава у решавању насилних ситуација

Током године

Психолог, чланови ВТ

Организовање дежурстава за време оба велика одмора

Током године

Психолог, чланови ВТ

Укључивање у хуманитарне акције

Током године

Психолог, чланови ВТ

Укључивање у Превентивне културне и спортске активности

IV 2020.

Психолог, чланови ВТ

Сарадња са вршњачким тимовима из других школа

Током године

Психолог, чланови ВТ

Предлог плана рада Вршњачког тима за следећу школску годину

V 2020.

Психолог, чланови ВТ

Координатор Вршњачког тима старије смене – Сандра Ђуровић, психолог

ДЕЧЈИ САВЕЗ

План рада Дечјег савеза

СЕПТЕМБАР:

Активности:
- Програмирање рада Дечјег савеза у школи
- Припреме за пријем првака за приступање Дечјем савезу
- „Тајанствени пријатељ“- дечја игра (социјализација деце у групи)
- Дани европске баштине у Београду

* Конкурси:
- Читалачка значка - упознавање са пропозицијама и почетак реализације

ОКТОБАР:

* Активности:
- Дечја недеља – припреме и почетак реализације
- Активности у школи поводом Дечје недеље
- Свечани програм поводом Светског дана Детета 5. октобар
- Свечани програм првака поводом приступања у Дечји савез
- Еколошки програми - уређење школског дворишта

* Конкурси:
- Песничка сусретања деце и младих Београда

НОВЕМБАР:

* Активности:
- Обележавање 5. новембра Дана општине

* Конкурси:
- ДЕМУС - Дечије музичке свечаности: школско такмичење соло певача и малих вокалних састава
- Најраспеваније одељење - разредна и школска такмичења (III и IV разред)
- Песниче народа мог - школско такмичење рецитатора

ДЕЦЕМБАР:

* Активности:
- Припреме за обележавање св. Саве, школске славе у школи
- Новогодишње активности у школи

* Конкурси:
– Пред ликом Светог Саве
– Недовршена прича
- Општинско такмичење Најраспеваније одељење

ЈАНУАР:

* Активности:
- Прослава Светог Саве у школи

* Конкурси:
- ДЕМУС – Општинско такмичење соло певача Златна сирена и малих локалних састава
- Мали Пјер – конкурс за дечју карикатуру

ФЕБРУАР:

* Активности:
- Весели зимски распуст – радионице за децу и младе

* Конкурси:
- ДЕМУС - Најраспеваније одељење - градско такмичење
- Песниче народа мог - школско такмичење рецитатора

МАРТ:

* Активности:
- Први дан пролећа, ликовне радионице
- Еколошки програм – сређивање школског дворишта

* Конкурси:
- ДЕМУС- Општинско такмичење хорова млађих и старијих разреда
- Златна сирена - градско такмичење соло певача и малих вокалних састава
- Песниче народа мог - општинско такмичење рецитатор

АПРИЛ:

* Активности:
- Ликовне радионице и активности на тему Ускрса
- Априлијада – фестивал смеха, маски, игроказа, поезије, хумора
- Обележавање светског дана здравља - 7. април
- Превентивни програми у сузбијању наркоманије и алкохолизма и пушења међу децом

* Конкурси:
- Васкршњи ликовни конкурс - осликавање Ускршњих јаја и израда цртежа са Ускршњим мотивима
- Читалачка значка – такмичење по школама
- Фестивал кратких драмских форми деце и младих Београда

МАЈ:

* Активности:
- Час цртања на Кеју поводом дана давалаца крви
- Дан изазова – спортско рекреативне и забавне активности у школи
- 9.мај – Дан Победе и Дан Европе

* Конкурси:
- ДЕМУС - градско такмичење хорова
- Заштитимо птице града Београда – ликовни конкурс
- Фестивал позоришних игара деце и младих Београда

ЈУН:

* Активности:
- Обележавање Дана Николе Тесле – 2. јун
- Школски вашари – дружење деце и родитеља у школама
- Програмирање рада Дечјег савеза за наредну школску годину

* Конкурси:
- Републичке завршнице такмичења

Секретар Дечјег савеза: Весна Жула Поморишац, наставник разредне наставе у продуженом боравку

ЦРВЕНИ КРСТ

План рaдa помлатка Црвeнoг крстa

СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР 2019.

-Усвајање Плана рада и Календара активности
- Светски дан прве помоћи, обука из прве помоћи за ученике континуирана активност током целе школске године
- Недеља солидарности 14 -21. септембра 2019.
- Прикупљање чланарине подмладка и омладине Црвеног крста која за школску 2019/2020. годину износи 50 динара.
- Реализација акције '' Безбедност деце у саобраћају '', обезбеђивање и дистрибуција пригодног материјала ( лифлета ) за све ђаке прваке.
- Организовање рекреативно – хуманитарне акције '' Трка за срећније детињство''
- Наставак започетих активности ''Ђаци волонтери у ДДК'' - континуирана

НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2019.године и ЈАНУАР 2020.

- Наркоманија и друге болести зависности (радионице, предавања др Саше Миленовића, професора Медицинске школе „Надежда Петровић“
- Промоција здравља (предавање, радионице) за ученике петог разреда - континуирана активност током целе школске године, предавања др Саше Миленовића и Невене Живковић, професора Медицинске школе „Надежда Петровић“
- Припрема и организовање хуманитарне акције '' Један пакетић много љубави“поводом новогодишњих и божићних празника и школске славе Свети Сава. Радиће се на обезбеђивању и прикупљању пакетића, честитки, слаткиша, играчки, сувенира и друго, као и организовање одговарајућег забавног програма.
Акција се води за помоћ сиромашној деци, деци избеглица и расељених лица, деци у дечјим болницама и специјалним школама.
- Учешће у акцији '' Недеља борбе против сиде ''

ФЕБРУАР – МАРТ – АПРИЛ 2020.

- Недеља борбе против ТБЦ
- Припрема, организовање и реализација наградног конкурса на тему: '' Крв живот значи '' у области литерарног и ликовног ставаралаштва.
- Организовање општинског квиза за ученике IV разреда основних школа на тему: '' Шта знам о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви ''
-Припрема победничке екипе за учешће на градском такмичењу
- Припрема екипа и организовање такмичења из прве помоћи.
- Светски дан здравља 7. април

МАЈ – ЈУН 2020.

- Организовање традиционалних активности Црвеног крста поводом „Недеље Црвеног крста” од 8–15. маја као и 11. маја „Националног дана добровољних даваоца крви“
- Пакет за новорођену бебу
- Цртање на тему '' Крв живот значи ''
- Културно – забавне манифестације
- Додела награда најбољим на конкурсу '' Крв живот значи ''
- Припреме за организовање летњих кампова

Руководилац: Јелена Левнаић, наставник разредне наставе

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.