Пројекти

Пројекат 1

Пројекат 2

Пројекат 3

Пројекат 4

Пројекат 5

Пројекат 6

Пројекат 7


Пројекат 1


План реализације пројекта „Подршка развоју људског капитала и истраживању - Опште образовање и развој људског капитала“ - ИПА 2011 («Развионица») након завршетка Програма огледа.

Тим за развој пројекта „Развионица“:

Санела Радовановић, наставник математике - координатор Пројекта
Јасмина Филиповић, директор
Олга Брдар, педагог, руководилац Тима за самовредновање
Биљана Колачек, наставник географије
Чикош Мира, наставник хемије и домаћинства
Катарина Чеперковић-Ђилас, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе
Слађана Зрнић, наставник разредне наставе и председник Пописне комисије

На иницијативу Јасмине Филиповић, директора школе, Школски одбор је на седници, одржаној 16. јануара 2013. године донео одлуку о учешћу на Конкурсу за школе вежбаонице. Пројекат је финансирала Европска унија. Предвиђено је да пројекат траје три године, од 5. јула 2012. до 4. јула 2015. године.

Општи циљ Пројекта је био да допринесе развоју људског капитала кроз јачање „троугла знања“: образовање – истраживање – иновације, као и да побољша ефикасност образовног система у Србији, доприносећи бољем укупном нивоу знања, вештина и способности у друштву. Пројект је имао за циљ да побољшањем основног, општег средњег и система образовања и обуке наставника допринесе економском и друштвеном развоју земље.

Компоненте пројекта:

- Да се развије национални оквир курукулума основног и опшег средњег образовања

- Да се побољша професионални развој наставника, развије и спроведе обука за најмање 13000 наставника са посебним фокусом на недостатак компетенција наставника

- Да се изгради одржив однос између истраживања из области образовања, образовне политике и праксе, ово помаже и у праћењу образовне реформе континуирано побољшавање образовне политике.

- Да успостави 41 школа вежбаоница као наставну базу за професионални развој наставника и да их адекватно опреми.

Школа учествује у 4. компоненти Пројекта: Успостављање и опремање школа вежбаоница, које ће послужити као базе подучавања и истраживања за факултете који школују будуће наставнике, као и стручно усавршавање наставника школе. Ова компонента се састоји из два дела:

- успостављање наше школе као Школе вежбаонице

- опремање школе потребним наставним средствима која су сукцесивно стизала у школу током школске 2013/14. као и 2014/15. године.

Основне вредности пројекта „Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала“, популарне „Развионице“ смо у августу 2014. године имплементирали у сва важна школска документа. Школски програм 2014-2018. године, Школски развојни план 2017-2020. године, као и Годишње планове рада за школску 2014/15. и 2015/16. Као и у претходним, тако и у школској 2016/17. години, настављамо са трендом фреквентније примене:

1. тимског рада наставника у заједничком планирању и реализацији наставних садржаја, угледних часова, међусобној помоћи и подршци,

2. пројектне наставе(одељењска и стручна већа требало би да планирају најмање по једну тему пројектне наставе током наредне школске године)

3. тематско-интегрисане наставе(Наставници разредне наставе требало би да испланирају садржаје свих наставних предмета и да их ускладе са уџбеницима, а све промене да дају у Анекс школског програма за текућу школску годину. Преметни наставници би требало да планирају интегрисану наставу,тј. интердисциплинарну наставу, да планирају заједничке теме са колегама или у оквиру свог предмета, да повежу садржаје различитих наставних предмета и подведу их под једну тему.)

4. наставних апарата и ситног дидактичког материјала обијеног у оквиру пројекта „Развионице“али и оног, који је обезбедила школа сопственим средствима. Сва добијена наставна средства су распоређена наставницима и задужена реверсима. Евиденција опремљености кабинетског, учионичког и осталог простора, налази се у Годишњем плану рада школе, као посебно поглавље. нарочито је важно коришћење лабораторијског материјала којима су богато опремљени кабинети:биологије, физике, хемије, математике, ликовне, музичке и физичке културе, као и предмета: математике, света око нас и природе и друштва у разредној настави.

5. ИКТ у настави, обезбедивши сталну обуку наставника, било базичну, за наставнике који још увек не користе рачунаре у настави или сложеније обуке, за оспособљавање наставника да примењују сложеније програме у интерпретацији наставних садржаја.

6. индивидуализације наставних садржаја кроз израду педагошког профила и индивидуалних образовних планова, ИОП-а, за ученике који имају тешкоће у усвајању наставног градива. У том смислу наставити са веома успешном сарадњом са дефектолозима школа за децу са сметњама у развоју из окружења, нарочито: ОШ „Сава Јовановић Сирогојно, са чијим Мобилним тимом имамо петогодишњу сарадњу, као и са ОШ „Радивој Поповић“, у смислу добијања додатне подршке сурдолога за ученике наше школе, који имају оштећење слуха.

7. додатане подршке ученицима који имају развојне сметње типа дислексије, дисграфије, поремећајем пажње и хиперактивности, кроз сарадњу са стручним тимом Диспанзера за ментално здравље, кроз разне превентивне програме студената Факултета за специјалну едукацију, као и дефектолога волонтера.

8. доминације активности ученика у усвајању наставних садржаја. у том смислу планирати кооперативно учење, кроз примену интерактивних облика рада (рад у пару, групни рад). Наставити са успешно започетом праксом осмишљавања активности у којима доминирају активности и иницијатива ученика кроз организовање часова које држе ученици у улози предавача, кроз међувршњачку подршку у учењу кроз волонтерски рад ученика.

У циљу унапређивање наставе, у наредном периоду је потребно и даље планирати стручне теме за наставничко, одељењска и стручна већа, којима ће се промовисати иновативне методе и облици наставног рада, и њихова практична примена кроз реализацију угледних часова.

Настава би требало да буде усмерена на остваривање образовних стандарда и исхода, које ће бити праћено континуираним оцењивањем.

План активности на даљем развоју пројекта „Развионице“

Динамика

Активности

Начин реализације

 

Носиоци реализације

1.       август 2016.

Планирање унапређивања наставе у циљу очувања вредности пројекта „Развионица“

предавање

НВ 30.08.2016.

Олга Брдар, руководилац Тима за самовредновање, Јасмина Филиповић, директор

август 2016. године

Интегрисање вредности пројекта у планове наставника, стручних/одељењских већа, НВ

имплементација у плановима/документима

сви наставници,

стручни сарадници

Током године

Промовисање иновативних облика наставног рада

стручне теме на НВ и др. стручним органима, угледни часови

Директор, стручни сарадници, наставници

Током године

Подела добијених наставних апарата/средстава наставницима

дистрибуција

Јасмина Филиповић, директор и Слађана Зрнић, председник Пописне комисије

август/септембар 2016. године

Ажурирање реверса за добијена наставна средства од средстава ЕУ

издавање реверса наставницима, електронска евиденција

Јасмина Филиповић, директор и Слађана Зрнић, председник Пописне комисије

јун/јул 2015. године

Увођење институције администратора реверса

задужење које се бодује у Скали за бодовање СУ

Председник Пописне комисије

Током године

Примена нових наставних средстава у настави

коришћење на часовима

Наставници разредне и предметне наставе

Током године

Праћење коришћења добијених наставних средстава у настави

посете часовима

Стручни сарадници, директор

Током године

Стручно усавршавање наставника за рад на рачунару-базична обука

интерна обука по принципу „учимо једни од других“

Драгана Сајферт, наставник информатике, други наставници

до краја I полуг. 2017. године

 

Обука наставника у примени ИКТ у настави (екстерна обука- тражење додатне подршке „Развионице“ или ангажовање адекватних тренера, кроз прилагођавање темпа обуке могућностима и обавезама наставника).

 

активно учешће полазника семинара Обука наставника у дигиталној учионици

Јасмина Филиповић, директор, Санела Радовановић, координатор пројекта;  наставници обухваћени обуком

октобар 2016.

мај 2017.

Анализа менторског рада са студентима факултета

Посете часовима; извештај о самовредновању

Тим за самовредновање

Током године

Састанци мреже школа у пројекту

Семинари

Координатори пројекта, наставници, стручни сарадници

Координатор пројекта „Развионица“ – Санела Радовановић, наставник математикеПројекат 2


План реализације пројекта „Моја школа – школа без насиља“

Наша школа је од школске 2006/07. године отпочела реализацију „Уницефовог“ пројекта „Моја школа-школа без насиља“. Спонзор Пројекта је био „Фриком“.

Тим за развој пројекта „Моја школа – школа без насиља“:

Сандра Ђуровић, психолог - руководилац Тима

Јасмина Филиповић, директор
Олга Брдар, педагог
Гордана Качавенда, библиотекар
Вања Јаблан, наставник енглеског језика
Славица Бабић, наставник српског језика
Бранка Граховац, наставник разредне наставе
Бојана Билић, наставник разредне наставе у продуженом боравку

План рада Тим за развој пројекта „Моја школа – школа без насиља“

Време

реализације

Активности

Начин реализације

Носиоци реализације

IX 2016.

Избор одељењских медијатора и чланова Вршњачког тима млађе и старије смене

Избор чланова на ЧОС-у

Одељењске старешине

IX 206.

Успостављање одељењских правила понашања

Доношење правила на ЧОС-у

Одељењске старешине

X 2016.

Дефинисање школских правила понашања на нивоу школе

Избор правила понашања на нивоу школе

Вршњачки тим стрије смене, психолог

X 2016.

 

Упознавање родитеља са значајем поштовања правила понашања и реституцијом

Разговор на родитељским састанцима

Одељењске старешине

I-VIII разреда

X 2016.

 

 

 

X 2016.

Формирање Сандучета поверења

Ангажовање ВТ млађе смене

Олга Брдар, координатор

X 2016.

Емитовање радио емисија Првог школског радија ТУТУРУТУ-а

Ангажовање спикера, чланова ВТ млађе смене

Олга Брдар, координатор

Током године

Хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“

Ангажовање ВТ старије и млађе смене

Олга Брдар

IV 2017.

Избор „Нај-фаце млађе смене“ и

„Нај-фаце старије смене“

Избор нај-фаца на ЧОС-у

Одељењске старешине I-VIIIр, психолог

 

VI 2017.

Извештај о реализацији пројекта „Моја школа-школа без насиља“

Извештај на НВ

Сандра Ђуровић, координатор

Током године

 

Сарадња са „Уницефовом“ канцеларијом, Смиљаном Грујић из Јединице за превенцију насиља Министарства просвете

преузимање промотивног материјала

Олга Брдар, педагог


Руководилац Тима - Сандра Ђуровић, психолог

План реализације програма превентивних активности као подршка пројекту „Моја школа –школа без насиља!

Тим за реалиазцију програма:

Бранка Граховац, наставник разредне наставе - координатор Тима

Бојана Билић, наставник разредне наставе

Ана Маглица, наставник музичке културе

Срећко Терић, наставник физичке културе

Маријана Туфегџић, наставник разредне наставе у боравку

Светлана Ристић, наставник разредне наставе у боравку

Дајана Радовчић, наставник разредне наставе у боравку

Сандра Дрндаревић, руководилац Стручног већа продуженог боравка

Јелена Левнаић, наставник разредне наставе у боравку

Одељењске старешине I-VIII разреда

ЦИЉ ( ВИЗИЈА)

Циљеви ових активности су:

превенција насиља и свих облика дискриминације,

стварање позитивне климе у школи међу децом

обележавање значајних датума

рад на ширењу мреже ученика-волонтера у школи

промоција школе,

лична промоција ученика,

очување добре сарадње са суседним основним школама, као и школама за децу са посебним потребама

МИСИЈА

· Имплементирати активности у оквиру планова рада Одељењских већа и одељењских старешина, са циљем да што већи број наставника буде ангажован

· Освежити активности и распоредити их тако да су деца активна у току целе школске године

· Направити годишњи план активности тако да не угрожавају процес наставе.

· Активности спроводити у оквиру часова одељењског стрешине. Остале активности спроводити у поподневним часовима, односно после наставе

· Смањити притисак на наставнике и процес наставе, као и ометање наставе додатним активностима у току једне седмице

· Фокусирати се више на квалитет и добровољност, а не на масовност учешћа у пројекту

· Ученике обавештавати путем школског радија о планираним активностима и датумима њиховог одржавања

· Резултате активности презентовати јавности путем школског сајта

СЕПТЕМБАР и ОКТОБАР

· Добродошлица ученицима I разреда од стране другара из II,III, III и IV разреда

(кратке 5-10 минутне приредбице)

· Ликовни конкурс ученика од II до IV разреда у оквиру одељења са темом :

„Добродошли у Дечји савез“ , посвећено ученицима 1. pазреда; (сваки првак добиће цртеж, слику од неког старијег другара из школе)

РЕАЛИЗАТОРИ: учитељи- одељењске старешине II,III и IV разреда

· Ликовни конкурс ученика старијих разреда у оквиру часова ликовне културе са темом обележавања Међународног дана старијих особа (1. октобра). Назив конкурса: „Да вам старост буде лепша“ (послати радове у оближњи Дом за стара лица)

РЕАЛИЗАТОРИ: наставница ликовне културе, стручни сарадници, ученици-волонтери

НОВЕМБАР

· 13. Новембара- обележавање Светског дана љубазности кроз читање кратких ауторских прича ученика или кроз радионице на часовима одељењског старешине или грађанског васпитања

РЕАЛИЗАТОРИ: Одељењске старешине, наставници који предају грађанско васпитање

· Новембарски концерт музичких талената

РЕАЛИЗАТОРИ: наставница музичког васпитања, наставница ТИО, волонтери

ДЕЦЕМБАР

· Организовање школског Фестивала науке кроз извођење експеримената у школи

· Организовање посете Фестивалу науке са групом ученика

РЕАЛИЗАТОРИ: наставници биологије, географије, физике, хемије, ТИО

ЈАНУАР

· Светосавски турнир у шаху за ученике од I -VIII разреда

РЕАЛИЗАТОРИ: Наставници задужени за реализацију ове активности ( Учитељица Гордана Љумовић, наставник Милош Пеовић, наставници верске наставе, ученици-волонтери)

ФЕБРУАР

· Смотра „Језицима уклањамо границе“ ( певање, рецитовање, дијалози на страним језицима)

РЕАЛИЗАТОРИ: сви наставници страних језика

МАРТ

· Смотра „Ја сам пантомимичар“

РЕАЛИЗАТОРИ: одељењске старешине од V-VIII разреда

· 20. Март – обележавање Светског дана поезије

Поетски матине – читање песама које су написали ученици

РЕАЛИЗАТОРИ: одељењске старешине од I -VIII разреда; Стручни,

поетски жири- наставнице српског језика

АПРИЛ

· 1. Април - обележавање Светског дана шале по одељењима

· 2. Април - обележавање Светског дана дечје књиге кроз гостовање неког писца, песника нашој школи

РЕАЛИЗАТОР: библиотекар, професорке српског језика

· 6. Априла- Међународни дан спорта ( старији разреди –турнири; млађи разреди: Бициклистички полигон ученика од I-IV разреда), реализатори: учитељи из боравка који воде саобраћајну секцију, наставнице ТО

· Ускршња ликовна изложба радова ученика са ликовних радионица у боравку

РЕАЛИЗАТОРИ: Учитељи из боравка у продуженом боравку

· Организовање самосталне изложбе неког талентованог ученика

РЕАЛИЗАТОР: Јелена Златковић-Величковић, наставница ликовне културе

Маркетинг пројекта: Писање постова за школски сајт - рубрика: Новости

РЕАЛИЗАТОРИ за школски сајт: Снежана Устић, наставница историје и

Драгана Сајферт, наставница информатике

Координатор Тима: Бранка Граховац, наставни


Пројекат 3


План реализације пројекта „Победимо тишину заједно!“

Тим за реализацију пројекта „Победимо тишину заједно” чине:

Олга Брдар, педагог и координатор Тима за сарадњу са друштвеном средином

Гордана Качавенда, библиотекар

Светлана Алексић, наставник разредне наставе

Весна Унгуровић, наставник разредне наставе

„Помоћ породици“ је једна од најстаријих хуманитарних организација у Србији, основана јуна 1993. године. Као НВО регистрована је за област образовања, а циљеве спроводе кроз пројекте који се тичу унапређења здравих стилова живота, друштвене инклузије, кроз помоћ породицама у ризику и кроз здравствено, дефектолошко и породично саветовалиште.

Активности које подржавају социјалну инклузију деце са сметњама у развоју спроводе широм Србије, а 2014. године добили су Награду града Београда за образовање.

Последњих година наша школа успешно сарађује са НВО „Помоћ породици“. Наши наставници и родитељи били су укључени у неколико активности које је организовала ова невладина организација. Присуствовали су стручној трибини нашег поштваног дечјег неуропсихијатра професора др Светомира Бојанина 12.02.2015. године под називом „Развој сазнајног процеса код деце и реедукација психомоторике“. Трибина је организована поводом промоције његове нове књиге „Третман покретом и саветовање“. Професор је говорио о сазнајном развоју, о развоју интелигенције и о значају покрета у развоју детета. Учествовали смо 24.09.2015. и на трибини са темом: Дискриминација, нетолеранција и вршњачко насиље са практичним делом приказа препознавања и процесуирања облика дискриминације у образовању, која је била организована у сарадњи са Удружењем Родитељ.

У школској 2015/16. години наша школа је као партнерска школа ОШ „Радивој Поповић“, учествовала у реализацији интернационалног пројекта АСЕSА „Солидарност је у срцу.“

И у школској 2016/17. години планирамо да наставимо сарадњу са НВО „Помоћ породици“. Као партнерска школа Основне школе за децу оштећеног слуха и говора „Радивој Поповић“, учествоваћемо у заједничком пројекту „Победимо тишину заједно“. Пројекат је подржао Град Београд, Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту.

Пројекат представља едукативи програм који развија друштвену свест ученика и наводи их да негују културу и толеранцију према особама са инвалидитетом. Посебно је значајно што ће се у оквиру овог пројекта организовати семинари и едукације за наставнике и стручне сараднике школа у Земуну на тему подршке деци са сметњама у развоју и успешније социјалне инклузије.

Пројекат „Победимо тишину заједно“ обухвата и заједничке радионице за ученике наше школе и ученике ОШ „Радивој Поповић“, чиме ће глува деца те школе која су смештена у интернату, бити боље укључена у локалну заједницу у којој бораве током школовања.

На инклузивним радионицама чујућа деца би се упознала са знаковним језиком. Планирана је израда плаката азбуке знаковног језика на којем би сваки глас био представљен фотографијом. Пројектом је предвиђено и штампање ових плаката и урамљивање са стаклом.

Главни циљ пројекта:

- Деца из „редовне“ОШ „Соња Маринковић“ ће научити основну комуникацију на знаковном језику, што ће допринети подизању њихове осетљивости према различитости и инклузији.

- Направиће се урамљени плакати који ће бити истакнути у школама у окружењу школе за глуву и наглуву децу. Иницираће се дружење деце, што је спонтано васпитање у духу инклузије. Захваљујући овим активностима повећаће се партипација глуве деце у заједници, унапредиће се инклузивна пракса у школама и у заједници, а глува деца ће се осећати прихваћено и задовољно.

- Учитељи и стручни сарадници ће добити едукацију за подршку деци са сметњама у развоју у редовним школама, што ће унапредити инклузију на локалном нивоу. На семинару ће се такође унапредити сарадња међу школама.

- Захваљујући активностима са вршњацима који чују, обогатиће се слободно време глуве деце која су смештена у дому школе „Радивој Поповић“ јер овој деци недостаје дружење са децом изван дома.

Очекивани исходи:

Повећано учешће глуве деце у заједници у којој је дом за глуву децу.

2. Урамљени плакати школама и Граду остају као трајно средство за учење комуникације са глувом децом. Дугорочно, деца, млади и грађани уопште ће спонтано научити азбуку знаковног језика и тиме омогућити успешније укључивање особа оштећеног слуха и рушење комуникационе баријере.

3. Развијена пажња и интересовање за знаковни језик и права особа са инвалидитетом.

4. Учитељи и родитељи су добили основна знања за подршку деци са сметњама у развоју.

Планирано време реализације пројекта је септембар 2016. – јун 2017. године.

Табела 51 План рада Тим за реализацију пројекта „Победимо тишину заједно“

Активности

Време трајања

Одговорна особа

Састанци са представницима ликалне заједнице (школе, Дом здравља, општина Земун)

Јул/август 2016.

Пројект менаџер

 

Заједничке радионице ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић“

Сваког другог четвртка у месецу током трајања пројекта (I полугодиште)

Водитељи радионица/сарадници из школа

 

Израда плаката за учење азбуке знаковног језика, штампа и урамљивање (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић

Септембар 2016.

Водитељи радионица

Учесници радионица

Пројект менаџер

 

Постављање на предвиђена места у локалној заједници (школе, Општина, игралиште ...)

Октобар/новембар 2016.

 

      Пројект менаџер

Учесници радионица

      2 волонтера

 

Информисање заједнице и медијска промоција (плакати и флајери, чланци у новинама, ТВ прилог)

Током трајања пројекта

 

Пројект менаџер

 

Семинар за наставнике и стручне сараднике: „Подршка деци са сметњама у развоју у инклузији у друштво на предшколском и млађем школском узрасту“

29-30.август 2016.

Водитељи семинара

Трибина о оштећењу слуха у ОШ Радивој Поповић

Септембар 2016.

Специјалиста ОРЛ, дефектолог

Припрема и штампање флајера и промо плаката

Септембар 2016.

Пројект координатор и 2 волонтера

Дистрибуција flajera флајера и промо плаката

Током трајања пројекта

Пројект координатор и 2 волонтера

Посета школи за глуву децу поводом Међународне недеље глувих (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић)

Последња недеља септембра

Водитељи радионица

Учесници радионица

      Пројект менаџер

      Сарадници из школа

 

Обележавање Светског дана особа са инвалидитетом (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић)

3. децембар 2016.

Водитељи радионица

Учесници радионица

      Пројект менаџер

      Сарадници из школа

 

Тематска едукативна радионица и дружење деце из редовне школе и глуве деце (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић)

Једном месечно

(II полугодиште)

Водитељи радионица

Учесници радионица

      Пројект менаџер

      Сарадници из школа

 

Представљање резултата пројекта на међусобним приредбама обе школе

(ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић)

На приредбама које школе организују

Водитељи радионица

Учесници радионица

      Пројект менаџер

      Сарадници из школа

 

Изложба ликовних и литералних радова  са темом пројекта (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић)

Maj 2017.

У простору обе школе

Водитељи радионица

Учесници радионица

      Пројект менаџер

      Сарадници из школа

 

Руководилац Тима за реализацију пројекта – Олга Брдар, педагог


Пројекат 4


План реализације програма: Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци - „Твоје знање мења све““

Тим за развој пројекта “Твоје знање мења све” чине:

Мира Пауновић, наставник разредне наставе, руководилац Тима
Сандра Ђуровић, психолог
Маријана Туфегџић, наставник у продуженом боравку
Дајана Радовчић, наставник у продуженом боравку
Гордана Качавенда, наставник српског језика/грађанског васпитања и библиотекар
Славица Бабић, наставник српског језика и грађанског васпитања
Јелена Златковић-Величковић, наставник ликовне културе

Реч је о превентивном програму као имплементацији Националне стратегије о злоупотреби психоактивних супстанци, која је донета 2009. године. Пројекат финансира Европска унија. Основне школе су обавезне да га реализују. Програм „Твоје знање мења све“ почео је да с ереализује у нашој школи у школској 2012/13. години у одељењима петог разреда,а од 2013/14. године и у по једном одељењу четвртог разреда.

Овај програм је намењен ученицима IV, V или VI разреда, а може да се реализује на часовима одељењске заједнице, часовима грађанског васпитања или као независан програм. За примену овог програма предвиђено је претходно похађање акредитованог семинара под називом: „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“.

Школе су добиле по један примерак Водича за наставнике, под називом „Твоје знање мења све“ и по пет примерака Информатора за ученике, под истим називом. Водич за наставнике је врло прегледан и једноставан за употребу. Информатор је извор информација за ученике и лепо је естетски урађен и богато илустрован, али се стиче утисак да су поједини делови текста писани компликовано, превише стручно и са доста непознатих појмова.

Планирано је да се садржај програма реализује у току 12 школских часова, мада се током примене Програма показало, да је потребно нешто више часова. Часови су радионичарског типа.

Сваки час садржи:

- Циљеве часа

- Кључне поруке за наставнике (у циљу информисања о теми)

- Потребне ресурсе

- Садржаје (активности ученика и наставника)

- Основне активности

- Додатне активности

· У школској 2016/17. години, током првог полугодишта, планира се реализација Пројекта у одељењима V1 (Гордана Качавенда), V3 (Славица Бабић) када је у питању старија смена. Одељење V2 је прошло тај програм у четвртом разреду.

· Реализација Пројекта у млађој смени, одвијаће се у одељењу IV2, од месеца новембра, а да с езаврши до краја првог полугодишта у јануару 2017. Програм ће реализовати учитељице: Мира Пауновић, Маријана Туфегџић, Дајана Радовчић и Бојана Билић.

Активности

· Планирање кроз часове ЧОС-а на годишњем нивоу

· Умножавање материјала за реализацију радионица

· Реализација часова- радионица

o Евалуација:

кроз извештаје и фотографије

o Критеријум успеха:

Остварене све радионица

o Инструменти:

извештаји и фотографије

Припрема за завршну приредбу у оквиру програма “Твоје знање мења све” .

Предвиђена је реализација следећих радионица:

Нулта радионица Нацртај и напиши ;

Прва радионица Разумевање сопствених осећања;

Друга радионица Разумевање утицаја вршњака;

Трећа радионица Разумевање и управљање ризицима;

Четврта радионица Учење рада по групама,

Пета радионица Предлагање идеја, избор теме и формирање група;

Шеста радионица Сазнавање/прикупљање нових информација;

Седма радионица Сазнавање/прикупљање нових информација;

Осма радионица Подношење извештаја;

Девета радионица Припрема за акцију (први део);

Десета радионица Припрема за акцију (други део);

Једанаеста радионица Предузимање акције;

Дванаеста радионица Размишљања о часу/Разматрање часа..

У Програму је наглашена дечја слобода у доношењу одлука и одређивању плана акције. Овакав модел рада организације часа охрабрује децу да доносе неке кључне одлуке, при чему наставници успостављају границе и обезбеђују концептуални оквир за дечје акције.

Приступ у раду са децом наглашава емотивни аспект учења, који има за циљ и развијање емоционалне интелигенције. Наша осећања утичу на наша понашања, а код деце у ситуацијама где је изражен утицај вршњака, то долази још више до изражаја. У Програму се истражује веза између осећања и понашања, заједно са дечјим ставовима везаним за ризична понашања, као и начин на који се управља ризиком.

Суштина је у томе да се деци не дају готова знања о психоактивним супстанцама, већ група деце истражује једно од изабраних питања или проблема унутар теме, затим размењује са осталим групама оно шта су научили о психоактивним супстанцама. На крају, информације које су на тај начин прикупили представљају у школи или локалној заједници.

Потребно је да и родитељи ученика буду обавештени да су њихова деца укључена у различите активности које се односе на ову тему. Потребна је сагласност родитеља за употребу интернета, нарочито у фази прикупљања нових информација.

У својој суштини, програм „Твоје знање мења све “ има за циљ да поучи децу, пружајући им прилику да праве изборе, да користе стручност одраслих о ономе што њих заиста занима и да науче како да доносе одлуке и да сами предузимају акције.

Предвиђено је да се након свих одржаних радионица, одржи приредба поводом завршетка рада на Пројекту.

Кроз овај програм деца уче нове ствари, да буду саслушана, осећају се важна, доносе одлуке и сарађују са другима, стичу самопоуздање, разумеју сопствена и туђа осећања, препознају како осећања утичу на понашање. Све ово оснажује емоционалну интелигенцију и смањује шансе да ће деца подлећи лошим изазовима средине. Ученике је неопходно оснаживати како би се упознали са концептом вршњачког утицаја и начином како да се изборе са тим.

Предвиђено је да се након свих одржаних радионица, одржи приредба поводом завршетка рада на Пројекту.

План реализације Програма превенције ПАС:

Време             реализације

Назив радионице

Начин реализације

Реализатори

X 2016.

Упознавање родитеља ученика са Програмом превенције ПАС

презентација

 

Мира Пауновић, Дајана Радовчић, Маријана Туфегџић, наставници разредне наставе у одељењу

IV1

 

Гордана Качавенда, библиотекар у одељењима

V1

 

Славица Бабић, наставник српског језика

у одељењу

V3

 

XI  2016.

Нулта радионица: Нацртај и напиши!

радионица

XI  2016.

1.час: „Разумевање сопствених осећања

радионица

XI  2016.

2.час:“Разумевање утицаја вршњака

радионица

XI  2016.

3.час: Разумевање и управљање ризицима

радионица

XI  2016.

4.час: Учење рада у групама

радионица

XII  2016.

5.час:Предлагање идеја, избор теме и формирање група

радионица

XII 2016.

6. и 7.час: Сазнавање/прикупљање нових информација

истраживачки

рад

XII 2016.

8.час: Подношење извештаја

извештавање

XII 2016.

9.час: Припремање за акцију (први део)

радионица

XII 2016.

10.час: Припремање за акцију (други део)

радионица

I 2017.

11.час: Предузимање акције

презентација

I 2017.

12.час:  Размишљања о часу/Разматрање часа

евалуација Програма

I  2017.

Извештавање родитеља/локалне заједнице

родитељски

састанак

Руководилац Тима: Мира Пауновић, наставник разредне наставе


Пројекат 5


План реализације Програма превенције проблема у понашању ученика

Превентивни програм за основне школе

ДЕВЕТИ ЦИКЛУС

(школска 2016/17. година)

Носилац програма:

Универзитет у Београду

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Одељење за превенцију и третман поремећаја понашања

Аутор и руководилац програма:

проф. др Бранислава Поповић-Ћитић

Стручни тим програма:

Бранислава Поповић-Ћитић, дипл. специјални педагог

Марија Нешић, дипл. дефектолог

Јасмина Тодоровић, дипл. дефектолог

Нина Живковић, дипл. дефектолог

Особа задужена за контакт:

Марија Нешић, асистент, тел: 069-2623-363;

e-mail: marija87markovic@yahoo.com

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ

Разлози за спровођење програма

Полазећи са становишта да се превентивни програми могу са успехом реализовати у домену школске средине, те уверења да су специјални педагози стручно профилисани и оспособљени за примену низа превентивних стратегија и активности, учињени су, у оквиру Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, значајни напори да студенти овог Одељења, који се између осталог образују и за рад у области превенције проблема у понашању, своја знања и вештине континуирано примене у школској образовно-васпитној пракси, да се кроз практичан рад упознају са потенцијалима и делокругом рада специјалног педагога у школи, те дају свој допринос у унапређењу квалитета праксе превенције у школској средини. Као резултат ових настојања дизајниран је посебан превентивни програм, под називом Програм превенције проблема у понашању ученика, који се, уз континуиране модификације и унапређивања, од 2008. године спроводи у више београдских основних школа, при чему је непосредна реализација програмских активности поверена управо студентима Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања, будућим специјалним педагозима.

Програм је заснован на савременим принципима развојне превенције проблема у понашању деце и омладине. Идејно се базира на поставци да се стварање услова за позитиван развој деце и омладине, као основни циљ превентивног деловања, може остварити унапређивањем квалитета праксе превенције проблема у понашању ученика у школи кроз информисање и едукацију ученика о темама из области специјалне педагогије и превенције проблема у понашању. Примарно је усмерен на јачање протективних фактора који својим деловањем могу умањити штетне последице изложености ученика низу школских и вршњачких фактора ризика.

Досадашња примена програма

Реализација иницијалне верзије програма, у трајању од четири месеца, започета је школске 2007/08 године у осам школа на општини Чукарица. Наредне школске године, на основу сарадње и размене искустава са школама, креирана је унапређена верзија програма која је примењена у по осам школа са београдских општина Чукарица и Земун. Позитивне интерне евалуације и задовољство корисника подстакло је даље напоре на ширењу мреже образовно-васпитних установа у којима би програмске активности биле спроведене. У школској 2009/10 години, програм је примењиван у 17 школа са општина Чукарица и Земун, укључујући и једну школу са општине Стари Град, а од марта 2010. године у припрему за примену програма било је укључено још осам школа са општине Палилула. Током школске 2010/11 програм је успешно примењиван у 21 београдској школи, у школској 2011/12, 2012/13 и 2013/14 години у 19 школа и 2014/15 године у 15 школа са општина Чукарица, Земун и Палилула. С обзиром на мањи број уписаних студената, програм се у 2015/16 години примењивао у 13 школа са општина Чукарица, Земун и Палилула.

Циљ програма

Основни циљ програма је стварање услова за позитиван развој деце и омладине кроз унапређивање квалитета праксе превенције проблема у понашању ученика у школи и примену савремених превентивних стратегија информисања и едукације ученика о темама из области специјалне педагогије и превенције проблема у понашању ученика.

Очекивани ефекти програма

Очекивани ефекти програма су: унапређивање знања ученика о различитим облицима проблема у понашању; развијање и унапређивање социјалних вештина ученика; мотивисање ученика за активно учешће у превентивним програмима; и јачање позитивног социјалног везивања за школу.

Програмске активности директно су намењене ученицима, при чему индиректне користи могу имати школско особље и локална заједница. Информисањем и едукацијом ученика кроз интерактивне облике рада доприноси се унапређењу нивоа знања и обавештености о карактеристикама, развоју и начинима превенције различитих проблема са којима се млади сусрећу у свакодневном животу, као и развијању и унапређивању социјалних вештина – комуникација, решавање проблема, пружање отпора социјалним утицајима. Откривени проблеми и прикупљене информације кроз рад са ученицима могу бити од користи наставницима и стручним сарадницима у планирању програма васпитно-образовног рада у школи. Додатно, промоција и напори на плану унапређења праксе превенције у школама могу индиректно допринети мобилизацији и организовању локалне заједнице да подржи, иницира и примени низ других превентивних активности.

Циљна група

Програм се реализује у условима школске средине на универзалном нивоу деловања и подразумева директан рад са ученицима. Програмске активности намењене су свим ученицима од четвртог до осмог разреда основних школа, независно од интензитета присуства ризичних фактора и нивоа испољених проблема у понашању.

Програм се може применити у свим образовно-васпитним установама које су спремне, заинтересоване и вољне да подрже активности унапређења квалитета праксе превенције проблема у понашању ученика, кроз заједнички рад стручних сарадника школа, студената и стручњака Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Трајање програма

Спровођење програма са једном групом ученика траје најмање једно полугодиште, а највише једну школску годину. Програмске активности се реализују континуирано током целог полугодишта односно школске године, једном недељно у трајању од једног школског часа.

Облици рада

Облици рада у програму су: интерактивна тематска предавања, учеснички фокус-групни интервјуи и радионице.

ОПИС ПРОГРАМА

Садржај програмског курикулума

Програм се реализује према посебном курикулуму који садржајно обухвата 12 тематских целина, од којих се свака реализује преко четири јединице. За сваку тематску целину предвиђена је примена једне учесничке фокус-групе, једног интерактивног тематског предавања и две радионице.

Учесничким фокус-групним интервјуима прикупљају се квалитативни подаци о нивоу знања и информисаности ученика о конкретној теми, тематским предавањем у виду интерактивне групне дискусије ученици се упознају са основним карактеристикама и начином превенције проблема од интереса, док су радионице усмерене на увежбавање вештина препознавања и превазилажења конкретних проблема.

Теме обухваћене програмским курикулумом у трајању од једног полугодишта су: Контрола љутње, Вршњачко насиље и Притисак вршњака. Додатно, могуће је увести и тему Електронско насиље. Шири спектар тема које стоје на располагању у договору са стручним тимом Програма су: Употреба алкохола, Употреба дрога, Дискриминација, Хулиганизам и спортско навијање, Коцкање и игре на срећу и Емоције и односи међу половима.

Примена програма

Програмске активности се спроводе на нивоу одељења. Избор конкретног одељења поверава се самој школи. Поједине активности предвиђене програмом, уколико за тим постоји потреба и жеља школе, могу бити примењене и у другим одељењима.

У изабраном одељењу, спроводе се, током једног полугодишта, три теме из програмског курикулума. У школској 2016/17 години планира се реализација следећих тема: Контрола љутње, Вршњачко насиље и Притисак вршњака. Поред конкретних тема, у сваком одељењу се спроводе две уводне радионице, како би се студенти реализатори упознали са ученицима одељења, остварили позитиван сараднички однос и представили им теме које ће бити обрађиване у Програму, док се крајем школске године одржава једна завршна радионица која обухвата резимирање садржаја свих тема које су обрађиване током године и процену задовољства ученика реализованим активностима.

Током трајања програма, по окончању сваке тематске целине, школама се, у електронској верзији, доставља извештај о реализованим програмским активностима.

Реализатори програма

Непосредни реализатори програмских активности су студенти четврте године студијског програма Превенција и третман поремећаја понашања који су савладали теоријска знања из области превенције проблема у понашању ученика кроз изборни наставни предмет Превенција поремећаја понашања у школи и завршили тромесечну обуку кроз Програм стручне праксе студената у основним школама. До сада је за спровођење програма обучено 325 студената, од којих је значајан број стекао звање дипломирани специјални педагог или дипломирани дефектолог.

Координатори програмских активности, који су задужени за координацију радом студената и за успостављање и одржавање сарадње са школом, су дипломирани специјални педагози, односно дипломирани дефектолози који имају практично искуство у примени специјално-педагошких метода и техника рада у области превенције проблема у понашању ученика. Запослени у основним школама су непосредни координатори у организовању реализације свих предвиђених активности у школи. Стручни тим задужен је за пружање стручне и техничке подршке свим учесницима током трајања програма.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Радни материјал

За потребе примене програма сачињен је комплетан радни материјал са упутствима за примену програмских активности. Радни материјал обухвата свих 12 тема предвиђених програмом. Материјал чине: Водичи за учесничке фокус-групне интервјуе, Приручник за тематска предавања, Водичи за тематска предавања, Сценарија за радионице и Материјал за примену радионица.

За потребе евалуације програма израђени су одговарајући евалуациони упитници за све учеснике програма (ученике, стручне сараднике школа, реализаторе и координаторе), тематски квизови за процену ефеката у домену нивоа знања и обавештености ученика, као и структуре месечних извештаја о реализацији програмских активности.

Мониторинг и евалуација

Програмом је предвиђена континуирана евалуација квалитета примене и коначних исхода. Евалуација се спроводи на неколико начина и то: евалуација реализатора (израда месечних извештаја, индивидуалне оцене квалитета примене програмских активности), евалуација координатора (израда финалног извештаја, индивидуалне оцене реализатора), евалуација ученика (оцена квалитета примене програмских активности, оцене садржаја сваке програмске активности), евалуација ефеката програма (тематски квизови знања пре и после реализације предвиђених активности за једну тему, завршни квиз знања), евидентирање захтева и примедби свих учесника, супервизија пројекта (процена интегритета програма кроз усаглашеност примењених активности са планом програма).

Стручни тим програма води док

ументацију о програму, корисницима, реализованим интервенцијама и интеракцијама, док координатори програма имају улогу у мониторингу и евалуацији реализације предвиђених активности у школама.

Буџет програма

Програм је финансиран од стране Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. Финансирање се састоји у обезбеђивању потрошног материјала и средстава за штампање радног материјала за примену и евалуацију програма

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА

САДРЖАЈ ПРОГРАМСКОГ КУРИКУЛУМА

за школску 2016/17 годину

Тематска целина

Назив јединице

Тип јединице

Циљ јединице

Упознавање

Представљање одељења

Радионица

Упознавање са ученицима и унапређивање позитивне социјалне климе у одељењу.

Шта и како ћемо радити?

Радионица

Упознавање ученика са тематским целинама које ће бити обрађиване и формулисање правила понашања у заједничком раду.

Контрола љутње

Шта знамо о контроли љутње?

Фокус-групни интервју

Испитивање нивоа знања и обавештености ученика о карактеристикама љутње и беса, разлозима који доводе до осећања љутње и могућим начинима контроле љутње.

Учимо о контроли љутње

Тематско предавање

Информисање ученика о карактеристикама љутње и беса, техникама контроле љутње и начинима поступања према особама које испољавају љутњу.

Наљути се на бес

Радионица

Увежбавање техника контроле љутње.

Не љути се човече

Радионица

Развијање свести ученика о штетности неконтролисане љутње која се испољава кроз бес.

Вршњачко насиље

Шта је вршњачко насиље?

Фокус-групни интервју

Испитивање перцепције ученика о облицима, учесталости и разлозима испољавања насилног понашања међу вршњацима.

Учимо о вршњачком насиљу                 

Тематско предавање

Информисање ученика о појму, облицима, разлозима и учесницима вршњачког насиља.

Имам једну причу

Радионица

Развијање вештина препознавања различитих облика вршњачког насиља и решавања проблема ненасилним путем.

Ја умем да решим проблем

Радионица

Развијање вештина анализирања проблема и доношења одлука зарад правилног реаговања у ситуацијама вршњачког насиља.

Притисак вршњака

Шта знамо о притиску вршњака?          

Фокус-групни интервју

Испитивање нивоа знања и информисаности ученика о облицима, техникама и разлозима прихватања притиска вршњака, уз процену развијености вештине ученика да пруже отпор притиску вршњачке групе.

Учимо о притиску вршњака              

Тематско предавање

Унапређивање знања ученика о техникама притиска вршњака и основним корацима у пружању отпора вршњачком притиску.

Препознај, размисли и одлучи

Радионица

Развијање вештине препознавања различитих техника вршњачког притиска и вештине критичког мишљења и доношења одлука у ситуацијама вршења притиска међу вршњацима.

Научи да кажеш НЕ  

Радионица

Развијање вештина препознавања и пружања отпора притиску вршњака.

Електронско насиље

Шта знамо о електронском насиљу?

Фокус-групни интервју

Испитивање нивоа знања и обавештености ученика о карактеристикама комуникације путем електронских уређаја, понашањима електронског насиља и ризичним понашањима у виртуелном простору комуникације.

Учимо о електронском насиљу

Тематско предавање

Информисање ученика о појму, специфичностима, облицима и ризицима електронског насиља, уз указивање на исправне начине реаговања у ситуацијама насиља путем електронских средстава комуникације.

Препознај и реши проблем

Радионица

Развијање вештине препознавања различитих облика електронског насиља и увежбавање исправних начина поступања у ситуацијама насиља путем електронских уређаја.

Пано о електронском насиљу

Радионица

Утврђивање знања ученика о електронском насиљу и начинима заштите од насиља путем електронских уређаја.

Завршна активност

Игра за крај

Радионица

Обележавање завршетка заједничког рада кроз развојне игре концентрације, уз пружање могућности ученицима да искажу свој општи утисак о реализованим активностима.


Пројекат 6


План реализације пројекта „First Lego League“ (FLL)

Чланови Тима:

Јасминка Стошић, наставник ТИО – руководилац Тима
Бојана Билић, наставник разредне наставе
Олга Брдар, педагог
Јасмина Филиповић, директор

Пилот пројекат „First Lego Leage“ (FLL) – мултидисциплинарно роботско такмичење је први пројекат овакве врсте у Србији, које се у свету одржава већ годинама и у коме у свету тренутно учествује преко 250.000 деце. Спроводи га удружење грађана „Скоцкани“ које је потписало уговор са LEGO Education партнером за Балкан за пилот сезону у Београду и са школама на територији Београда.

Циљ пројекта је да се деца у Србији укључе у међународно такмичење у прављењу робота од лего коцкица и само такмичење је дизанирано да врши промоцију знања, учења и дечије самосталности као и да учи децу вештинама које ће им бити потребне у професионалном животу. Тим деце се састоји од 4-10 чланова узраста од 9-15 год.

Пројекат је у потпуности компатибилан са смерницама „Развионице“, деца се сама организују, активирају у процесу учења, планирања и извршења задатака.

Реализатор Пројекта је Ален Пиљак, бивши ученик школе као и заинтересовани наставници из школе. Сарадници на пројекту ће бити Тим наставника на челу са Светланом Вучетић, наставником техничког и информатичког образовања.

Ред.бр.рад.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТ/ЦИЉ

Припремне

активности

28. август 2015.

Презентација пројекта наставницима школе, формирање наставничког тима за пројекат.

 

Прва недеља септембра 2016.

Презентација пројекта ученицима и наставницима школе, подела захтева за сагласност родитеља за учешће ученика у Пројекту, формирање ученичког тима. Обука наставн. тима.

1.

15. септембар 2016. (уторак)

УВОДНА РАДИОНИЦА: упознавање са ЛЕГО роботиком и вредностима ФЛЛ, одабир имена тима и подела задужења.

2.

22. септембар 2016.  (уторак)

Ишчитавање теме изазова и осмишљавање пројекта, прављење плана израде пројекта и листе особа за контакт, чланови тима деле оно што већ знају о теми изазова међусобно и праве листу непознатих ствари које требају да испитају. 

3.

2. октобар 2016. (петак)

Рад на пројекту, дискусија о теми пројекта, дељење информација до којих су дошли чланови тима. Разговор и дискусије са професионалцима у пољу изазова.

4.

6. октобар 2016. (уторак)

Евалуација пројекта за изазов. Истраживање решења проблема.   Почетак рада са роботом. Склапање роботских модела по упутству, склапање подлоге за изазов. Међусобно дељење информација које су пружили контактирани сручњаци.

5.

13. октобар 2016. (уторак)

Евалуација досадашњег рада, чланови тима испитују проблеме до којих су дошли у пројекту, са роботом и у међусобној комуникацији и покушавају да их реше. Тимске активности у циљу остваривања што боље кохезије тима. Сесија питања и одговора о пројекту, роботу и програмирању између ученика и ментора.

6.

20. октобар 2016. (понедељак)

Направити робота и програмирати га да извршава 2 најлакша задатка. Тестирање, преправка и оптимизација робота. Размишљање о начинима решења осталих задатака. Осмишљавање иновативних решења за тимске задатке, проналажење одрживих решења. Евалуација потребних технологија да би идеје постале реалност. Осмишљавање деобе открића са локалном заједницом.

7.

27. октобар 2016. (понедељак)

Покушај израде робота који остварује 50 посто планираних циљева, евалуација реалности и могућности остварења циљева. Израда плана презентације робота судијама за дизајн робота на турниру. Осмишљавање деобе открића са локалном заједницом. Припрема презентације пројекта члановима локалне заједнице, припрема презентације пројекта судијама. Дизајн сценског наступа.

8.

3. новембар 2016. (понедељак)

Евалуација досадашњег рада, чланови тима испитују проблеме до којих су дошли у пројекту, са роботом и у међусобној комуникацији и покушавају да их реше. Тимске активности у циљу остваривања што боље кохезије тима. Сесија питања и одговора о пројекту, роботу и програмирању између ученика и ментора.

9.

10. новембар 2016. (понедељак)

Покушај израде робота који остварује 75 посто планираних циљева, евалуација реалности и могућности остварења циљева. Тестирање робота при различитим условима који могу бити активни на турниру. Писање и увежбавање презентације пројекта.

10.

17. новембар 2016. (понедељак)

Покушај израде робота који остварује 100 посто планираних циљева, почетак тестирања временски ограничених мечева. Увежбавање презентације пројекта пред судијама са штоперицом. Дељење пројекта са људима из заједнице који би могли да имају користи. Провера да ли Пројекат испуњава све што се налази у рубрици Пројекта. Размишљање и предвиђање о питањима које у вези пројекта судије могу поставити.

11.

24. новембар 2016. (понедељак)

Евалуација досадашњег рада, чланови тима испитују проблеме до којих су дошли у пројекту, са роботом и у међусобној комуникацији и покушавају да их реше. Тимске активности у циљу остваривања што боље кохезије тима. Сесија питања и одговора о пројекту, роботу и програмирању између ученика и ментора.

12.

1. децембар 2016.  (понедељак)

Извршавање последњих припрема за игру са роботом, тестирати, дизајнирати и оптимизовати робота. Извршити тестирање презентације пред ученицима који глуме судије. Извршавање генералне пробе робота и пројекта.

13.

децембар 2016.  и јануар 2017. године, после завршетка радионица

Последње припреме, отклањање грешака у дизајну робота и програмима, учествовање на турниру, прослава, евалуација грешака и припрема за идућу сезону.

* Координатор - Јасминка Стошић, наставник техничког и информатичког образовања


Пројекат 7


План реализације пројекта „Дружимо се и учимо“

Олга Брдар, педагог – ментор Пројекта

Наша школа већ шесту годину сарађује са Центром за добровољни рад и помоћ деци „Дуга“ у реализацији пројекта, који је финансиран од стране Секретеријата за спорт и омладину. Пројекат се завршава у децембру 2016. године и тромесечно се обнавља до краја школске године.

Пројекат предвиђа инклузију деце из дечјих домова, школа за децу са сметњама у развоју, са децом из осетљивих група, основних и средњих, у заједничке активности са децом из наше школе, као и ученицима школе за функционално образовање деце ОШ “Бранко Пешић“.

Деца заједно учествују у излетима, посетама културно-историјским споменицима, установама културе, заједничким ликовним, музичким, спортским радионицама, као и заједничким забавним активностима, организованим поводом завршетка првог и другог полугодишта у Дечјем дому „Јован Јовановић Змај“.

План реализације пројекта „Дружимо се и учимо“

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТ/ЦИЉ

РЕАЛИЗАТОР

Септембар 2016.

Једнодневни излет

др Слободанка Гашић, аутор пројекта

Октобар 2016.

Посета Ваздухопловном музеју у Сурчину

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Новембар 2016.

Обилазак Белог двора

Весна Унгуровић, координатор пројекта, Јована Мијатовић, археолог

Током године 2016-2017.

Инклузивне вајарске радионице са децом ОШ „Вељко Рамадановић“

Горана Текелеровић, наставник ликовне културе

Током године 2016.

Инклузивна вајарска радионица „Римско стакло“

Јована Мијатовић, археолог и Горана Текелеровић, наставник ликовне културе

26. децембра 2016.

 

Заједничка приредба у Дечјем дому на Вождовцу „Чика Јова-Змај“

Весна Унгуровић, координатор пројекта и Олга Брдар, ментор

Од октобра 2016. до маја 2017.

Креативне ликовне радионице четвртком

Тијана Миличевић, дизајнер и Олга Брдар, ментор пројекта

Фебруар 2017.

Посета куглани „Жабац“

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Март 2017.

Посета храму Светог Саве и Народној библиотеци

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Април 2017.

Посета Ватрогасном дому Земун

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Током године

Посета музеју Вука и Доситеја

Јована Мијатовић, археолог

Мај 2017.

Посета Ботаничкој башти

Весна Унгуровић, координатор пројекта

2. јун 2017.

Заједничка приредба у Дечјем дому на Вождовцу „Чика Јова-Змај“

Весна Унгуровић, координатор пројекта, Олга Брдар, ментор

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.