Пројекти

ПРОЈЕКТИ/ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ

Листа пројеката и програма који се реализују у школи


Пројекат 1

Пројекат 2

Пројекат 3

Пројекат 4

Пројекат 5

Пројекат 6

Пројекат 7

Пројекат 8

Пројекат 9

Пројекат 10


Пројекат 1


Пројекат транзиције деце старије од седам ипо, а млађе од петнаест година, у образовни систем -оглед

Током школске 2018/19. године наша школа је укључена у пројекат „Уницефа“под називом „Транзициони модел укључивања деце старије од седам ипо а млађи од петнаест година у образовни систем“ . Велики број наставника школе био је обухваћен обукама у том периоду.

Пројектне активности:

*11.03.2019. Стручни скуп у ОШ „Бранко Пешић“ на тему развоја пројекта транзиције ученика ОШ „Бранко Пешић“у редовне основне школе у огледу које је организовала ШУ, Центар за социјалну политику и НВО

*15.-22.03.2019. Попуњавање упитника везаног за „Програм огледа за примену транзиционог модела припреме деце старије од седам ипо година за укључивање у образовање“, који се реализује од школске 2018/2019. до краја школске 2020/2021. године;

*22.04.2019. Састанак основних школа у огледу о транзицији Рома са менторима пројекта у ОШ „Горња Варош“

*13.05.2019. Други менторски састанак школа у Огледу везан за транзицију деце из осетљивих група у образовни систем, одржан у простору наше школе (примери добре праксе и анализа самовреднованих области: Настава и учење, Етос, Образовна постигнућа и Подршка ученицима

*22.05.2019. Трећи менторски састанак школа у Огледу везан за транзицију ромске деце у образовни систем, одржан у простору ОШ „Гаврило Принцип“ са менторима: Александром Вигњевић-Калезић и Сањом Татић-Јаневски.

*27.05.2019. Подела сагласности за родитеље ученика IV1,2,3 за учешће у прелиминарном испитивању о ставовима ученика у оквиру пројекта Транзиције Рома

*28.05.2019. Подела сагласности за родитеље ученика V2, VI2 и VII2 за учешће у прелиминарном испитивању о ставовима ученика у оквиру пројекта Транзиције

*29-31.05.2019. Прикупљање сагласности родитеља за учешће ученика у анонимној анкети везаној за испитивање ставова ученика према школи и доласку нових ученика.

* Семинар: „Ни црно, ни бело- програм за рад са децом, младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност““ (24-26.06.2019.) – 24 сата/бодова у ОШ „Соња Маринковић“ -7 наставника и стручни сарадник (психолог)

*24-25.08.2019. Oбука „Транзициони модел укључивања деце старије од седам ипо а млађи од петнаест година у образовни систем- 15 наставника и стручних сарадника

*28-29.08.2019. Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања“ – у ОШ „Горња Варош“ – 15 наставника

*Од 02.09.2019. Ученица А.Ч.,II3 по транзиционом моделу постаје ученик наше школе

*22-23.09.2019. Обука у писању ИОП-а -учествовао психолог школе и пет наставника

*30.09.2019. Састанак школа у огледу у простору ОШ „Бранко Пешић“-учествовала директор школе

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

Oбука „Транзициони модел укључивања деце старије од седам ипо а млађи од петнаест година у образовни систем- петнаест наставника и стручних сарадника

24-25.08.2019.

Центар за образовну политику

Израда Акционог плана превенције осипања ученика

06-10.09.2019.

Чланови Тима (Маријана Туфегџић, координатор Тима, Слађана Зрнић, настваница разредне наставе, Бојана Билић, наставица разредне и Олга Брдар, педагог

Слање менторима семинара на преглед и евентуалну корекцију

11.09.2019.

Водитељи семинара Борислава Максимовић и Рада Гошовић

Анализа коригованих делова Акционог плана превенције осипања

13.09.2019.

Чланови Тима

Слање менторима семинара коначне верзије Акционог плана са пропратним писмом свим релелевантним учесницима Пројекта

19.09.2019.

Водитељи семинара Борислава Максимовић и Рада Гошовић

Имплементација Акционог плана у Годишњи план рада школе

19.09.2019.

Олга Брдар, педагог

Презентација пројекта и Акционог плана и превенције осипања на седници Наставничког већа

Октобар,2019.

Маријана Туфегџић

Примена Акционог плана

Током школске године

Задужени наставници, стручни сарадници

Евалуација Акционог плана

Полугодишња и годишња

Чланови Тима, Маријана Туфегџић, координатор

Светлана Алексић,руководилац Тима за инклузију, Маријана Туфегџић, координатор Тима за превенцију осипања

 

Пројекат:„Транзициони модел преласка деце старије од седам ипо а млађе од петнаест годиина у образовни систем“ - оглед

На иницијативу Министарства просвете и технолошког развоја, наша школа је укључена у Пројекат, јер је препозната као школа која је отворена за новине и спремна на изазове који јој се постављају. Пројекат:„Транзициони модел преласка деце старије од седам ипо а млађе од петнаест годиина у образовни систем“ је подржан од стране „Уницефа“ и реализује се као оглед у трајању од 3 године. Припрема за реализацију пројекта је почела у школској 2018/19. години укључивањем директора, наставника и стручних сарадника у бројне семинаре.

Акциони план превенције осипања ученика

Акциони план

Назив школе и место: Основна школа „Соња Маринковић“, Земун

 

Акциони план за превенцију осипања ученика доноси школа и он помаже школи да примени Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр 88/2017). Такође, школе имају и обавезу да у развојни план уврсте мере против осипања (члан 26 Закона о основном образовању и васпитању, Сл. гласник 55/2013” и члан 9 Закона о средњем образовању и васпитању Сл. гласник 55/2013”). Овај акциони план треба да постане део развојног плана школе.

1.

Тим (одговоран) за превенцију осипања

Тим чине:

 

 

Светлана Алексић, Маријана Туфегџић, Бранка Граховац, Гордана Љумовић, Олга Брдар, педагог, Сандра Ђуровић, психолог, Јасмина Филиповић, директор, Данијела Вукосављевић,Славица Бабић, Светлана Вучетић

2.

SWОТ анализа 

 

Снаге

 

Људски ресурси

Позитивна клима у школи

Спој младости и искуства

Тимски рад

Директор 

Наставни кадар: Учитељи који су увек спремни за тимски рад, савладавање нових изазова, помоћ и сарадњу са ученицима и родитељима, као и са установама из околине са којима школа сарађује, а могу помоћи услед решавања разних изазова и проблема. Поједини наставници спремни за сарадњу, спречавање и решавање проблема. Директорка каја је покретач,сарадник, често и носилац акција којима се спречавају или решавају критични моменти, као и облици побољшања рада и функционисања школе. Педагог и психолог увек спремни да покрену и наставнике и ученике ,да помогну и посредују у решавању проблма.

Мотивисаност наставника 

Отвореност ка новом

Пројекти 

Стручна усавршавања

Формирање нових тимова у школи

Добра организација рада (боравак по мери детета )

Опремљеност школе

Услови за рад

Укључивање ученика у ваннаставне активности

Организовање хуманитарних активности

Брига о деци

Поверење између деце и наставника

Сарадња наставника и стручних сарадника

Рад са децом по ИОП-у

Добра постигнућа ученика на завршном испиту и такмичењима

Добра сарадња са родитељима

Сарадња са  ОШ „Бранко Пешић“ и школама за децу са сметњама у развоју: „Сава Јовановић Сирогојно“, „Радивој Поповић“ и „Вељко Рамадановић“ 

Успешна сарадња са партнерима из локалне средине

Слабости

 

Велика захтевност појединих наставника  

-Неуједначени захтеви наставника;

-Неуједначени критеријуми наставника:

-Непоштовање планова рада наставника .

Критеријуми оцењивања појединих наставника 

Недовољна заинтересованост појединих наставника за увођење иновација

Одлазак деце из старије смене 

Рад у две смене

Недостатак простор за додатне, допунске и ваннаставне активности

Недостатак свечане сале

Прекобројна одељења

  Наставници не обављају дежурство редовно и одговорно.

Поједини наставници не владају дисциплином у учионици.

Неравномерна расподела  задужења ван 40-то часовне радне недељеШансе

 

Локални развој, изградња новог насеља и  прилив  деце

Добра локација

Повратак на једносменски рад

Проширење просторних капацитета

Уређења простора око школе

Претње

 

Повећавање броја ученика који одлазе из школе због блажег критеријума оцењивања ученика од 5-8 разреда у школама у близини .

 

Честе промене у систему образовања које нису погодне у пракси

Навијачке групе у околини школе   које утичу на поделе међу нашим ученицима.

Расправа родитеља на неформалним друштвеним мрежама која доводи до агресивног става према школи  

3.

 

Специфични циљеви и очекивани резултати 

 

 

Специфични циљеви

Очекивани резултати

1. Увођење функционалног система ране идентификације ученика под  ризиком  од осипања и имплементација индивидуализованих мера превенције и интервенције (у сарадњи са локалном заједницом)

 1.1. Идентификовани ученици у ризику од осипања, израђен и

реализован ИППО за све идентификоване ученике, уз подршку

релевантних партнера

1.2. Успешно и континуирано функционишу процедуре сарадње између  социјалне службе, специјалних школа у близини, центра за ментално здравње младих, основних скола у близини.

2. Успостављање додатних мера и активности на нивоу школе за превенцију осипања кроз:

a.      укључивање родитеља у процес превенције осипања

b.      обезбеђивање вршњачке подршке 

c.       примена новог концепта допунске наставе

d.      укључивање ученика у ваннаставне активности

2.1. Повећана укљученост родитеља у живот школе кроз различите

активности

2.2. Родитељи деце који раније нису били у школским органима

анимирани да се укључе у њихов рад

2.3. Формиран и делује вршњачки тим за подршку у учењу и

другим активностима

2.4. Сви наставници су обучени и организују допунску наставу по новом индивидуализованом моделу

2.5. Ученици имају развијеније самопоштовање  и редовније долазе у школу

3. Подизање капацитета свих запослених у школи за правовремено препознавање и адекватно реаговање у ситуацијама ризика од осипања.
 

3.1. Запослени у школи су сензитивисани за препознавање

ризика од осипања и свесни су улоге школе и школског особља у

процесу спречавања осипања

3.2. Запослени у школи су оспособљени за примену различитих

активности које смањују ризик од осипања ученика, а нарочито

за индивидуализовану и диференцирану наставу

3.3. Запослени у школи су стекли комуникацијске вештине

које успешно користе за унапређивање школске културе и

међуљудских односа између различитих актера (као што су

наставник ка наставнику, ученику, родитељу)

4.

 

Активности у оквиру компоненте 1 - Систем за рану идентификацију и реаговање

 

 

Специфични циљ 1

Активност

Време остваривања

Показатељи успешности

Одговорне особе

                 Актери

Доказ о остварености активности

 

Увођење функционалног система ране идентификације ученика (ЕWIS) под ризиком од осипања и имплементација индивидуализованих мера превенције и интервенције (у сарадњи са локалном заједницом)


Обучавање одељенских

старешина о начину

попуњавања Инструмента

за идентификацију ученика под ризиком од осипања (Инструмент)

септембар

2019.

Обученост наставника

ТПО И одељенске старешине

Листе учесника обука, фотографије

Записник наставничког већа

Прикупљање података и

идентификација ученика под ризиком

Октобар 2019.Успостављен EWIS

систем идентификовани су ученици са коначним

скором од 0,6 и вишим

ТПО и координатор

Одељенске

старешине (ОС)

Стручни сарадници

Формирана електронска база података, записници 

Процена специфичних потреба

ученика под ризиком од

осипања и прикупљање

података

Друга половина октобра 2019.

Попуњени обрасци -

„лични подаци о детету

под ризиком од

осипања“

 

директор, стручна

служба

 

Чланови тима и сви

наставници

 

Број попуњених прилога,

евиденција наставника и одговарајуће потврде

Креирање мера подршке

за ученике који су под

ризиком од осипања и израда

индивидуалних планова

превенције осипања

Средина

новембра 2019.

 

Израђени ИППО-и за

ученике који су у ризику од осипања

ТПО

 

Сви наставници,

родитељи и партнери

у локалној заједници

 

Школска документација-

ИППО и мере подршке

за дете под ризиком

од осипања, записници

и извештаји о раду,

фотографије

 

Примена ИППО-а и активности

на реализацији

 

Континуирано

 

Активности се реализују

у складу са планираним

мерама подршке

 

Одељењске

старешине,

координатор за

ИППО, чланови

Тима за креирање

и реализацију

ИППО-а

Сви наставници, сви

ученици, стручна служба, родитељи и институцијеШколска документација,

записници, радни

материјали, продукти

ученичких радова,

извештаји, фотографије

 

Праћење

реализације ИППО-а и ефеката

предузетих мера

 

Континуирано

 

Предузете мере

доводе до очекиваних

промена (смањени ризици, отклоњене препреке)

Директор,

координатор Тима

 

Чланови Тима,

стручна служба,

чланови Тима за

реализацију ИППО-а

 

Школска документација,

записници, периодични

извештаји, фотографије

 

Ревидирање ИППО-а

 

На три месеца,

континуирано

 

Анализа предузетих

мера из ИППО-а

 

ТПО

ТПО, ученици,

локалне институције

Ревидиран ИППО

 

 

 

 

 

 


5.

 

Активности у оквиру компоненте 2 - Додатне мере превенције и интервенције на нивоу школе

 

 

Специфични циљ 2

Активност

Време остваривања

Индикатори - показатељи успешности

Одговорне особе

Актери

Доказ о остварености активности

Успостављање додатних мера и активности на нивоу школе за превенцију осипања кроз обезбеђивање вршњачке подршке

. Успостављање додатних мера и активности на нивоу школе за превенцију осипања кроз:

e.                  укључивање родитеља у процес превенције осипања

f.        обезбеђивање вршњачке подршке 

g.      примена новог концепта допунске наставе

h.      укључивање ученика у ваннаставне активности

Укључивање родитеља на

припремању и реализацији

школских приредби и

манифестација

(Одељењске приредбе, Дан школе, Свети Сава)

Према

календару

школских

активностиРодитељи имају

конкретна задужења

и доприносе успешној

реализацији

 

Два наставника

задужена за културно- образовне догађаје у школи

Стручна служба

наставници

ученици, родитељиФотографије, видео записи,евиденција, извештаји

Разговори са  родитељима ученика о значају редовности похађања наставе у циљу подршке и ојачавању њихових компетенција

Током године

Новембар, март
Родитељи су

заинтересовани и активно учествују, схватају значај

редовног похађања и

боље се осећају у школи

Психолог

Педагог

Одењски старешина
ОС (одељенске старешине)

Евиденција стручних сарадника, одељењског старешине,

школска евиденција,

фотографије

Укључивање родитеља предавача у процес наставе кроз представљање културе и обичаја, занимања, земаља из којих долазе.

Током године

Децембар, април
Родитељи су

заинтересовани и активно учествују у школском животу, схватају значај

редовног похађања и

боље се осећају у школи

Психолог

Педагог

Одељенски старешина
ОС (одељенске старешине)

Евиденција стручних сарадника, одељењског старешине,

школска евиденција,

фотографије

Укључивање логопеда из Саветовалишта за младе

Септембар 2019

Напредовање у читању и писању ученика који раде по ИППО

Педагог

ТПО

Извештај логопеда

 

Ангажовање ученика волонтера из редова Ученичког парламента –вршњачког тима у подршци при учењу,организовању дружења, посета, ученичких сусрета, радионица.

Два пута месечно

 

 

Формирана група Вршњачког тима и

превентивно делује

 

Психолог, ОС

 

ОС, ТПО

 

План активности

вршњачког Тима за

превенцију од осипања,

записници, фотографије

 

Укључивање ученика у припремање и реализацију

спортских фер-плеј

такмичења између разреда

у оквиру недеље школског спорта

По један фер-плеј

сусрет у сваком

полугод. шк.

2019/20. и

шк.2020/21.

 

Број укључених

ученика, задовољство и осећај припадностиНаставници разредне наставе и наставници

физичког

васпитања

 

ТПО, одељенске заједнице ученика, родитељи

Записници, фотографије,

видео записи, репортаже

са догађаја

 

Укључивање ученика у

форум театар

 

Најмање по

две представе у

току шк. год. (од

V-VIII  разреда)

 

Ученици се укључују

и препознају решења,

постављају питања и

трагају за узроцима

Славица Бабић  

 

одељенске

заједнице, ВТ

 

Сценарији, записници,

продукти рада, фотографије

Презентовање приручника о новом концепту допунске наставе

Октобар

2019.

 

Два наставника и предагог

 

ТПО

Сви наставници

Програм обуке, листе

присутних, фотографије

 

Примена новог концепта

допунске наставе

 

Шк. 2020-2021.

 

допунска настава се

организује по новом

моделу

Сви наставници

 

ТПО, стручни

сарадници,

директор

 

Планови рада допунске

наставе, записници и

извештаји, примери наставног материјала који се користе у допунској настави

6.

 

 

 

 

Специфични циљ 3

Активност

Време остваривања

Индикатори - показатељи успешности

Одговорне особе

Актери

Доказ о остварености активности

Подизање капацитета свих запослених у школи за правовремено препознавање и адекватно реаговање у ситуацијама ризика од осипања

Интерно стручно

усавршавање 

 

Периодично 

 

ТПО је оспособљен

за примену различитих

активности које

спречавају осипање

 Координатор,

запослени у школи

 

Координатор, ТПО,

запослени у школи

 

Записник, списак учесника, извештај,

фотографије

 

Организовање

акредитованог семинара

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“21. и 22.09.2019. у ОШ „Бранко Пешић“

6 наставника

 

 

Наставници обучени

за израду и примену

индивидуалних

образовних планова

Повећан број урађених педагошких профила са мерама подршке и ИОП-а 1 и ИОП-а 2

Педагог, ТПО Сви наставнициСписак учесника на

Обуци на седницама НВ, урађени ИОП-и

извештај

Организовање

акредитованог семинара,

,,Ни црно ни бело - програм

за рада са децом и

младима: Образовање

за превазилажење

предрасуда, развој

толеранције и неговање

интеркултуралности“

Шк 2019/2020.

 

Учесници обуке препознају дискриминацију и реагују на адекватан начин

 

Директор, ТПО
Наставници који нису похађали овај семинар
Списак учесника на

обуци, фотографије,

извештајОрганизовање

акредитованог семинара

,,Стратегије, методе и технике

рада у инклузивној учионици“ за наставнике школе

Шк. 2020/2021.

Наставници упознати

са стратегијама

прилагођавања наставе

 

Директор, ТПО

Наставници који нису похађали овај семинарСписак учесника на

обуци, фотографије, видео

 

7.

 

Партнери школе у реализацији Акционог плана

 

 

Партнери са којима имамо добру сарадњу

 

Партнери са којима немамо довољно

добру сарадњу, а било би корисно побољшати је за спречавање осипања

Партнери са којима треба побољшати сарадњу и како

 

 

Сарадња са школама и са Стручним мобилним тимом ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, са ОШ ,,Радивој Поповић;

НВО „Центар за добровољни рад и помоћ деци-Дуга“,

Саветовалиште за младе Дома здравља Земун,

школски педијатар Дома здраваља Земун, Предшколске установе „Мали принц“ и „Пепељуга“

Центар за социјални рад,

Општина Земун (Интерресорна комисија)

 

НВО Рома

Друштвена и приватна предузећа

Плесни клуб „Латино денс“који користи простор наше школе

Спортски клубови који користе простор наше школе

ОШ,,Сирогојно"

ОШ,, Радивој Поповић"

ОШ,, Бранко Пешић"

ОШ,, Сутјеска"

ОШ,,Горња Варош"

 

Сарадњу треба побољшати са свима

са којима до сада нисмо имали добру

сарадњу и то на следеће начине: сачинити протоколе о сарадњи; организовати састанке са представницима свих институција (указивати им на важност њиховог

ангажовања у  реализацију пројекта); информисати заинтересоване партнере преко школског сајта, на састанцима Савета родитеља и Школског одбора); укључити представнике ромских организација у

реализацију пројектних активности; преговарање о конкретним задужењима и помоћи; отворена сарадња и благовремено информисање свих актера о текућим

проблемима и дискусија о решавању тих проблема; коришћење свих расположивих ресурса тако што свако преузима одговорност за одређену врсту подршке.Пројекат 2

Пилот-пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије” (ФинПис)

Формирање Тима за остваривање пројекта ФинПис

- Према Члану 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласникРС”, бр. 88/2017) директор је дужан да образује и тимове за остваривање одређеног задатка, програма или проjекта.

- Према наведеном члану неопходно је да Школа која учествује у овом Пројекту формира Тим за остваривањe пројекта „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања Републике Србије (ФинПис)ˮ.

- Предлог структуре Тима: 5 чланова (2 учитеља, 2 наставника и стручни сарадник); директор именује координатора Тима.

Школски програм и годишњи план рада школе за школску 2019/20. годину

- У оквиру Школског програма уградити према потреби изводе из Пројекта у делове под 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 18, и 19 Школског програма (члан 27 Закон о основном образовању и васпитању, „Службеном гласнику РС”, бр. 55/2013 и 101/2017).

- Годишњи план рада Школе би требало да садржи:

· План рада Тима (време реализације, активности, начин реализације, носиоци активности);
· План активности у оквиру Пројекта (активност, време, одговорна особа);
· План конкретног пројекта који ће бити реализован у оквиру пројектне наставе ─према упутствима и структури датој на обуци (саставни је део Годишњег плана, али није његов физички део, попут годишњих планова наставника стоји у документацији).

Обавезе учесника у пројекту ФинПис

- Два пројекта из области финансијског образовања и васпитања:један за млађе разреде (учествује најмање три одељења) и један за старије разред (учествује најмање три одељења)

- Остали учитељи и наставници ТиТ-а, Информатике и рачунарства, Математике и свих других предмета (који су учествовали на обуци а не реализују пројекат) осмишљавају задатке, игре или радионице којима се испитује финансијска писменост и бар још једна од законом дефинисаних међупредметних компетенција. Сваки од учитеља, односно наведених наставника је неопходно да припремиили 3 задатка или 1 игру или 1 радионицу.

- За сваки задатак/игру/радионицу потребно је да се одреди и напише:

· Назив игре/задатка/радионице
· Област којој припада (од оних датих у приручницима, нпр. за учитеље: Новац, Потребе и жеље, Штедња и осигурање, Примања, Буџет).
· Циљ
· Међупредметна компетенција/ међупредметне компетенције на коју се још односи
· Пописати материјал који је потребан за његову реализацију
· Формулација задатка, опис игре или радионице

- Именовање документа: Назив школе (без ОШ), доња црта, своје име и презимелатиничним писмом (пример Branko Radicevic_Pera Peric)

- У документу навести име и презиме, учитељ или предметни наставник, назив школе и место у коме се школа налази.

- Најуспешнији примери ће бити уврштени у Збирку примера добре праксе, уз навођење пуног имена и презимена аутора и назива школе у којој ради, а сви ће бити јавно доступни на платформи пројекта ФинПис.

Временска динамика, продукти и комуникација

- План пројекта (према упутству датом на обуци и у примерима датим у приручницима) школски координатор Тима доставља најкасније 10 дана од завршетка oбуке свом водитељу обуке на адресу коју сте од њега добили на обуци.

- Осмишљени пројекат реализовати у септембар и октобру 2019. године.

- Портфолио пројекта, сачињен према упутству добијеном на обуци, доставити свом водитељу до 31. октобра 2019.

-Остали учесници обуке, такође, достављају своје продукте (задатке, игре, радионице) водитељу обуке, до 31. октобра 2019.године.

- Уверења о похађаној обуци од јавног интереса полазници добијају 7 дана након послатог портфолија пројекта и наведених продуката.

Евалуација пројекта ФинПис

- За потребе евалуације Пројекта координатор Тима ће након завршеног Пројекта, до 31. октобра попунити електронску форму обрасца који ће му доставити водитељ или логистика пројекта: finansijskapismenost@gmail.com.

- Помоћни (штампани образац) ћете добити на самој обуци.

- За потребе попуњавања обрасца неопходно је да координатор Тима реализује два групна интервјуа (са по 8 ученика млађих и 8 ученика старијих разреда).

- Образац садржи и питања на која је и сам координатор неопходно да одговори.

- Координатор Тима, такође доставља до 31. октобра 2019. скениран Образац за евидентирање реализованих пројектних активности у школи

Кораци на имплементацији програма (ФинПис)у Годишњи план рада школе:

1. Формирање Тима за остваривање пројекта ФинПис (координатори су већ одређени);
2. План рада Тима (време реализације, активности, начин реализације, носиоци активности)-шаљемо вам предлог плана;
3. План пројекта за млађе разреде (водитељи обука су одобрили план) је саставни део Годишњег плана рада школе –преузети од координатора школе за ФинПис
4. План пројекта за старије разреде (водитељи обука су одобрили план) је саставни део Годишњег плана рада школе –преузети од координатора школе ФинПис
5. План активности у оквиру Пројекта за млађе разреде(активност, време, одговорна особа)-саставни је део Годишњег плана рада школе- да се зна ко ради који пројекат
6. План активности у оквиру Пројекта за старије разреде (активност, време, одговорна особа)-саставни је део Годишњег плана рада школе- да се зна ко ради који пројекат
Како би Вам олакшали дефинисање активности Тима шаљемо Вам предлог планаТима за остаривање пројекта ФинПис који наравно може да се коригује.

ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ФИН ПИС

Напомена: У Годишњем плану рада школе сем плана рада Тима за oстваривање пројекта ФинПис (финансијске писмености) неопходно је да се нађу и пројекти школе (за млађе и старије разреде) који су одобрени од стране водитеља обуке „Програм обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије - основна школа”

Taбелa 71

Активности

Време оставривања

Показатељ успешности

Одговорне особе

Доказ о остварености активносту

·       Формирање Тима

·       Утврђивање Плана активности у оквиру Пројекта за млађе и старије разреде (активност, време, одговорна особа)- Напомена: Утврдити ко реализује пројекте за млађе и старије разреде

·       Упознавање са најосновнијим ставкама обуке од јавног интереса „Програм обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије - основна школа”(ППТ, приручници)

Септембар 2019.

Реализован састанак

ТИМ

Записник

·       Предавање за колектив

,,Значај развијања финансијске писмености у основној школи''(ППТ са обуке, приручници)

Септембар 2019.

Реализовано предавање

ТИМ

Списак учесника

·       Праћење отварања пројекта за млађе разреде (3 одељења)

·       Праћење отварања пројекта за старије разреде (3 одељења)

Септембар 2019.

Успешно реализовано отварање пројеката за млађе и старије разреде

ТИМ у сарадњи са реализаторима пројеката

Записник

Фотографије са отварања пројекта

·       Праћење имплементације кроз израду задатака, радионица и игрица на тему финансијске писмености (за колеге који су прошли обуку, а нису учествовали у пројекту)

Септембар, октобар

2019.

Осмишљени задаци, радионице, игрице

ТИМ

Чланови колектива који су прошли обуку

Осмишљени задаци, радионице, игрице у дигиталној верзији

·       Праћење развијања пројекта за млађе разреде и пружање неопходне подршке

Октобар

2019.

Успешно реализоване активности у оквиру развијања пројеката

ТИМ у сарадњи са реализаторима пројеката

Записник

Фотографије са пројектним активностима

·       Позив свим запосленима за реализацију иновативних часова на тему финансијске писмености

Октобар

2019,

Заинтересованост наставника за реализацију иновативних часоава

ТИМ

Реализовано бар два часа на тему финансијске писмености отвореног типа

·       Праћење затварања пројеката за млађе и старије разреде

·       Подршка колегама у изради портфолија пројеката

Октобар

2019.

Портолио

Задужени за реализацију пројеката

Пројектни портфолио за млађе разреде

Пројектни портфолио за старије разреде

·       Извештај о имплементацији  програма ФинПИс (финансијског описмењавања) у школи

Новембар 2019.

Прва недеља

Успешно реализовани пројекти

ТИМ

Записници

Извештај

Пројекат  старије  смене

Тема пројекта

Заједничка штедња за излет „Динар мали – да би сви имали“

Област

Штедња и инвестиције

Време реализације

Школска 2019/2020. година

Наставни предмети са којима је тема повезана

Српски језик, Математика, Техника и технологија, Информатика

Циљ пројекта

Научити ученике како се новац штеди, како могу подићи животни стандард и како поставити краткорочне циљеве – план штедње. Подстицање заједништва и хуманости.

Исходи пројекта

Ученик ће бити у стању да:

  • постави циљ штедње (дугорочни/краткорочни)

·         израђује план штедње и штеди према плану,

  • штеди новац

·         израђује једноставан буџет за реализацију неких активности (џепарац за екскурзију, излет)

  • постане пример одговорног живљења.

Исходи наставних предмета (1. и 5. разред)

Српски језик: учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима; пажљиво и културно слуша саговорнике

Математика: прикупља и графички приказује резултате недељне штедње

Техника и технологија: осмишљава изглед заједничке касице-прасице и сарађује са вршњацима у заједничким активностима на њеној изради; понаша се тако да уважава различитости својих вршњака ; одреди време својих активности помоћу временских одредница ,повезује резултате учења и рада са уложеним трудом.

Информатика: помоћу ИКТ прикупља информације, дигиталим фотоапаратом/мобилним телефоном фотографише, прави презентацију

Носиоци активности

Ученици, родитељи, учитељ

Методе рада

Демонстарције, разговора, практичног рада, презентација

Материјално – техничка основа

рачунари, касица-прасица, презентација

Начин праћења и евалуације

Посматрање, бележење, фотографисање, дискусијаПројекат 3

План реализације пројекта „Моја школа – школа без насиља“

Наша школа је од школске 2006/07. године отпочела реализацију „Уницефовог“ пројекта „Моја школа-школа без насиља“. Спонзор Пројекта је био „Фриком“.

Тим за развој пројекта „Моја школа – школа без насиља“:

Сандра Ђуровић, психолог - руководилац Тима
Олга Брдар, педагог
Гордана Качавенда, библиотекар
Горанка Вујасиновић, наставник енглеског језика
Вања Јаблан, наставник енглеског језика
Славица Бабић, наставник српског језика
Бранка Граховац, наставник разредне наставе
Бојана Билић, наставник разредне наставе
Весна Жула Поморишац, наставник разредне наставе у боравку, руководилац Дечјег савеза

План рада Тим за развој пројекта „Моја школа – школа без насиља“

Време

реализације

Активности

Начин

реализације

Носиоци

реализације

IX 2019.

Избор одељењских медијатора

и чланова Вршњачког тима млађе и старије смене

Избор чланова на ЧОС-у

Одељењске старешине

IX 2019.

Успостављање одељењских

правила понашања

Доношење правила на ЧОС-у

Одељењске старешине

 

IX 2019.

Упознавање родитеља са

значајем поштовања правила понашања и реституцијом (читање обавештења)

 Разговор на

родитељским састанцима

Одељењске старешине

I-VIII разреда

X 2019.

Дефинисање школских

правила понашања на нивоу школе

Избор правила понашања на нивоу школе

Вршњачки тим стрије смене,

психолог

X 2019.

Формирање

Сандучета поверења

Ангажовање

ВТ млађе смене

Олга

Брдар, координатор

X 2019.

Формирање

Сандучета поверења

Ангажовање

ВТ старије смене

Сандра

Ђуровић, координатор

X 2019.

Емитовање

радио емисија Првог школског радија ТУТУРУТУ-а

Ангажовање

спикера, чланова ВТ млађе смене

Олга

Брдар, координатор

Током

године

Хуманитарна

акција „Чеп за хендикеп“

Ангажовање

ВТ старије и млађе смене

Олга

Брдар, координатор

IV

2020.

Избор „Нај-фаце млађе

смене“ и

„Нај-фаце старије смене“

Избор нај-фаца на ЧОС-у

Одељењске старешине I-VIIIр, психолог

 

28.VI 2020.

Извештај о реализацији

пројекта „Моја школа-школа без насиља“

Извештај на НВ

Сандра Ђуровић,

координатор

Руководилац Тима - Сандра Ђуровић, психолог

План реализације Превентивних активности за реализацију пројекта„Mоја школа-школа без насиља“

Тим за реалиазацију програма:

Бранка Граховац, наставник разредне наставе - координатор Тима
Бојана Билић, наставник разредне наставе
Миљана Игњатовић, наставник музичке културе
Срећко Терић, наставник физичке културе
Маријана Туфегџић, наставник разредне наставе
Светлана Ристић, наставник разредне наставе

Весна Жула Поморишац, руководилац Стручног већа продуженог боравка
Катарина Матић, наставник разредне наставе у боравку
Одељењске старешине I-VIII разреда

ЦИЉ ( ВИЗИЈА)

- Циљеви ових активности су:

· превенција насиља и свих облика дискриминације,

· стварање позитивне климе у школи међу децом

· обележавање значајних датума

· рад на ширењу мреже ученика-волонтера у школи

· промоција школе,

· лична промоција ученика,

· очување добре сарадње са суседним основним школама, као и школама за децу са сметњама у развоју

МИСИЈА

- Имплементирати активности у оквиру планова рада одељењских већа и одељењских старешина, са циљем да што већи број наставника буде ангажован

- Освежити активности и распоредити их тако да су деца активна у току целе школске године

- Направити годишњи план активности тако да не угрожавају процес наставе.

- Активности спроводити у оквиру часова одељењског стрешине. Остале активности спроводити у поподневним часовима, односно после наставе

- Смањити притисак на наставнике и процес наставе, као и ометање наставе додатним активностима у току једне седмице

- Фокусирати се више на квалитет и добровољност, а не на масовност учешћа у пројекту

- Ученике обавештавати путем школског радија о планираним активностима и датумима њиховог одржавања

- Резултате активности презентовати јавности путем школског сајта

СЕПТЕМБАР

- Добродошлица ученицима I разреда од стране другара II, III и IV разреда, као и ученика V разреда којима је дати учитељ (учитељица) предавао-ла.

РЕАЛИЗАТОРИ: одељењске старешине II, III, IV и V разреда

ОКТОБАР

· Изложба радова ученика боравка „Наша зимница“

РЕАЛИЗАТОРИ: сви учитељи који раде у боравку

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: Руководилац учитеља боравка

НОВЕМБАР

- Обележавање Светског дана љубазности (13. новембра ) и Међународног дана толеранције (16. новембра)

РЕАЛИЗАТОРИ: Одељењске старешине, наставници који предају грађанско васпитање, библиотекар школе, вероучитељи

- Времеплов (ликовна и литерарна изложба)

III и IV разред: Излет у будућност

V-VIII разреда: Повратак у прошлост

РЕАЛИЗАТОРИ: Сви наставници друштвених наука и уметности и учитељи III и IV разр.

ДЕЦЕМБАР

- Обележавање Светског дана планина (11.децембар)

РЕАЛИЗАТОРИ: учитељи IV разреда и професорка географије

- Мали новогодишњи програм за децу предшколце и ученике школа за децу са посебним потребама и ученици старијих разреда- волонтери

РЕАЛИЗАТОРИ: СВНРН и руководилац СВНРН

ЈАНУАР

- Обележавање Светског дана без дуванског дима (31. Јануар)

РЕАЛИЗАТОРИ: сви наставници и учитељи III и IV разреда

ФЕБРУАР

- Смотра „Језицима уклањамо границе“ ( певање, рецитовање, дијалози на страним језицима)

РЕАЛИЗАТОРИ: сви наставници страних језика

МАРТ

- Ускршња ликовна изложба радова ученика од I-VIII разреда

РЕАЛИЗАТОР: наставница ликовне културе, ученици –волонтери, учитељи у боравку, учитељи Разреда

АПРИЛ

- 1. Априла обележавање Светског дана шале по одељењима

- Смотра „Стенд-ап комичар“ ученика школе

РЕАЛИЗАТОРИ: одељењске старешине од 1-8. Разреда

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ: наставница српског језика Славица Бабић

- 6. Априла- Међународни дан спорта –турнири;

РЕАЛИЗАТОРИ: наставници физичког васпитања, учитељи

- Обележавање Светског дана књиге 23. априла кроз поетски матине (читање песама које су написали ученици) или могуће гостовање неког песника

РЕАЛИЗАТОРИ: наставнице српског језика, библиотекар школе

МАЈ

- Организовање самосталне ликовне изложбе неког ученика школе

РЕАЛИЗАТОР: наставник верске наставе, наставница ликовне културе

- Обележавање Светског дана папагаја (31. Маја)

ЈУН

-Смотра „Показали су шта знају“- ученици певају, свирају, глуме, рецитују, читају, играју (за ученике од V-VIII разреда)

РЕАЛИЗАТОРИ: наставници музичког, српског, ТО, информатике

Координатор Тима: Бранка Граховац, наставник разредне наставе


Пројекат 4


План реализације пројекта „Покренимо нашу децу!“

Мира Пауновић, наставник разредне наставе- координатор пројекта

Реализатори: одељењске старешине од I – IV разреда

Значај програма „Покренимо нашу децу“ огледа се у томе што је препознао нарастајуће проблеме деце млађег школског узраста, а који се тичу неправилног држања тела, гојазности и хипокинезије. Циљ пројекта је превенција настанка деформитета кичменог стуба и тела уопште применом одговарајућих превентивних вежби у складу са узрастом ученика.

Програм се непосредно бави едукацијом учитеља за примену свакодневних превентивних вежби у трајању од 15 минута, али оно што је веома значајно јестe посредна едукација деце и родитеља о значају свакодневне примене физичких активности за здравље, како њихове деце, тако и њих самих. Циљ пројекта јесте да се у будућности време које деца проводе у свакодневној физичкој активности продужи на минимум 60 минута, што је и препорука Светске здравствене организације.

Превенција, као главна оријентација овог пројекта,на глобалном друштвено –економском нивоу, може да допринесе смањењу трошкова које друштво одваја на лечење последица, а не узрока настанка телесних деформитета, гојазности, кардиоваскуларних и других незаразних болести које настају као последица недовољне физичке активности.

Предвиђено је да се вежбање одвија свакодневно током наставе, кроз различите моделе програма, с тим да сваки модел има подмоделе са предлозима вежби за извођење. Детаљан приказ сваког модела поткрепљен је илустрацијама и налази се у Водичу за наставнике, брошури коју су учитељи добили након обуке.

I модел вежбања обухвата следеће подмоделе:
"Весела столица"
"Причам ти причу"
"Здрава стопалца"
"Разиграна палица"

II модел предлаже вежбања:
"Музичка гимнастика"
"Плеши и заледи се"

III модел садржи предлоге вежби:
"Јесење играрије"
"Зимске играрије"
"Пролећне играрије"

Модел +

* Овај модел укључује вежбе дисања и јутарњу гимнастику. Циљ јутарњег разгибавања је да се умереном физичком активношћу на почетку дана деца на најбољи начин припреме за учење, играње и остале радости школског доба. Вежбање је забавније и креативније, јер је прилагођено школским предметима, тако да деца сада вежбају уз математику и српски.

У нашој школи настављамо са реализацијом Пројекта. Родитељи су на родитељским састанцима упознати са активностима које ће се спроводити и свесни су њихове важности. Учитељ самостално бира који модел вежбања ће упражњавати са ученицима одређеног дана и о томе води евиденцију.

Евиденција учитеља садржи моделе вежби који су се примењивали у настави, као и заступљеност на недељном, месечном, полугодишњем и годишњем нивоу. Такође, учитељи бележе и кратак дескриптивни извештај о реализованим вежбањима и мишљењу родитеља и деце. Постала је пракса да учитељи праве видее и бележе фотографије спроведених активности.

Своје евиденције, учитељи на крају школске године достављају координатору пројекта, који сачињава јединствен Извештај о реализацији пројекта и потом га, уз оверу, потпис директора, шаље на увид Спортском савезу професора физичког васпитања и спорта.

Мира Пауновић, наставник разредне наставе, координатор пројекта


Пројекат 5


План реализације пројекта „Победимо тишину заједно!“

Олга Брдар, педагог и координатор Тима за сарадњу са друштвеном средином

Бојана Билић, наставник разредне наставе

„Помоћ породици“ је једна од најстаријих хуманитарних организација у Србији, основана јуна 1993. године. Као НВО регистрована је за област образовања, а циљеве спроводе кроз пројекте који се тичу унапређења здравих стилова живота, друштвене инклузије, кроз помоћ породицама у ризику и кроз здравствено, дефектолошко и породично саветовалиште.

Активности које подржавају социјалну инклузију деце са сметњама у развоју спроводе широм Србије, а 2014. године добили су Награду града Београда за образовање.

Последњих година наша школа успешно сарађује са НВО „Помоћ породици“. Наши наставници и родитељи били су укључени у неколико активности које је организовала ова невладина организација. Присуствовали су стручној трибини нашег поштваног дечјег неуропсихијатра професора др Светомира Бојанина 12.02.2015. године под називом „Развој сазнајног процеса код деце и реедукација психомоторике“. Трибина је организована поводом промоције његове нове књиге „Третман покретом и саветовање“. Професор је говорио о сазнајном развоју, о развоју интелигенције и о значају покрета у развоју детета. Учествовали смо 24.09.2015. и на трибини са темом: Дискриминација, нетолеранција и вршњачко насиље са практичним делом приказа препознавања и процесуирања облика дискриминације у образовању, која је била организована у сарадњи са Удружењем Родитељ.

У школској 2015/16. години наша школа је као партнерска школа ОШ „Радивој Поповић“, учествовала у реализацији интернационалног пројекта АСЕSА „Солидарност је у срцу.“

И у школској 2016/17. години планирамо да наставимо сарадњу са НВО „Помоћ породици“. Као партнерска школа Основне школе за децу оштећеног слуха и говора „Радивој Поповић“, учествовали смо у заједничком пројекту „Победимо тишину заједно“. Пројекат је подржао Град Београд, Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту.

Пројекат представља едукативи програм који развија друштвену свест ученика и наводи их да негују културу и толеранцију према особама са инвалидитетом. Посебно је значајно што ће се у оквиру овог пројекта организовати семинари и едукације за наставнике и стручне сараднике школа у Земуну на тему подршке деци са сметњама у развоју и успешније социјалне инклузије.

Пројекат „Победимо тишину заједно“ обухвата и заједничке радионице за ученике наше школе и ученике ОШ „Радивој Поповић“, чиме ће глува деца те школе која су смештена у интернату, бити боље укључена у локалну заједницу у којој бораве током школовања.

На инклузивним радионицама чујућа деца су се упознала са знаковним језиком. Урађен је плакат азбуке знаковног језика на којем је сваки глас био представљен фотографијом.

У школској 2017/18. години наставили смо са реализацијом пројекта „Победимо тишину заједно!“. Одржано је само четири радионице у другом полугодишту, а водитељ је била дефектолог Данијела Мердовић и њени старији ученици, волонтери.

Наставак сарадње планирамо и ове школске године.

Инклузивне радионице учења знаковног језика, као и ликовне радионице, у школској 2018/19. години биће организоване 1-2 пута месечно, четвртком, у термину од 13,30 до 15,00 часова.

Табела 73

„Победимо тишину заједно“

Посета

школи за глуву децу поводом Међународне недеље глувих

(ученици ОШ „Соња

Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић)

Последња

недеља септембра

Водитељи

радионица

Учесници

радионица

     

Обележавање

Међународног дана особа са инвалидетом (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ

„Радивој Поповић)

1.      новембар 2019.

Сарадници

обе школе

 

Обележавање

Светског дана особа са инвалидитетом (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ

„Радивој Поповић)

Предавања на тему различитости на часовима грађанског васпитања

3. децембар 2019.

Др

Стеван Несторов, дефектолог

Тематске

едукативне радионице и дружење деце из редовне школе и глуве деце (ученици

ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић)

Једном

месечно

од

октобра 2019. до априла 2020.)

Др

Стеван Несторов, дефектолог

Данијела

Мердовић, дефектолог

 

Међусобне

посете и учешће на  приредбама обе

школе

(ученици

ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић)

На

приредбама које школе организују

27.октобар 2019.

20. децембар 2019.

Сарадници

обе школе

 

Осликавање

Новогодишњих и Ускршњих медењака за продајне изложбе

 Децембар, 2018.

Април,

2019.

Центар

„Дуга“, Олга Брдар, педагог

Изложба

ликовних и литералних радова  са темом

пројекта (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ

„Радивој Поповић)

Април

2020.

У

простору обе школе

Сарадници

обе школе

Руководилац Тима за реализацију пројекта: Олга Брдар, педагог


Пројекат 6


План реализације програма: Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци -„Твоје знање мења све“

План реализације програма: Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци - „Твоје знање мења све“

Тим за развој пројекта “Твоје знање мења све” чине:

Мира Пауновић, наставник разредне наставе, руководиоц Тима

Сунчица Мраковић, наставник разредне наставе

Катарина Матић, наставник разредне наставе у продуженом боравку

Весна Вукмановић, наставник разредне наставе

Гордана Качавенда,библиотекар, наставник српског језика и грађанског васпитања

Реч је о превентивном програму као имплементацији Националне стратегије о злоупотреби психоактивних супстанци, која је донета 2009. године. Пројекат финансира Европска унија. Основне школе су обавезне да га реализују. Програм „Твоје знање мења све“ почео је да се реализује у нашој школи у школској 2012/13. години у одељењима петог разреда, а од 2013/14. године и у по једном одељењу четвртог разреда.

Овај програм је намењен ученицима IV, V или VI разреда, а може да се реализује на часовима одељењске заједнице, часовима грађанског васпитања или као независан програм. За примену овог програма предвиђено је претходно похађање акредитованог семинара под називом: „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“.

Школе су добиле по један примерак Водича за наставнике, под називом „Твоје знање мења све“ и по пет примерака Информатора за ученике, под истим називом. Водич за наставнике је врло прегледан и једноставан за употребу. Информатор је извор информација за ученике и лепо је естетски урађен и богато илустрован, али се стиче утисак да су поједини делови текста писани компликовано, превише стручно и са доста непознатих појмова.

Планирано је да се садржај програма реализује у току 12 школских часова, мада се током примене Програма показало, да је потребно нешто више часова. Часови су радионичарског типа.

Сваки час садржи:

- Циљеве часа

- Кључне поруке за наставнике (у циљу информисања о теми)

- Потребне ресурсе

- Садржаје (активности ученика и наставника)

- Основне активности

- Додатне активности

· У школској 2016/2017. години, током првог полугодишта, Пројекат је реализован у одељењима V1 (Гордана Качавенда), V3 (Славица Бабић) када је у питању старија смена. Одељење V2 је прошло тај програм у четвртом разреду.

У млађој смени, Пројектом је било обухваћено одељење IV2, од почетка новембра са завршетком до краја првог полугодишта у јануару 2017. Програм су реализовати учитељице: Мира Пауновић, координатор Пројекта, Маријана Туфегџић, Дајана Радовчић и Бојана Билић.

· У школској 2017/2018. години, обуку су прошла два наставника на семинару „Креативан рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“: Сунчица Мраковић и Весна Жула, које су реализовале Програм у одељењу III1. У одељењу IV1 Програм су реализовале: Мира Пауновић, Маријана Туфегџић и Катарина Чеперковић-Ђилас. У одељењу V1, Пројекат је реализовала Гордана Качавенда, наставник грађанског васпитања, док се у одељењу V3 програм реализовао на часовима грађанског васпитања. Водитељи радионоице су били: Јасмина Раденковић, наставник српског језика и грађанског васпитања и Јелена Левнаић, наставник разредне наставе.

У школској 2018/19. години Програм превенције злоупотребе психоактивних супстанци, реализовао се на часовима одељењске заједнице у одељењу IV2, а реализовали су га Јелена Левнаић и Сунчица Мраковић, наставнице разредне наставе у продуженом боравку, у сарадњи са одељењским старешином, Весном Вукмановић.

Гордана Качавенда, наставник српског језика и грађанског васпитања, Програм је реализовала у одељењима V1 и V3 у оквиру предмета грађанско васпитање. Часу презентације наученог, као и сваке године, присуствовала је др Анђелка Груичић из Градског завода за јавно здравље, задужена за праћење реализације овог пројекта.

· У школској 2019/2020. години настављена је реализација Програма у одељењима IV2, V1 и V3. У одељењу IV2, Програм ће реализовати Мира Пауновић са групом учитељица из боравка, члановима Тима, а у одељењу V1 и V3., библиотекср Гордана Качавенда.

Активности

· Планирање кроз часове ЧОС-а на годишњем нивоу

· Умножавање материјала за реализацију радионица

· Реализација часова- радионица

o Евалуација:

кроз извештаје и фотографије

o Критеријум успеха:

Остварене све радионица

o Инструменти:

извештаји и фотографије

Припрема за завршну приредбу у оквиру програма “Твоје знање мења све” .

Предвиђена је реализација следећих радионица:

Нулта радионица Нацртај и напиши ;

Прва радионица Разумевање сопствених осећања;

Друга радионица Разумевање утицаја вршњака;

Трећа радионица Разумевање и управљање ризицима;

Четврта радионица Учење рада по групама,

Пета радионица Предлагање идеја, избор теме и формирање група;

Шеста радионица Сазнавање/прикупљање нових информација;

Седма радионица Сазнавање/прикупљање нових информација;

Осма радионица Подношење извештаја;

Девета радионица Припрема за акцију (први део);

Десета радионица Припрема за акцију (други део);

Једанаеста радионица Предузимање акције;

Дванаеста радионица Размишљања о часу/Разматрање часа..

У Програму је наглашена дечја слобода у доношењу одлука и одређивању плана акције. Овакав модел рада организације часа охрабрује децу да доносе неке кључне одлуке, при чему наставници успостављају границе и обезбеђују концептуални оквир за дечје акције.

Приступ у раду са децом наглашава емотивни аспект учења, који има за циљ и развијање емоционалне интелигенције. Наша осећања утичу на наша понашања, а код деце у ситуацијама где је изражен утицај вршњака, то долази још више до изражаја. У Програму се истражује веза између осећања и понашања, заједно са дечјим ставовима везаним за ризична понашања, као и начин на који се управља ризиком.

Суштина је у томе да се деци не дају готова знања о психоактивним супстанцама, већ група деце истражује једно од изабраних питања или проблема унутар теме, затим размењује са осталим групама оно шта су научили о психоактивним супстанцама. На крају, информације које су на тај начин прикупили представљају у школи или локалној заједници.

Потребно је да и родитељи ученика буду обавештени да су њихова деца укључена у различите активности које се односе на ову тему. Потребна је сагласност родитеља за употребу интернета, нарочито у фази прикупљања нових информација.

У својој суштини, програм „Твоје знање мења све “ има за циљ да поучи децу, пружајући им прилику да праве изборе, да користе стручност одраслих о ономе што њих заиста занима и да науче како да доносе одлуке и да сами предузимају акције.

Предвиђено је да се након свих одржаних радионица, одржи приредба поводом завршетка рада на Пројекту.

Кроз овај програм деца уче нове ствари, да буду саслушана, осећају се важна, доносе одлуке и сарађују са другима, стичу самопоуздање, разумеју сопствена и туђа осећања, препознају како осећања утичу на понашање. Све ово оснажује емоционалну интелигенцију и смањује шансе да ће деца подлећи лошим изазовима средине. Ученике је неопходно оснаживати како би се упознали са концептом вршњачког утицаја и начином како да се изборе са тим.

Предвиђено је да се након свих одржаних радионица, одржи приредба поводом завршетка рада на Пројекту.

Табела 74 План реализације Програма превенције ПАС:

Време

            реализације

Назив

радионице

Начин

реализације

Реализатори

XII

2019.

Упознавање

родитеља ученика са Програмом превенције ПАС

презентација

Мира

Пауновић, Весна

Жула Поморишац, Бојана Билић, Вања Захаријев, Ивана Јеремић, Катарина Матић,

Сунчица Мраковић IV2

 

 

 

Гордана

Качавенда у  одељењима

Vи

V

XII  2019.

Нулта

радионица: Нацртај и напиши!

радионица

XII  2019.

1.час:

Разумевање сопствених осећања

радионица

XII  2019.

2.час: Разумевање утицаја

вршњака

радионица

I  2020.

3.час:

Разумевање и управљање ризицима

радионица

I  2020.

4.час:

Учење рада у групама

Радионица

I  2020.

5.час:Предлагање

идеја, избор теме и формирање група

Радионица

I 2020.

6.

и 7.час: Сазнавање/прикупљање

нових информација

Истраживачки

рад

II

2020.

8.час:

Подношење извештаја

Извештавање

II 2020.

9.час:

Припремање за акцију (први део)

Радионица

III 2020.

10.час:

Припремање за акцију (други део)

Радионица

III 2020.

11.час:

Предузимање акције

Презентација

III

2020.

12.час:  Размишљања о часу/Разматрање часа

евалуација Програма

IV 2020.

Извештавање родитеља/локалне заједнице

Родитељски

Састанак

Руководилац Тима: Мира Пауновић, наставник разредне наставе

Тим за развој пројекта “Твоје знање мења све” чине:

Мира Пауновић, Весна Жула Поморишац, Бојана Билић, Вања Захаријев, Ивана Јеремић, Катарина Матић, Сунчица Мраковић и Гордана Качавенда

План рада тима за развој пројекта “Твоје знање мења све”

Планира се реализација Пројекта у одељењима V-1 и V-3 , реализатор библиотекар школе, Гордана Качавенда, када је у питању старија смена.

· Реализација Пројекта у млађој смени, одвијаће се у одељењима IV-2 и IV-4, од месеца новембра, а реализоваће га учитељице Мира Пауновић, Весна Жула Поморишац, Бојана Билић, Вања Захаријев, Ивана Јеремић, Катарина Матић, Сунчица Мраковић.

Активности

· Планирање кроз часове ЧОС-а на годишњем нивоу

· Умножавање материјала за реализацију радионица

· Реализација часова- радионица

o Евалуација:

кроз извештаје и фотографије

o Критеријум успеха:

Остварене све радионица

o Инструменти:

извештаји и фотографије

Припрема за завршну приредбу у оквиру програма “Твоје знање мења све” .

Реч је о превентивном програму као имплементацији Националне стратегије о злоупотреби психоактивних супстанци, која је донета 2009.године. Пројекат финансира Европска унија. Основне школе су обавезне да га реализују.

За примену овог програма предвиђено је претходно похађање акредитованог семинара под називом: „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“.

Планирано је да се садржај програма реализује у току 12 школских часова. Часови су радионичарског типа.

Сваки час садржи:

- Циљеве часа

- Кључне поруке за наставнике (у циљу информисања о теми)

- Потребне ресурсе

- Садржаје (активности ученика и наставника)

- Основне активности

- Додатне активности

Предвиђена је реализација следећих радионица:

Нулта радионица Нацртај и напиши ;
Прва радионица Разумевање сопствених осећања;
Друга радионица Разумевање утицаја вршњака;
Трећа радионица Разумевање и управљање ризицима;
Четврта радионица Учење рада по групама;
Пета радионица Предлагање идеја, избор теме и формирање група;
Шеста радионица Сазнавање/прикупљање нових информација;
Седма радионица Сазнавање/прикупљање нових информација;
Осма радионица Подношење извештаја;
Девета радионица Припрема за акцију (први део);
Десета радионица Припрема за акцију (други део);
Једанаеста радионица Предузимање акције;
Дванаеста радионица Размишљања о часу/Разматрање часа..

У Програму је наглашена дечја слобода у доношењу одлука и одређивању плана акције. Овакав модел рада организације часа охрабрује децу да доносе неке кључне одлуке, при чему наставници успостављају границе и обезбеђују концептуални оквир за дечје акције.

Приступ у раду са децом наглашава емотивни аспект учења, који има за циљ и развијање емоционалне интелигенције. Наша осећања утичу на наша понашања, а код деце у ситуацијама где је изражен утицај вршњака, то долази још више до изражаја. У Програму се истражује веза између осећања и понашања, заједно са дечјим ставовима везаним за ризична понашања, као и начин на који се управља ризиком.

Суштина је у томе да се деци не дају готова знања о психоактивним супстанцама, већ група деце истражује једно од изабраних питања или проблема унутар теме, затим размењује са осталим групама оно шта су научили о психоактивним супстанцама. На крају, информације које су на тај начин прикупили представљају у школи или локалној заједници.

Потребно је да и родитељи ученика буду обавештени да су њихова деца укључена у различите активности које се односе на ову тему. Потребна је сагласност родитеља за употребу интернета, нарочито у фази прикупљања нових информација.

У својој суштини, програм „Твоје знање мења све “ има за циљ да поучи децу, пружајући им прилику да праве изборе, да користе стручност одраслих о ономе што њих заиста занима и да науче како да доносе одлуке и да сами предузимају акције.

Предвиђено је да се након свих одржаних радионица, одржи приредба поводом завршетка рада на Пројекту.

Кроз овај програм деца уче нове ствари, да буду саслушана, осећају се важна, доносе одлуке и сарађују са другима, стичу самопоуздање, разумеју сопствена и туђа осећања, препознају како осећања утичу на понашање. Све ово оснажује емоционалну интелигенцију и смањује шансе да ће деца подлећи лошим изазовима средине. Ученике је неопходно оснаживати како би се упознали са концептом вршњачког утицаја и начином како да се изборе са тим.

Руководилац Тима, Мира Пауновић Пауновић, наставник разредне наставе


Пројекат 7


План реализације Програма ликовних радионица дизајнера

Од школске 2007/08. године успостављена је сарадња са Тијаном Миличевић дизајнером у пензији, бившом ученицом школе, која је са пуно љубави према деци, желела да им пренесе своја знања и вештине и да им слободно време употпуни креативном активношћу.

Инициран је програм ликовних радионица за децу која показују интересовање за ову област уметности, децу из маргинализованих друштвених група, као и за децу слабијег имовног стања, чији родитељи не могу да их укључе у неке од активности ван школе.

Програм је кренуо као курс калиграфије само за ученике старијих разреда, као својеврсна припрема ученика, заинтересованих за упис у дизајнерску школу.

Следећих година, укључивани су и ученици млађих разреда, тако да је програм проширен и на друге садржаје, као: илустрација бајки, креирање одеће, бојење задатих облика, као украса за декорацију простора за приредбе, цртање стрипова, цртање, сликање и вајање по слободном избору.

У периоду од 2012-2014. године нашим ученицима су се прикључили и поједини ученици ОШ „Светислав Голубовић-Митраљета“ из Батајнице, који су долазили на часове калиграфије у пратњи наставнице историје, Љиљане Комазец.

У школској 2011/12. години прикључила се и група ученика из Школе за децу оштећеног слуха и говора “Радивој Поповић“, заједно са њиховим ликовним педагогом и дефектологом, Миром Кончар. По њеном одласку у пензију, наставили смо сарадњу са Јованом Драгић и Александром Грбовић, наставницама ликовне културе. На тај начин желимо да унапређујемо инклузивну праксу и сарађујемо са школама из окружења.

У школској 2015/16. години Тијана Миличевић је одржала 14 бесплатних ликовних радионица за заинтересоване ученике школе. На последњој ликовној радионици у школској години, поделила је ученицима ликовне радове са радионица, а најуспешније радове је задржала и направила тематску изложбу под називом: Ретроспективна изложба Тијане Миличевић 2008-2016. Изложбена поставка обележава деветогодишњу успешну сарадњу и одржава преглед садржаја рада на радионицама.

У школској 2016/17. години дизајнер Тијана Миличевић је одржала 13 двочасовних радионица за 30 ученика млађих разреда. „Ликовне радионице четвртком“ су реализоване у периоду од октобра 2016. до маја 2017. године. Најуспешнији радови ученика нашли су се на изложбеним паноима у холу школе за време летњег распуста са темом: Са Ликовних радионица четвртком, док је у школској 2017/18. години реализовала 10 радионица.

Због потешкоћа са слободним простором у школској 2018/19. години, радионице су се одржавале понедељком у простору класичног одељења првог разреда у боравку у периоду од октобра до априла месеца. Као инспирација за израду радова на тему космоса, послужило је предавање Луке Гламочлије, ученика II3.

За школску 2019/20. годину планирано је да реализација програма почне почетком октобра 2019. године и да трају до априла-маја 2020. године. Радионице ће се организовати два пута месечно у термину 13,30-15,30 часова. Планирана је реализација најмање десет радионица

Као и до сада након одржаних радионица Олга Брдар, координатор овог програма је редовно постављала радове ученика на огласним таблама у холу школе и у простору боравка.


Пројекат 8


План реализације пројекта „Дружимо се и учимо“

Олга Брдар, педагог – ментор Пројекта

Наша школа већ десету годину сарађује са Центром за добровољни рад и помоћ деци „Дуга“ у реализацији пројекта „Дружимо се и учимо“. Пројекат је финансиран од стране Секретеријата за спорт и омладину и предвиђа социјалну инклузију деце из дечјих домова, школа за децу са сметњама у развоју, у заједничке активности са децом из осетљивих група наше школе.

Деца учествују у излетима, посетама културно-историјским споменицима, установама културе, заједничким ликовним, музичким, спортским радионицама, као и забавним активностима.

У посети Историјском музеју 29.09.2018.

Једна од омиљених активности у последње две године, у којој подједнако уживају и млађи и старији ученици, свакако је декорисање и продаја новогодишњих и ускршњих медењака. Ове специјалне радионице су организоване са циљем подстицања предузетничких компетенција ученика и обезбеђивања средстава за бесплатни једнодневни излет по избору ученика.

План реализације пројекта „Дружимо се и учимо“

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТ/ЦИЉ

РЕАЛИЗАТОР

27.септембар 2019.

Упознајмо наш град! Обилазак старог дела Земуна у оквиру Дана европске баштине у Земуну

Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор

Током године

Посета изложбеној поставци у Историјском музеју

Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор

Октобар, 2019.

Једнодневни излет у Кошутњак

др Радмила Гашић, аутор пројекта, Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор

Новембар, 2019.

Египатско писмо -хијероглифи (радионица за ученике V разреда)

Јована Мијатовић, археолог

Октобар, 2019.

Вожња трамвајем – круг двојком

Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор

Март/април 2019.

Посета археолошком налазишту у Винчи

Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор, родитељи ученика

Децембар, 2019.

Посета Музеју Николе Тесле – Фестивал науке и храму Светог Саве

Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор

Новембар/децембар

Декорисање и продаја новогодишњих медењака

Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор

Децембар, 2019.

 

Заједничка приредба у ОШ „Радивој Поповић“

Весна Унгуровић, координатор пројекта,  и Олга Брдар, ментор

Од октобра 2019. до маја 2020.

Креативне ликовне радионице четвртком

Тијана Миличевић, дизајнер и Олга Брдар, ментор пројекта

Фебруар, 2020.

Посета Белом двору

Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор

Март/април 2020.

Декорисање и продаја ускршњих медењака

Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор

Април/мај, 2020.

Посета Ватрогасном дому Земун

Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор

Мај, 2020.

Посета Ботаничкој башти

Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор

Јун, 2020.

Посета Зоолошком врту

Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор


Пројекат 9


План реализације пројекта „Лепота је у различитости“ - креативне радионице енглеског језика

Пројекат „Лепота је у различитости“ реализује се пету школску годину у нашој школи. Реализоваће се током треће недеље октобра у трајању од три дана. Радионице ће се одржавати сваки дан и трајаће по 60 минута (од11,30 до 12,30 часова). Пројекат организује FLEX Alumni Serbia, који подржава Амерички савет за међународно образовање.

Циљ пројекта је да у ученицима пробуди жељу и интересовање за упознавањем британске и америчке културе, обичаја и популаризације енглеског језика. Пројектом је планирано да буде укључена једна група ученика узраста четвртог разреда, који су успешни у учењу енглеског језика. Избор ученика извршиће Сања Бојовић, наставник енглеског језика. У зависности од простора, радионице ће похађати 20-30 деце.

Реализатор Пројекта је волонтер организације „FLEX“: Марија Такић, која је провела једну школску годину у средњој школи у САД-у на програму размене.

План активности пројекта „Лепота је у различитости“

ред. бр. рад.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ

ЦИЉ

 

 

11 - 15. октобар 2019.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА ученицима школе, подела захтева за сагласност родитеља за учешће ученика у Пројекту

Добијање сагласности родитеља за учешће њихове деце у Пројекту.

1.

15. октобар 2019.

(уторак)

УВОДНА РАДИОНИЦА: ШТА ЈЕ КУЛТУРА? Стереотипи, предрасуде, разноликост, различитост, толеранција

ЖИВОТ У АМЕРИЦИ: Зашто је важно избавити се од стереотипа?

Боље разумевање различитих култура  као и појединаца у оквиру њих; развијање толеранције, боље разумевање америчке културе.

2.

16. октобар 2019.       (среда)

УЧЕЊЕ РЕЧИ И ФРАЗА НА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА: КАКО СЕ КАЖЕ...

Како звуче одређени језици? Зашто је важно знати више језика? Учење корисних фраза и речи на страном језику.

Подстицај да се деца баве неким језиком осим матерњег и разумевање важности истог.

3.

17. октобар 2019.

(четвртак)

ЗАБАВА У АМЕРИЦИ: Шта млади у Америци раде у слободно време? (играње америчког фудбала, кошарке или популарног америчког плеса, тзв. line dance.)

Током завршне радионице ученици ће имати прилику да се забаве онако како то чине и њихови вршњаци у Америци.

Олга Брдар, координатор Тима за сарадњу са локалном самоуправом и друштвеном средином


Пројекат 10


План реализације пројекта „Основи безбедности деце“

Од школске 2017/18. године наша школа је укључена у пројекат „Основи безбедности деце“, као заједнички пројекат Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете и технолошког развоја. Реализатори пројекта су запослени радници Министарства унутрашњих послова.

Пројекат предвиђа реализацију 8 тема током школске године, једном месечно, почев од септембра.

Теме предавања:

1. Безбедност деце у саобраћају: „Поштуј саобраћајне прописе и буди безбедан у саобраћају!“
2. Шта ради полиција: „Полицајац је заштитник деце!“
3. Заједно против насиља: „Заједно против насиља!“
4. Превенција и заштита деце од злоупотребе алкохола и опојних дрога: „НЕ дрогама и алкохолу!“
5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа: „Сурфуј интернетом безбедно!“
6. Заштита деце од трговине људима: „Заштитимо децу од трговине људима!“
7. Заштита од пожара: „Опрезно са ватром и водом!“
8.Заштита од опасних материја и природних непогода: „Знањем се штитимо од природних непогода!“

У првој години, мултимедијална и интерактивна предавања, реализовала су се у четвртом и шестом разреду на часовима одељењског старешине почев од септембра 2017. до априла 2018. године.

Од школске 2018/19. године, Програм је први пут обухватио и ученике првог разреда. Програм је почео са реализацијом 1. новембра 2018. и реализоване су по 2 радионице, у новембру 2018. и у фебруару/марту 2019. године.

Реализација програма „Основи безбедности“ биће праћена од стране задужених особа из Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства унутрашњих послова, као и одељењских старешина и стручних сарадника школе.

Пројекат „Основи безбедности“ реализује се на часовима одељењског старешине. У школској 2019/2020. години, трећој години реализацији Пројекта, четвртаци ће већ крајем месеца септембра имати свој први сусрет предавачима МУП-а.

Реализатори тема:

Сања Ковачевић, школски полицајац
Иван Лазић, инспектор МУП-а
Раденко Цветиновић, инспектор МУП-а
Александар Минић, инспектор МУП-а
Бранислав Релић, инспектор МУП-а
Ивана Стевић, инспектор Управе саобраћајне полиције и други радници МУП-а и др.

Олга Брдар, руководилац Тима ѕа сарадњу са локалном самоуправом и друштвеном средином

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.