Пројекти

Пројекат 1

Пројекат 2

Пројекат 3

Пројекат 4

Пројекат 5

Пројекат 6

Пројекат 7

Пројекат 8

Пројекат 9


Пројекат 1


План реализације пројекта „Подршка развоју људског капитала и истраживању - Опште образовање и развој људског капитала“ - ИПА 2011 («Развионица») након завршетка Програма огледа.

Тим за развојпројекта„Развионица“:

Санела Радовановић, наставник математике - координатор Пројекта
Јасмина Филиповић, директор
Олга Брдар, педагог
Биљана Колачек, наставник географије
Снежана Устић, наставник историје
Чикош Мира, наставник хемије и домаћинства
Мира Пауновић, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе
Слађана Зрнић, наставник разредне наставе и председник Пописне комисије

На иницијативу Јасмине Филиповић, директора школе, Школски одбор је на седници, одржаној 16. јануара 2013. године донео одлуку о учешћу на Конкурсу за школе вежбаонице. Пројекат је финансирала Европска унија.Предвиђено је да пројекат траје три године, од 5. јула 2012. до 4. јула 2015. године.

Општи циљ Пројекта је био да допринесе развоју људског капитала кроз јачање „троугла знања“: образовање – истраживање – иновације, као и да побољша ефикасност образовног система у Србији, доприносећи бољем укупном нивоу знања, вештина и способности у друштву. Пројект је имао за циљ да побољшањем основног, општег средњег и система образовања и обуке наставника допринесе економском и друштвеном развоју земље.

Компоненте пројекта:

- Да се развије национални оквир курукулума основног и опшег средњег образовања

- Да се побољша професионални развој наставника, развије и спроведе обука за најмање 13000 наставника са посебним фокусом на недостатак компетенција наставника

- Да се изгради одржив однос између истраживања из области образовања, образовне политике и праксе, ово помаже и у праћењу образовне реформе континуирано побољшавање образовне политике.

- Да успостави 41 школа вежбаоница као наставну базу за професионални развој наставника и да их адекватно опреми.

Школа учествује у 4. компоненти Пројекта: Успостављање и опремање школа вежбаоница, које ће послужити као базе подучавања и истраживања за факултете који школују будуће наставнике, као и стручно усавршавање наставника школе. Ова компонента се састоји из два дела:

- успостављање наше школе као Школе вежбаонице

- опремање школе потребним наставним средствима која су сукцесивно стизала у школу током школске 2013/14. као и 2014/15. године.

Да би се остварило константно праћење великог броја наставних средстава и дидактичког материјала 2015. године је уведена институција администратора реверса-задужења наставника за опрему и ситан дидактички материјал. Први администартое је постала Слађана Зрнић, председник Пописне комисије.

Основне вредности пројекта „Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала“, популарне „Развионице“ смо у августу 2014. године имплементирали у сва важна школска документа: Школски програм 2014-2018. године, Школски програм 2018-2022. године; Школски развојни план 2017-2020. године, као и Годишње планове рада за школску 2014/15.,2015/16.,2016/17., 2017/18.годину. Као и у претходним, тако и у школској 2018/19. години, настављамо са трендом фреквентније примене:

1. тимског рада наставника у заједничком планирању и реализацији наставних садржаја, угледних часова, међусобној помоћи и подршци

2. пројектне наставе (одељењска и стручна већа требало би да планирају најмање по једну тему пројектне наставе током наредне школске године)

3. тематско-интегрисане наставе (Наставници разредне наставе требало би даиспланирајусадржаје свих наставних предмета и да их ускладе са уџбеницима, а све промене да дају у Школски програм за 2018-2022. годину. Преметни наставници би требало да планирају интегрисану наставу,тј. интердисциплинарну наставу, да планирају заједничке теме са колегама или у оквиру свог предмета, да повежу садржаје различитих наставних предмета и подведу их под једну тему).

4. наставних апарата и ситног дидактичког материјала, добијеног у оквиру пројекта „Развионице“али и оног, који је обезбедила школа сопственим средствима. Сва добијена наставна средства су распоређена наставницима и задужена реверсима. Евиденција опремљености кабинетског, учионичког и осталог простора, налази се у Годишњем плану рада школе, као посебно поглавље. Нарочито је важно коришћење лабораторијског материјала којима су богато опремљени кабинети:биологије, физике, хемије, математике, ликовне, музичке и физичке културе, као и предмета: математике, света око нас и природе и друштва у разредној настави.

5. ИКТ у настави, обезбедивши сталну обуку наставника, било базичну, за наставнике који још увек не користе рачунаре у настави или сложеније обуке, за оспособљавање наставника да примењују сложеније програме у интерпретацији наставних садржај

6. индивидуализације наставних садржаја кроз израду педагошког профила и индивидуалних образовних планова, ИОП-а, за ученике који имају тешкоће у усвајању наставног градива. У том смислу наставити са веома успешном сарадњом са дефектолозима школа за децу са сметњама у развоју из окружења, нарочито: ОШ „Сава Јовановић Сирогојно, са чијим Мобилним тимом имамо седмогодишњу сарадњу, као и са ОШ „Радивој Поповић“, у смислу добијања додатне подршке сурдолога за ученике наше школе, који имају оштећење слуха.

7. додатне подршке ученицима који имају развојне сметње типа дислексије, дисграфије, поремећајем пажње и хиперактивности, кроз сарадњу састручним тимом Диспанзера за ментално здравље, кроз разне превентивне програме студената Факултета за специјалну едукацију, као и дефектолога волонтера и предавања дефектолога на седницама Наставничког веће школе.

8. доминације активности ученика у усвајању наставних садржаја. у том смислу планирати кооперативно учење, кроз примену интерактивних облика рада (рад у пару, групни рад). Наставити са успешно започетом праксом осмишљавања активности у којима доминирају активности и иницијатива ученика кроз организовање часова које држе ученици у улози предавача, кроз међувршњачку подршку у учењу кроз волонтерски рад ученика.

У циљу унапређивање наставе, у наредном периоду је потребно и даље планирати стручне теме за наставничко, одељењска и стручна већа, којима ће се промовисати иновативне методе и облици наставног рада, и њихова практична примена кроз реализацију угледних часова.

Настава би требало да буде усмерена на остваривање образовних стандарда и исхода, које ће бити праћено континуираним оцењивањем. Од школске 2018/19. године уведени су нови програми наставе и учења у првом и петом разреду оријентисани на исходе, резултате учења. У складу са тим, сачињени су глобални и оперативни планови који подржавају програме наставе и учења.

План активности на даљем развоју пројекта „Развионице“

Динамика
Активности
Начин реализације

Носиоци реализације
Август,2018. године
Интегрисање вредности пројекта у планове наставника, стручних/одељењских већа, НВ
Имплементација у плановима/документима
Сви наставници,
стручни сарадници
Током године
Промовисање иновативних облика наставног рада
Стручне теме на НВ и др. стручним органима, угледни часови
Директор, стручни сарадници, наставници
Током године
Набавка нове опреме и  наставних апарата/средстава, од средстава школе, наставницима преласком на рад у две смене
Дистрибуција
Јасмина Филиповић, директор и Слађана Зрнић, председник Пописне комисије
Август/септембар 2018. године
Ажурирање реверса за добијена наставна средства од средстава ЕУ
Издавање реверса наставницима, електронска евиденција
Јасмина Филиповић, директор и Слађана Зрнић, председник Пописне комисије
Током године
Примена нових наставних средстава у настави (ШРП 2017-2020: Настава и учење)
Коришћење на часовима
Наставници разредне и предметне наставе
Током године
Праћење коришћења добијених наставних средстава у настави
Посете часовима
Стручни сарадници, директор
Током године
Стручно усавршавање наставника за рад на рачунару-базична обука
Интерна обука по принципу „учимо једни од других“
Драгана Сајферт, наставник информатике, други наставници
До краја I полуг. 2018. године

Обука наставника у примени ИКТ у настави (ангажовање адекватних тренера, кроз прилагођавање темпа обуке могућностима и обавезама наставника).

Активно учешће полазника семинара Обука наставника у дигиталној учионици
Јасмина Филиповић, директор, Санела Радовановић, координатор пројекта;  наставници обухваћени обуком
13.11.2018.

Обука наставника у коришћењу електронских дневника
Обука два наставника
Ана Новковић и Светлана Вучетић
Октобар 2018. -
мај 2019.
Анализа менторског рада са студентима факултета
Посете часовима; извештај о самовредновању
Тим за самовредновање
Током године
Састанци мреже школа у пројекту
Семинари
Координатори пројекта, наставници, стручни сарадници

Координатор пројекта „Развионица“ – Санела Радовановић, наставник математикеПројекат 2


План реализације пројекта „Моја школа – школа без насиља“

Наша школа је од школске 2006/07. године отпочела реализацију „Уницефовог“ пројекта „Моја школа-школа без насиља“. Спонзор Пројекта је био „Фриком“.

Тим за развој пројекта „Моја школа – школа без насиља“:

Сандра Ђуровић, психолог - руководилац Тима
Олга Брдар, педагог
Гордана Качавенда, библиотекар
Горанка Вујасиновић, наставник енглеског језика
Вања Јаблан, наставник енглеског језика
Славица Бабић, наставник српског језика
Бранка Граховац, наставник разредне наставе
Бојана Билић, наставник разредне наставе

План рада Тим за развој пројекта „Моја школа – школа без насиља“

Време
реализације
Активности
Начин реализације
Носиоци реализације
IX 2018.
Избор одељењских медијатора и чланова Вршњачког тима млађе и старије смене
Избор чланова на ЧОС-у
Одељењске старешине
IX 2018.
Успостављање одељењских правила понашања
Доношење правила на ЧОС-у
Одељењске старешине

IX 2018.
Упознавање родитеља са значајем поштовања правила понашања и реституцијом (читање обавештења)
 Разговор на родитељским састанцима
Одељењске старешине
I-VIII разреда
X 2018.
Дефинисање школских правила понашања на нивоу школе
Избор правила понашања на нивоу школе
Вршњачки тим стрије смене, психолог
X 2018.

Упознавање родитеља са значајем поштовања правила понашања и реституцијом (читање обавештења)
 Разговор на родитељским састанцима
Одељењске старешине
I-VIII разреда
X 2018.
Формирање Сандучета поверења
Ангажовање ВТ млађе смене
Олга Брдар, координатор
X 2018.
Формирање Сандучета поверења
Ангажовање ВТ старије смене
Сандра Ђуровић, координатор
X 2018.
Емитовање радио емисија Првог школског радија ТУТУРУТУ-а
Ангажовање спикера, чланова ВТ млађе смене
Олга Брдар, координатор
Током године
Хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“
Ангажовање ВТ старије и млађе смене
Олга Брдар, координатор
IV 2019.
Избор „Нај-фаце млађе смене“ и
„Нај-фаце старије смене“
Избор нај-фаца на ЧОС-у
Одељењске старешине I-VIIIр, психолог

28.VI 2019.
Извештај о реализацији пројекта „Моја школа-школа без насиља“
Извештај на НВ
Сандра Ђуровић, координатор

Руководилац Тима - Сандра Ђуровић, психолог


Пројекат 3


План реализације Програма културних и спортских активности!“

Тим за реалиазацију програма:

Бранка Граховац, наставник разредне наставе - координатор Тима
Бојана Билић, наставник разредне наставе
Миљана Игњатовић, наставник музичке културе
Срећко Терић, наставник физичке културе
Маријана Туфегџић, наставник разредне наставе
Светлана Ристић, наставник разредне наставе
Весна Жула-Поморишац, руководилац Стручног већа продуженог боравка
Јелена Левнаић, наставник разредне наставе у боравку

Одељењске старешине I-VIII разреда

ЦИЉ ( ВИЗИЈА)

• Циљеви ових активности су:

 превенција насиља и свих облика дискриминације,

 стварање позитивне климе у школи међу децом

 обележавање значајних датума

 рад наширењу мреже ученика-волонтера у школи

 промоција школе,

 лична промоција ученика,

 очување добре сарадње са суседним основним школама, као и школама за децу са сметњама у развоју

МИСИЈА

• Имплементирати активности у оквиру планова рада одељењских већа и одељењских старешина, са циљем да што већи број наставника буде ангажован

• Освежити активности и распоредити их тако да су деца активна у току целе школске године

• Направити годишњи план активности тако да не угрожавају процес наставе.

• Активности спроводити у оквиру часова одељењског стрешине. Остале активности спроводити у поподневним часовима, односно после наставе

• Смањити притисак на наставнике и процес наставе, као и ометање наставе додатним активностима у току једне седмице

• Фокусирати се више на квалитет и добровољност, а не на масовност учешћа у пројекту

• Ученике обавештавати путем школског радија о планираним активностима и датумима њиховог одржавања

• Резултате активности презентовати јавности путем школског сајта

СЕПТЕМБАР

• Добродошлица ученицима I разреда од стране другара II, III и IV разреда, као и ученика V разреда којима је дати учитељ (учитељица) предавао-ла.

РЕАЛИЗАТОРИ: одељењске старешине II, III, IV и V разреда

OКТОБАР

• Изложба радова ученика боравка ,, Наша зимница“

РЕАЛИЗАТОРИ: сви учитељи који раде у боравку

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ : руководилац учитеља боравка

НОВЕМБАР

Обележавање Светског дана љубазности(13. новембар ) и Међународног дана толеранције (16. новембар)

• Ликовна изложба “Није тешко бити фин!“, РЕАЛИЗАТОРИ: сви учитељи, наставник ликовне културе

• Читање кратких ауторских прича ученика или кроз радионице на часовима одељењског старешине или грађанског васпитања

РЕАЛИЗАТОРИ:Одељењске старешине, наставници који предају грађанско васпитање, библиотекар школе, вероучитељи

ДЕЦЕМБАР

• Времеплов

РЕАЛИЗАТОРИ: наставници друштвених наука и све одељењске старешине

• Израда честитки и бојанки за децу која су на лечењу у болницама , честитке старијима од деце

• Мали новогодишњи програм за децу предшколце и ученике школа за децу са посебним потребама и ученици старијих разреда- волонтери

РЕАЛИЗАТОРИ: руководилац Стручног већа наставника разредне наставе

ЈАНУАР

• Светосавски турнир у шаху за за ученике од I - VIIIразреда

РЕАЛИЗАТОРИ: Гордана Љумовић, Ивона Аџић, Миливоје Ђилас,наставници разредне наставе, Бранко Савковић, наставник математике, наставници верске наставе, ученици-волонтери)

ФЕБРУАР

• Смотра „Језицима уклањамо границе“ 25.02.2019.( певање, рецитовање, дијалози на странимјезицима)

РЕАЛИЗАТОРИ: сви наставници страних језика, наставница ликовне културе

МАРТ

• Смотра ,, Стенд-ап комичар” ученика школа

РЕАЛИЗАТОР: наставници српског језика, ученици –волонтери

АПРИЛ

• 1. априла обележавање Светског дана шале по одељењима

• Ускршња ликовна изложба радова ученика од I - VIIIразреда

РЕАЛИЗАТОРИ: одељењске старешине од I - VIIIразреда

• 6. aприла- Међународни дан спорта –турнири;

РЕАЛИЗАТОРИ: наставници физичког васпитања, учитељи

• Обележавање Светског дана књиге 23. априла кроз поетски матине (читање песама које су написали ученици) или могуће гостовање неког песника

РЕАЛИЗАТОРИ: наставнице српског језика, библиотекар школе

МАЈ

• Избор „нај-фаце“

• Организовање тематске ликовне изложбе

РЕАЛИЗАТОР: наставница ликовне културе

ЈУН

• Смотра „Показали су шта знају“- ученици певају, свирају, глуме, рецитују, читају, играју (за ученике од I - VIIIразреда)

РЕАЛИЗАТОРИ: наставници музичког, српског, ТО, информатике

Координатор Тима: Бранка Граховац, наставник разредне наставе


Пројекат 4


План реализације пројекта „Покренимо нашу децу!“

Мира Пауновић, наставник разредне наставе- координатор пројекта

Реализатори: одељењске старешине од I – IV разреда

Значај програма „Покренимо нашу децу“ огледа се утоме што је препознао нарастајуће проблеме деце млађегшколског узраста, а који се тичу неправилног држања тела,гојазности и хипокинезије. Циљ пројекта је превенцијанастанка деформитета кичменог стуба и тела уопштеприменом одговарајућих превентивних вежби у складу са

узрастом ученика.

Програм се непосредно бави едукацијом учитеља запримену свакодневних превентивних вежби у трајању од15 минута, али оно што је веома значајно јестe посреднаедукација деце и родитеља о значају свакодневне применефизичких активности за здравље, како њихове деце, тако ињих самих. Циљ пројекта јесте да се у будућности време коједеца проводе у свакодневној физичкој активности продужина минимум 60 минута, што је и препорука Светске здравствене организације.

Превенција, као главна оријентација овог пројекта,на глобалном друштвено –економском нивоу, може дадопринесе смањењу трошкова које друштво одваја налечење последица, а не узрока настанка телесних деформитета, гојазности, кардиоваскуларних и других незаразних болести које настају као последица недовољнефизичке активности.

Предвиђено је да се вежбање одвија свакодневно током наставе, кроз различите моделе програма, с тим да сваки модел има подмоделе са предлозима вежби за извођење. Детаљан приказ сваког модела поткрепљен је илустрацијама и налази се у Водичу за наставнике, брошури коју су учитељи добили након обуке.

I модел вежбања обухвата следеће подмоделе:
"Весела столица"
"Причам ти причу"
"Здрава стопалца"
"Разиграна палица"

II модел предлаже вежбања:
"Музичка гимнастика"
"Плеши и заледи се"

III модел садржи предлоге вежби:
"Јесење играрије"
"Зимске играрије"
"Пролећне играрије"

Модел +

 Овај модел укључује вежбе дисања и јутарњу гимнастику. Циљ јутарњег разгибавања је да се умереном физичком активношћу на почетку дана деца на најбољи начин припреме за учење, играње и остале радости школског доба. Вежбање је забавније и креативније, јер је прилагођено школским предметима, тако да деца сада вежбају уз математику и српски.

У школској 2018/19. години настављамо са реализацијом Пројекта. Родитељи су на родитељским састанцима упознати са активностима које ће се спроводити и свесни су њихове важности. Учитељ самостално бира који модел вежбања ће упражњавати са ученицима одређеног дана и о томе води евиденцију.

Евиденција учитеља садржи моделе вежби који су се примењивали у настави, као и заступљеност на недељном, месечном, полугодишњем и годишњем нивоу. Такође, учитељи бележе и кратак дескриптивни извештај о реализованим вежбањима и мишљењу родитеља и деце. Постала је пракса да учитељи праве видео записе и фотографије спроведених активности.

Своје евиденције, учитељи на крају школске године достављају координатору пројекта, који сачињава јединствен Извештај о реализацији пројекта и потом га, уз оверу, потпис директора, шаље на увид Спортском савезу професора физичког васпитања и спорта.

Мира Пауновић, наставник разредне наставе, координатор пројекта


Пројекат 5


План реализације пројекта „Победимо тишину заједно!“

Тим за реализацију пројекта „Победимо тишину заједно!“:

Олга Брдар, педагог и координатор Тима за сарадњу са друштвеном средином
Бојана Билић, наставник разредне наставе

„Помоћ породици“ је једна од најстаријих хуманитарних организација у Србији, основана јуна 1993. године. Као НВО регистрована је за област образовања, а циљеве спроводе кроз пројекте који се тичу унапређења здравих стилова живота, друштвене инклузије, кроз помоћ породицама у ризику и кроз здравствено, дефектолошко и породично саветовалиште.

Активности које подржавају социјалну инклузију деце са сметњама у развоју спроводе широм Србије, а 2014. године добили су Награду града Београда за образовање.

Последњих година наша школа успешно сарађује са НВО „Помоћ породици“. Наши наставници и родитељи били су укључени у неколико активности које је организовала ова невладина организација. Присуствовали су стручној трибини нашегпоштваног дечјег неуропсихијатра професора др Светомира Бојанина 12.02.2015. године под називом „Развој сазнајног процеса код деце и реедукација психомоторике“. Трибина је организована поводом промоције његове нове књиге „Третман покретом и саветовање“.Професор је говорио о сазнајном развоју, о развоју интелигенције и о значају покрета у развоју детета. Учествовали смо 24.09.2015. и на трибини са темом: Дискриминација, нетолеранција и вршњачко насиље са практичним делом приказа препознавања и процесуирања облика дискриминације у образовању, која је била организована у сарадњи са Удружењем Родитељ.

У школској 2015/16. години наша школа је као партнерска школа ОШ „Радивој Поповић“, учествовала у реализацији интернационалног пројекта АСЕSА„Солидарност је у срцу.“

И у школској 2016/17. години планирамо да наставимо сарадњу са НВО „Помоћ породици“. Као партнерска школа Основне школе за децу оштећеног слуха и говора „Радивој Поповић“, учествовали смо у заједничком пројекту „Победимо тишину заједно“. Пројекат је подржао Град Београд, Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту.

Пројекат представља едукативи програм који развија друштвену свест ученика и наводи их да негују културу и толеранцију према особама са инвалидитетом. Посебно је значајно што ће се у оквиру овог пројекта организовати семинари и едукације за наставнике и стручне сараднике школа у Земуну на тему подршке деци са сметњама у развоју и успешније социјалне инклузије.

Пројекат „Победимо тишину заједно“ обухвата и заједничке радионице за ученике наше школе и ученике ОШ „Радивој Поповић“, чиме ће глува деца те школе која су смештена у интернату, бити боље укључена у локалну заједницу у којој бораве током школовања.

На инклузивним радионицама чујућа деца су се упознала са знаковним језиком. Урађен је плакат азбуке знаковног језика на којем је сваки глас био представљен фотографијом.

У школској 2017/18. години наставили смо са реализацијом пројекта „Победимо тишину заједно!“. Одржано је само четири радионице у другом полугодишту, а водитељ је била дефектолог Данијела Мердовић и њени старији ученици, волонтери.

Наставак сарадње планирамо и ове школске године.

Инклузивне радионице учења знаковног језика, као и ликовне радионице, у школској 2018/19. години биће организоване 1-2 пута месечно, четвртком, у термину од 13,30 до 15,00 часова

Посета школи за глуву децу поводом Међународне недеље глувих (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић”)
Последња недеља септембра
Водитељи радионица
Учесници радионица

Обележавање Међународног дана особа са инвалидетом (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић”)
  1. новембар 2018.
Сарадници обе школе

Обележавање Светског дана особа са инвалидитетом (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић”) Предавања на тему различитости на часовима грађанског васпитања
3. децембар 2018.
Др Стеван Несторов, дефектолог
Тематске едукативне радионице и дружење деце из редовне школе и глуве деце (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић”)
Једном месечно
од октобра 2018. до маја 2019.)
Др Стеван Несторов, дефектолог
Данијела Мердовић, дефектолог
Јелена Вукић, дефектолог

Међусобне посете и учешће на  приредбама обе школе
(ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић”)
На приредбама које школе организују
27.октобар 2018.
20.децембар 2018.
Сарадници обе школе

Осликавање Новогодишњих и Ускршњих медењака за продајне изложбе
Децембар, 2018.
Април, 2019.
Центар „Дуга“, Олга Брдар, педагог
Изложба ликовних и литералних радова  са темом пројекта (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић”)
Maj 2019.
У простору обе школе
Сарадници обе школе

Руководилац Тима за реализацију пројекта: Олга Брдар, педагог


Пројекат 6


План реализације програма: Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци -„Твоје знање мења све“

Тим за развој пројекта “Твоје знање мења све” чине:

• Мира Пауновић, наставник разредне наставе, руководиоц Тима
• Сунчица Мраковић,наставник разредне наставе
• Јелена Левнаић, наставник разредне наставе у продуженом боравку
• Весна Вукмановић, наставник разредне наставе
• Славица Бабић, наставник српског језика и грађанског васпитања

Реч је о превентивном програму као имплементацији Националне стратегије о злоупотреби психоактивних супстанци, која је донета 2009.године. Пројекат финансира Европска унија. Основне школе су обавезне да га реализују. Програм „Твоје знање мења све“ почео је да се реализује у нашој школи у школској 2012/13. години у одељењима петог разреда, а од 2013/14. године и у по једном одељењу четвртог разреда.

Овај програм је намењен ученицима IV, V или VI разреда, а може да се реализује на часовима одељењске заједнице, часовима грађанског васпитања или као независан програм. За примену овог програма предвиђено је претходно похађање акредитованог семинара под називом: „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“.

Школе су добиле по један примерак Водича за наставнике, под називом „Твоје знање мења све“ и по пет примерака Информатора за ученике, под истим називом. Водич за наставнике је врло прегледан и једноставан за употребу. Информатор је извор информација за ученике и лепо је естетски урађен и богато илустрован, али се стиче утисак да су поједини делови текста писани компликовано, превише стручно и са доста непознатих појмова.

Планирано је да се садржај програма реализује у току 12 школских часова, мада се током примене Програма показало, да је потребно нешто више часова. Часови су радионичарског типа.

Сваки час садржи:
- Циљеве часа
- Кључне поруке за наставнике (у циљу информисања о теми)
- Потребне ресурсе
- Садржаје (активности ученика и наставника)
- Основне активности
- Додатне активности
• У школској 2016/17. години, током првог полугодишта, Пројекат је реализован у одељењима V1 (Гордана Качавенда), V3 (Славица Бабић) када је у питању старија смена. Одељење V2 је прошло тај програм у четвртом разреду.
У млађој смени, Пројектом је било обухваћено одељење IV2, од почетка новембра са завршетком до краја првог полугодишта у јануару 2017. Програм су реализовати учитељице: Мира Пауновић, координатор Пројекта, Маријана Туфегџић, Дајана Радовчић и Бојана Билић.
• У школској 2017/18. години, обуку су прошла два наставника на семинару „Креативан рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“: Сунчица Мраковић и Весна Жула, које су реализовале Програм у одељењу III1.У одељењуIV1Програм су реализовале: Мира Пауновић, Маријана Туфегџић и Катарина Чеперковић-Ђилас. У одељењу V1, Пројекат је реализовала Гордана Качавенда, наставник грађанског васпитања, док се у одељењу V3 програм реализоваона часовима грађанског васпитања. Водитељи радионоице су били: Јасмина Раденковић, наставник српског језика и грађанског васпитања и Јелена Левнаић, наставник разредне наставе.

• У школској 2018/19. години настављена је реализација Програма у одељењима IV2, V2 и V3.
У одељењу IV2, Програм ће реализовати Јелена Левнаић, Сунчица Мраковић и Весна Вукмановић, на часовима одељењског старешине, док ће у одељењима V2 и V3, Програм реализовати Славица Бабић, на часовима грађанског васпитања.

Активности

• Планирање кроз часове ЧОС-а на годишњем нивоу
• Умножавање материјала за реализацију радионица
o Евалуација: кроз извештаје и фотографије
o Критеријум успеха: Остварене све радионица
o Инструменти: извештаји и фотографије

Припрема за завршну приредбу у оквиру програма “Твоје знање мења све”.

Предвиђена је реализација следећих радионица:
Нулта радионица Нацртај и напиши ;Прва радионица Разумевање сопствених осећања;
Друга радионица Разумевање утицаја вршњака;
Трећа радионица Разумевање и управљање ризицима;
Четврта радионица Учење рада по групама,
Пета радионица Предлагање идеја, избор теме и формирање група;
Шеста радионица Сазнавање/прикупљање нових информација;
Седма радионица Сазнавање/прикупљање нових информација;
Осма радионица Подношење извештаја;
Девета радионица Припрема за акцију (први део);
Десета радионицаПрипрема за акцију (други део);
Једанаеста радионица Предузимање акције;
Дванаеста радионица Размишљања о часу/Разматрање часа..

У Програму је наглашена дечја слобода у доношењу одлука и одређивању плана акције. Овакав модел рада организације часа охрабрује децу да доносе неке кључне одлуке, при чему наставници успостављају границе и обезбеђују концептуални оквир за дечје акције.

Приступ у раду са децом наглашава емотивни аспект учења, који има за циљ и развијање емоционалне интелигенције. Наша осећања утичу на наша понашања, а код деце у ситуацијама где је изражен утицај вршњака, то долази још више до изражаја. У Програму се истражује веза између осећања и понашања, заједно са дечјим ставовима везаним за ризична понашања, као и начин на који се управља ризиком.

Суштина је у томе да се деци не дају готова знања о психоактивним супстанцама, већ група деце истражује једно од изабраних питања или проблема унутар теме, затим размењује са осталим групама оно шта су научили о психоактивним супстанцама. На крају, информације које су на тај начин прикупили представљају у школи или локалној заједници.

Потребно је да и родитељи ученика буду обавештени да су њихова деца укључена у различите активности које се односе на ову тему. Потребна је сагласност родитеља за употребу интернета, нарочито у фази прикупљања нових информација.

У својој суштини, програм „Твоје знање мења све “ има за циљ да поучи децу, пружајући им прилику да праве изборе, да користе стручност одраслих о ономе што њих заиста занима и да науче како да доносе одлуке и да сами предузимају акције.

Предвиђено је да се након свих одржаних радионица, одржи приредба поводом завршетка рада на Пројекту.

Кроз овај програм деца уче нове ствари, да буду саслушана, осећају се важна, доносе одлуке и сарађују са другима, стичу самопоуздање, разумеју сопствена и туђа осећања, препознају како осећања утичу на понашање. Све ово оснажује емоционалну интелигенцију и смањује шансе да ће деца подлећи лошим изазовима средине. Ученике је неопходно оснаживати како би се упознали са концептом вршњачког утицаја и начином како да се изборе са тим.

Предвиђено је да се након свих одржаних радионица, одржи приредба поводом завршетка рада на Пројекту.

У школској 2018/19. години Програм превенције злоупотребе психоактивних супстанци, реализоваће се на часовима одељењске заједнице у одељењу IV2, ареализоваће ће гаЈелена Левнаић и Сунчица Мраковић, наставнице разредне наставе у продуженом боравку, у сарадњи са одељењским старешином, Весном Вукмановић.

Славица Бабић, наставник српског језика и грађанског васпитања, Програм ће реализовати у одељењима V2 и V3 у оквиру предмета грађанско васпитање. Часу презентације наученог, као и сваке године, присуствоваће ће др Анђелка Брковић из Градског завода за јавно здравље, задужена за праћење реализације овог пројекта.

План реализације Програма превенције ПАС:

Време             реализације
Назив радионице
Начин реализације
Реализатори
XII 2018.
Упознавање родитеља ученика са Програмом превенције ПАС
презентација

Јелена Левнаић, Сунчица Мраковић, наставнице разредне наставе у боравку и Весна Вукмановић, наставница разредне наставе у одељењу
IV2Славица Бабић у  одељењима
Vи V
XII2018.
Нулта радионица: Нацртај и напиши!
радионица
XII2018.
1.час: Разумевање сопствених осећања
радионица
XII2018.
2.час:Разумевање утицаја вршњака
радионица
I2019.
3.час: Разумевање и управљање ризицима
радионица
I2019.
4.час: Учење рада у групама
Радионица
I2019.
5.час:Предлагање идеја, избор теме и формирање група
Радионица
I 2019.
6. и 7.час: Сазнавање/прикупљање нових информација
Истраживачки
рад
II 2019.
8.час: Подношење извештаја
Извештавање
II 2019.
9.час: Припремање за акцију (први део)
Радионица
III 2019.
10.час: Припремање за акцију (други део)
Радионица
III 2019.
11.час: Предузимање акције
Презентација
III 2019.

евалуација Програма
IV 2019.
Извештавање родитеља/локалне заједнице
Родитељски
Састанак

Руководилац Тима: Мира Пауновић, наставник разредне наставе


Пројекат 7


План реализације програма додатне подршке ученицима са тешкоћама у учењу и понашању у I разреду

Програм обухвата вежбе графомоторике, за пет група ученика. Аутор вежби је професор др Светомир Бојанин, дечји неуропсихијатар. Програм обухвата 21 вежбу графомоторике, које су конципиране од најједноставнијих до најсложенијих. Деца фломастром прелазе по унапред припремљеним шарама и на дну листа цртају свој лични знак.

Вежбама су обухваћена деца која имају неувежбану доминантну руку, неуједначен тонус (превише притискају или лабаво држе оловку), деца која неправилно држе оловку, деца која имају проблеме у понашању (хиперактивни, незаинересовани, импулсивни) и др. Вежбама претходи тестирање латерализације и утврђивање доминантне руке.

Након завршеног програма вежби деца украшавају цртеж доминантне руке и организује се изложба дечјих радова.

Графомоторне вежбе са ученицима првог разреда, у нашој школи се изводе од 1993. године.

Педагог ће реализовати програм графомоторних вежби у одељењима: I1 и I2, а психолог у одељењима: I3и I4.

Време
Реализације
Активности
Начин реализације
Реализатори
IX2018.
Процена дисграфичности рукописа
Преглед тестова ТИП 1
Стручни сарадници
IX2018.
Преглед свезака ученика првог разреда
Посете часовима српског језика
Стручни сарадници
IX2018.
Евидентирање ученика, којима је потребна додатна подршка
Договор са наставницима разредне настaве
Стручни сарадници
X-XII2018.
Реализација часова Програма
додатне подршке у писању
Индивидуални рад у групи
Стручни сарадници
XII2018.
Евалуација ефеката вежби писања
Преглед свезака, разговор са наставницима разредне наставе
Стручни сарадници
I/II 2019.
Реализација Програма додатне подршке у I разреду
Извештај о напредовању у читању и писању ученика одељења I1и I2 - за одељењскe старешине и родитеље
Педагог
V 2019.
Реализација Програма додатне подршке у I разреду
Извештај за Стручно веће наставника разредне наставе
Психолог

План реализације програма додатне подршке ученицима са тешкоћама у учењу и понашању у II разредуобухвата вежбе реедукације психомоторике, за пет група ученика. Вежбе су конципиране у виду радионица. Програм садржи 25 радионица. Радионица почиње поздравом, затим следи представљање себе другима, обрада телесне шеме, вежбе за стабилизацију латерализације, драматизације, игрице на испадање (вежбе концентрације), вежбе координације покрета и ритма, вежбе оријентације у простору, вежбе релаксације, вежбе са хартијом, тестом, вуницом (прављење чворова ), вежбе за контролу импулсивности и завршни поздрав групи. Програмом додатне подршке обухваћени су ученици који имају тешкоће учења, концентрације, пажње, прилагођавања, хиперактивности, интровертни, одбачени, стидљиви, несигурни и др.

Због повећања броја одељења са четири на пет, програм ће реализовати и педагог и психолог. У одељењима II1, II2 и II3часове додатне подршке ће реализовати психолог школе, а педагог у одељењима II4и II5.

Време реал.
Активности
Начин реализације
Реализатори
XII2018.
Прелиминарни избор ученика
Преглед тестова ТИП 1
Стручни сарадници
XII2018.
Разматрање избора ученика
Посете часовима
Стручни сарадници
XII2018.
Евидентирање ученикаII разредa за похађање Програма додатне подршке
Договор са наставницима разредне наставе
Стручни сарадници
I-III 2019.
Реализација часова Програма  реедукације психомоторике
Радионица
Стручни сарадници
III2019.
Евалуација ефеката вежби реедукације психомоторике
Разговор са наставн. разредне наставе
Стручни сарадници
III2019.
Реализација Програма додатне подршке у одељењима II4и II5
Извештај за одељењске старешине и родитеље ученика II4 и II5
     Педагог
V 2019.
Реализација Програма додатне подршке у одељењима II1, II2 и II3
Извештај за Стручно веће наставника разредне наставе
      Психолог


Пројекат 8


План реализације Програма ликовних радионица четвртком

Од школске 2007/08. године успостављена је сарадња са Тијаном Миличевић дизајнером у пензији, бившом ученицом школе, која је са пуно љубави према деци, желела да им пренесе своја знања и вештине и да им слободно време употпуни лепом активношћу.

Инициран је програм ликовних радионица за децу која показују интересовање за ову област уметности, децу из маргинализованих друштвених група, као и за децу слабијег имовног стања, чији родитељи не могу да их укључе у неке од активности ван школе.

Програм је кренуо као курс калиграфије само за ученике старијих разреда, као својеврсна припрема ученика, заинтересованих за упис у дизајнерску школу.

Следећих година, укључивани су и ученици млађих разреда, тако да је програм проширен и на друге садржаје, као: илустрација бајки, креирање одеће, бојење задатих облика, као украса за декорацију простора за приредбе, цртање стрипова, цртање, сликање и вајање по слободном избору.

У периоду од 2012-2014. године нашим ученицима су се прикључили и поједини ученици ОШ „Светислав Голубовић-Митраљета“ из Батајнице, који су долазили на часове калиграфије у пратњи наставнице историје, Љиљане Комазец.

У школској 2011/12. години прикључила се и група ученика из Школе за децу оштећеног слуха и говора“Радивој Поповић“, заједно са њиховим ликовним педагогом и дефектологом, Миром Кончар. По њеном одласку у пензију, наставили смо сарадњу са Јованом Драгић и Александром Грбовић, наставницама ликовне културе. На тај начин желимо да унапређујемо инклузивну праксу и сарађујемо са школама из окружења.

У школској 2015/16. години Тијана Миличевић је одржала 14 бесплатних ликовних радионица за заинтересоване ученике школе. На последњој ликовној радионици у школској години, поделила је ученицима ликовне радове са радионица, а најуспешније радове је задржала и направила тематску изложбу под називом: Ретроспективна изложба Тијане Миличевић 2008-2016. Изложбена поставка обележава деветогодишњу успешну сарадњуи одржава преглед садржаја рада на радионицама.

У школској 2016/17. години дизајнер Тијана Миличевић је одржала 13 двочасовних радионица за 30 ученика млађих разреда. „Ликовне радионице четвртком“ су реализоване у периоду од октобра 2016. до маја 2017. године. Најуспешнији радови ученика нашли су се на изложбеним паноима у холу школе за време летњег распуста са темом: Са Ликовних радионица четвртком, док је у школској 2017/18. години реализовала 10 радионица.

За школску 2018/19. годину планирано је да реализација програма почнепочетком октобра 2018. године и да трају до краја маја 2019. године. Радионице ће се организовати два пута месечно у термину 14-15,30 часова.


Пројекат 9


План реализације пројекта „Дружимо се и учимо“

Олга Брдар, педагог –ментор Пројекта

Наша школа већ осму годину сарађује са Центром за добровољни рад и помоћ деци „Дуга“ у реализацији пројекта, који је финансиран од стране Секретеријата за спорт и омладину. Пројекат се завршава у децембру 2017. године и тромесечно се обнавља до краја школске године.

Пројекат предвиђа инклузију деце из дечјих домова, школа за децу са сметњама у развоју, са децом из осетљивих група, основних и средњих, у заједничке активности са децом из наше школе, као и ученицима школе за функционално образовање деце ОШ “Бранко Пешић“.

Деца заједно учествују у излетима, посетама културно-историјским споменицима, установама културе, заједничким ликовним, музичким, спортским радионицама, као и заједничким забавним активностима, организованим поводом завршетка првог и другог полугодишта.

План реализације пројекта „Дружимо сеи учимо“

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТ/ЦИЉ
РЕАЛИЗАТОР
20.09. 2018.
Ликовна радионица на тему дизајнирања шара пиротских ћилима
Јована Мијатовић, археолог
29.09.2018.
Посета изложбеној поставци „Смрт вожда Карађорђа“ у Историјском музеју
Весна Унгуровић, координатор пројекта
Октобар, 2018.
Једнодневни излет у Бојчинску шуму
др Радмила Гашић, аутор пројекта
Oктобар, 2018.
Египатско писмо -хијероглифи (радионица)
Јована Мијатовић, археолог
Октобар, 2018.
Вожња трамвајем – круг двојком
Весна Унгуровић, координатор пројекта
Новембар 2018.
Посета конаку Кнеза Милоша у Топчидеру
Весна Унгуровић, координатор пројекта
Децембар, 2018.
Посета Музеју Николе Тесле – фестивал науке
Весна Унгуровић, координатор пројекта
Током школске године
Инклузивне вајарске радионице са децом ОШ „Вељко Рамадановић“
Горана Текелеровић, наставник ликовне културе
Децембар, 2018.

Заједничка приредба у ОШ „Радивој Поповић“
Весна Унгуровић, координатор пројекта,  и Олга Брдар, ментор
Од октобра 2018. до маја 2019.
Креативне ликовне радионице четвртком
Тијана Миличевић, дизајнер и Олга Брдар, ментор пројекта
Фебруар, 2019.
Посета Ваздухопловном музеју у Сурчину
Весна Унгуровић, координатор пројекта
Март, 2019.
Посета храму Светог Саве и Народној библиотеци
Весна Унгуровић, координатор пројекта
Април, 2019.
Посета Ватрогасном дому Земун
Весна Унгуровић, координатор пројекта
Мај, 2019.
Посета музеју Афричке уметности
Весна Унгуровић, координатор пројекта
Јун, 2018.
Посета Ботаничкој башти
Весна Унгуровић, координатор пројекта
Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.