Пројекти

Пројекат 1

Пројекат 2

Пројекат 3

Пројекат 4

Пројекат 5

Пројекат 6

Пројекат 7


Пројекат 1


План реализације пројекта „Подршка развоју људског капитала и истраживању - Опште образовање и развој људског капитала“ - ИПА 2011 («Развионица») након завршетка Програма огледа.

Тим за развој пројекта „Развионица“:

Санела Радовановић, наставник математике - координатор Пројекта
Јасмина Филиповић, директор
Олга Брдар, педагог, руководилац Тима за самовредновање
Биљана Колачек, наставник географије
Снежана Устић, наставник историје
Чикош Мира, наставник хемије и домаћинства
Весна Вукмановић, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе
Слађана Зрнић, наставник разредне наставе и председник Пописне комисије

На иницијативу Јасмине Филиповић, директора школе, Школски одбор је на седници, одржаној 16. јануара 2013. године донео одлуку о учешћу на Конкурсу за школе вежбаонице. Пројекат је финансирала Европска унија. Предвиђено је да пројекат траје три године, од 5. јула 2012. до 4. јула 2015. године.

Општи циљ Пројекта је био да допринесе развоју људског капитала кроз јачање „троугла знања“: образовање – истраживање – иновације, као и да побољша ефикасност образовног система у Србији, доприносећи бољем укупном нивоу знања, вештина и способности у друштву. Пројект је имао за циљ да побољшањем основног, општег средњег и система образовања и обуке наставника допринесе економском и друштвеном развоју земље.

Компоненте пројекта:

- Да се развије национални оквир курукулума основног и опшег средњег образовања

- Да се побољша професионални развој наставника, развије и спроведе обука за најмање 13000 наставника са посебним фокусом на недостатак компетенција наставника

- Да се изгради одржив однос између истраживања из области образовања, образовне политике и праксе, ово помаже и у праћењу образовне реформе континуирано побољшавање образовне политике.

- Да успостави 41 школа вежбаоница као наставну базу за професионални развој наставника и да их адекватно опреми.

Школа учествује у 4. компоненти Пројекта: Успостављање и опремање школа вежбаоница, које ће послужити као базе подучавања и истраживања за факултете који школују будуће наставнике, као и стручно усавршавање наставника школе. Ова компонента се састоји из два дела:

- успостављање наше школе као Школе вежбаонице

- опремање школе потребним наставним средствима која су сукцесивно стизала у школу током школске 2013/14. као и 2014/15. године.

Основне вредности пројекта „Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала“, популарне „Развионице“ смо у августу 2014. године имплементирали у сва важна школска документа. Школски програм 2014-2018. године, Школски развојни план 2017-2020. године, као и Годишње планове рада за школску 2014/15., 2015/16. и школску 2016/17. годину. Као и у претходним, тако и у школској 2017/18. години, настављамо са трендом фреквентније примене:

1. тимског рада наставника у заједничком планирању и реализацији наставних садржаја, угледних часова, међусобној помоћи и подршци

2. пројектне наставе (одељењска и стручна већа требало би да планирају најмање по једну тему пројектне наставе током наредне школске године)

3. тематско-интегрисане наставе (Наставници разредне наставе требало би да испланирају садржаје свих наставних предмета и да их ускладе са уџбеницима, а све промене да дају у Анекс школског програма за текућу школску годину. Преметни наставници би требало да планирају интегрисану наставу,тј. интердисциплинарну наставу, да планирају заједничке теме са колегама или у оквиру свог предмета, да повежу садржаје различитих наставних предмета и подведу их под једну тему.)

4. наставних апарата и ситног дидактичког материјала, добијеног у оквиру пројекта „Развионице“али и оног, који је обезбедила школа сопственим средствима. Сва добијена наставна средства су распоређена наставницима и задужена реверсима. Евиденција опремљености кабинетског, учионичког и осталог простора, налази се у Годишњем плану рада школе, као посебно поглавље. Нарочито је важно коришћење лабораторијског материјала којима су богато опремљени кабинети:биологије, физике, хемије, математике, ликовне, музичке и физичке културе, као и предмета: математике, света око нас и природе и друштва у разредној настави.

5. ИКТ у настави, обезбедивши сталну обуку наставника, било базичну, за наставнике који још увек не користе рачунаре у настави или сложеније обуке, за оспособљавање наставника да примењују сложеније програме у интерпретацији наставних садржаја.

6. индивидуализације наставних садржаја кроз израду педагошког профила и индивидуалних образовних планова, ИОП-а, за ученике који имају тешкоће у усвајању наставног градива. У том смислу наставити са веома успешном сарадњом са дефектолозима школа за децу са сметњама у развоју из окружења, нарочито: ОШ „Сава Јовановић Сирогојно, са чијим Мобилним тимом имамо петогодишњу сарадњу, као и са ОШ „Радивој Поповић“, у смислу добијања додатне подршке сурдолога за ученике наше школе, који имају оштећење слуха.

7. додатане подршке ученицима који имају развојне сметње типа дислексије, дисграфије, поремећајем пажње и хиперактивности, кроз сарадњу са стручним тимом Диспанзера за ментално здравље, кроз разне превентивне програме студената Факултета за специјалну едукацију, као и дефектолога волонтера и предавања дефектолога на седницама Наставничког веће школе.

8. доминације активности ученика у усвајању наставних садржаја. у том смислу планирати кооперативно учење, кроз примену интерактивних облика рада (рад у пару, групни рад). Наставити са успешно започетом праксом осмишљавања активности у којима доминирају активности и иницијатива ученика кроз организовање часова које држе ученици у улози предавача, кроз међувршњачку подршку у учењу кроз волонтерски рад ученика.

У циљу унапређивање наставе, у наредном периоду је потребно и даље планирати стручне теме за наставничко, одељењска и стручна већа, којима ће се промовисати иновативне методе и облици наставног рада, и њихова практична примена кроз реализацију угледних часова.

Настава би требало да буде усмерена на остваривање образовних стандарда и исхода, које ће бити праћено континуираним оцењивањем.

План активности на даљем развоју пројекта „Развионице“

Динамика

Активности

Начин реализације

 

Носиоци реализације

29.август 2017.

Планирање унапређивања наставе у циљу очувања вредности пројекта „Развионица“

саопштење на

Наставничком већу

Олга Брдар, руководилац Тима за самовредновање, Јасмина Филиповић, директор

август 2017. године

Интегрисање вредности пројекта у планове наставника, стручних/одељењских већа, НВ

имплементација у плановима/документима

сви наставници,

стручни сарадници

Током године

Промовисање иновативних облика наставног рада

стручне теме на НВ и др. стручним органима, угледни часови

Директор, стручни сарадници, наставници

Током године

Подела добијених наставних апарата/средстава наставницима преласком на рад у две смене

дистрибуција

Јасмина Филиповић, директор и Слађана Зрнић, председник Пописне комисије

август/септембар 2017. године

Ажурирање реверса за добијена наставна средства од средстава ЕУ

издавање реверса наставницима, електронска евиденција

Јасмина Филиповић, директор и Слађана Зрнић, председник Пописне комисије

јун/јул 2015. године

Увођење институције администратора реверса

задужење које се бодује у Скали за бодовање СУ

Председник Пописне комисије

Током године

Примена нових наставних средстава у настави (ШРП 2017-2020: Настава и учење)

коришћење на часовима

Наставници разредне и предметне наставе

Током године

Праћење коришћења добијених наставних средстава у настави

посете часовима

Стручни сарадници, директор

Током године

Стручно усавршавање наставника за рад на рачунару-базична обука

интерна обука по принципу „учимо једни од других“

Драгана Сајферт, наставник информатике, други наставници

до краја I полуг. 2018. године

 

Обука наставника у примени ИКТ у настави (ангажовање адекватних тренера, кроз прилагођавање темпа обуке могућностима и обавезама наставника).

 

активно учешће полазника семинара Обука наставника у дигиталној учионици

Јасмина Филиповић, директор, Санела Радовановић, координатор пројекта;  наставници обухваћени обуком

октобар 2017.

мај 2018.

Анализа менторског рада са студентима факултета

Посете часовима; извештај о самовредновању

Тим за самовредновање

Током године

Састанци мреже школа у пројекту

Семинари

Координатори пројекта, наставници, стручни сарадници

Координатор пројекта „Развионица“ – Санела Радовановић, наставник математикеПројекат 2


План реализације пројекта „Моја школа – школа без насиља“

Наша школа је од школске 2006/07. године отпочела реализацију „Уницефовог“ пројекта „Моја школа-школа без насиља“. Спонзор Пројекта је био „Фриком“.

Тим за развој пројекта „Моја школа – школа без насиља“:

Сандра Ђуровић, психолог - руководилац Тима

Горанка Вујасиновић, наставник енглеског језика

Олга Брдар, педагог

Гордана Качавенда, библиотекар

Вања Јаблан, наставник енглеског језика

Славица Бабић, наставник српског језика

Бранка Граховац, наставник разредне наставе

Бојана Билић, наставник разредне наставе


План рада Тим за развој пројекта „Моја школа – школа без насиља“

Време

реализације

Активности

Начин реализације

Носиоци реализације

IX 2017.

Избор одељењских медијатора и чланова Вршњачког тима млађе и старије смене

Избор чланова на ЧОС-у

Одељењске старешине

IX 2017.

Успостављање одељењских правила понашања

Доношење правила на ЧОС-у

Одељењске старешине

 

IX 2017.

Упознавање родитеља са значајем поштовања правила понашања и реституцијом (читање обавештења)

Разговор на родитељским састанцима

Одељењске старешине

I-VIII разреда

X 2017.

Дефинисање школских правила понашања на нивоу школе

Избор правила понашања на нивоу школе

Вршњачки тим стрије смене, психолог

X 2017.

 

Упознавање родитеља са значајем поштовања правила понашања и реституцијом (читање обавештења)

Разговор на родитељским састанцима

Одељењске старешине

I-VIII разреда

X 2017.

Формирање Сандучета поверења

Ангажовање ВТ млађе смене

Олга Брдар, координатор

X 2017.

Формирање Сандучета поверења

Ангажовање ВТ старије смене

Олга Брдар, координатор

X 2017.

Емитовање радио емисија Првог школског радија ТУТУРУТУ-а

Ангажовање спикера, чланова ВТ млађе смене

Олга Брдар, координатор

Током године

Хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“

Ангажовање ВТ старије и млађе смене

Олга Брдар

IV 2018.

Избор „Нај-фаце млађе смене“ и

„Нај-фаце старије смене“

Избор нај-фаца на ЧОС-у

Одељењске старешине I-VIIIр, психолог

 

VI 2018.

Извештај о реализацији пројекта „Моја школа-школа без насиља“

Извештај на НВ

Сандра Ђуровић, координатор

Руководилац Тима - Сандра Ђуровић, психолог


13.3. План реализације програма превентивних активности као подршка пројекту „Моја школа –школа без насиља!

Тим за реалиазцију програма:

Бранка Граховац, наставник разредне наставе - координатор Тима

Бојана Билић, наставник разредне наставе

Ана Маглица, наставник музичке културе

Срећко Терић, наставник физичке културе

Маријана Туфегџић, наставник разредне наставе

Светлана Ристић, наставник разредне наставе

Весна Жула-Поморишац, руководилац Стручног већа продуженог боравка

Јелена Левнаић, наставник разредне наставе у боравку

Одељењске старешине I-VIII разреда

ЦИЉ ( ВИЗИЈА)

· Циљеви ових активности су:

- превенција насиља и свих облика дискриминације,

- стварање позитивне климе у школи међу децом

- обележавање значајних датума

- рад на ширењу мреже ученика-волонтера у школи

- промоција школе,

- лична промоција ученика,

- очување добре сарадње са суседним основним школама, као и школама за децу са посебним потребама

МИСИЈА

· Имплементирати активности у оквиру планова рада Одељењских већа и одељењских старешина, са циљем да што већи број наставника буде ангажован

· Освежити активности и распоредити их тако да су деца активна у току целе школске године

· Направити годишњи план активности тако да не угрожавају процес наставе.

· Активности спроводити у оквиру часова одељењског стрешине. Остале активности спроводити у поподневним часовима, односно после наставе

· Смањити притисак на наставнике и процес наставе, као и ометање наставе додатним активностима у току једне седмице

· Фокусирати се више на квалитет и добровољност, а не на масовност учешћа у пројекту

· Ученике обавештавати путем школског радија о планираним активностима и датумима њиховог одржавања

· Резултате активности презентовати јавности путем школског сајта

СЕПТЕМБАР и ОКТОБАР

· Добродошлица ученицима I разреда од стране другара из II,III, III и IV разреда

(кратке 5-10 минутне приредбице)

· Ликовни конкурс ученика од II до IV разреда у оквиру одељења са темом :

„Добродошли у Дечји савез“ , посвећено ученицима 1. pазреда; (сваки првак добиће цртеж, слику од неког старијег другара из школе)

РЕАЛИЗАТОРИ: учитељи- одељењске старешине II,III и IV разреда

· Ликовни конкурс ученика старијих разреда у оквиру часова ликовне културе са темом обележавања Међународног дана старијих особа (1. октобра). Назив конкурса: „Да вам старост буде лепша“ (послати радове у оближњи Дом за стара лица)

РЕАЛИЗАТОРИ: наставница ликовне културе, стручни сарадници, ученици-волонтери

НОВЕМБАР

· 13. Новембара- обележавање Светског дана љубазности кроз читање кратких ауторских прича ученика или кроз радионице на часовима одељењског старешине или грађанског васпитања

РЕАЛИЗАТОРИ: Одељењске старешине, наставници који предају грађанско васпитање

· Новембарски концерт музичких талената

РЕАЛИЗАТОРИ: наставница музичког васпитања, наставница ТИО, волонтери

ДЕЦЕМБАР

· Организовање школског Фестивала науке кроз извођење експеримената у школи

· Организовање посете Фестивалу науке са групом ученика

РЕАЛИЗАТОРИ: наставници биологије, географије, физике, хемије, ТИО

ЈАНУАР

· Светосавски турнир у шаху за ученике од I -VIII разреда

РЕАЛИЗАТОРИ: Наставници задужени за реализацију ове активности ( Учитељица Гордана Љумовић, наставник Милош Пеовић, наставници верске наставе, ученици-волонтери)

ФЕБРУАР

· Смотра „Језицима уклањамо границе“ ( певање, рецитовање, дијалози на страним језицима)

РЕАЛИЗАТОРИ: сви наставници страних језика

МАРТ

· Смотра „Ја сам пантомимичар“

РЕАЛИЗАТОРИ: одељењске старешине од V-VIII разреда

· 20. Март – обележавање Светског дана поезије

Поетски матине – читање песама које су написали ученици

РЕАЛИЗАТОРИ: одељењске старешине од I -VIII разреда; Стручни,

поетски жири- наставнице српског језика

АПРИЛ

· 1. Април - обележавање Светског дана шале по одељењима

· 2. Април - обележавање Светског дана дечје књиге кроз гостовање неког писца, песника нашој школи

РЕАЛИЗАТОР: библиотекар, професорке српског језика

· 6. Априла- Међународни дан спорта ( старији разреди –турнири; млађи разреди: Бициклистички полигон ученика од I-IV разреда), реализатори: учитељи из боравка који воде саобраћајну секцију, наставнице ТО

· Ускршња ликовна изложба радова ученика са ликовних радионица у боравку

РЕАЛИЗАТОРИ: Учитељи из боравка у продуженом боравку

· Организовање самосталне изложбе неког талентованог ученика

РЕАЛИЗАТОР: Јелена Златковић-Величковић, наставница ликовне културе


Маркетинг пројекта: Писање постова за школски сајт - рубрика: Новости

РЕАЛИЗАТОРИ за школски сајт: Снежана Устић, наставница историје и

Драгана Сајферт, наставница информатике


Координатор Тима: Бранка Граховац, наставник разредне наставе


Пројекат 3


План реализације пројекта „Победимо тишину заједно!“

Тим за реализацију пројекта „Победимо тишину заједно!”:

Олга Брдар, педагог и координатор Тима за сарадњу са друштвеном средином

Бојана Билић, наставник разредне наставее

„Помоћ породици“ је једна од најстаријих хуманитарних организација у Србији, основана јуна 1993. године. Као НВО регистрована је за област образовања, а циљеве спроводе кроз пројекте који се тичу унапређења здравих стилова живота, друштвене инклузије, кроз помоћ породицама у ризику и кроз здравствено, дефектолошко и породично саветовалиште.

Активности које подржавају социјалну инклузију деце са сметњама у развоју спроводе широм Србије, а 2014. године добили су Награду града Београда за образовање.

Последњих година наша школа успешно сарађује са НВО „Помоћ породици“. Наши наставници и родитељи били су укључени у неколико активности које је организовала ова невладина организација. Присуствовали су стручној трибини нашег поштваног дечјег неуропсихијатра професора др Светомира Бојанина 12.02.2015. године под називом „Развој сазнајног процеса код деце и реедукација психомоторике“. Трибина је организована поводом промоције његове нове књиге „Третман покретом и саветовање“. Професор је говорио о сазнајном развоју, о развоју интелигенције и о значају покрета у развоју детета. Учествовали смо 24.09.2015. и на трибини са темом: Дискриминација, нетолеранција и вршњачко насиље са практичним делом приказа препознавања и процесуирања облика дискриминације у образовању, која је била организована у сарадњи са Удружењем Родитељ.

У школској 2015/16. години наша школа је као партнерска школа ОШ „Радивој Поповић“, учествовала у реализацији интернационалног пројекта АСЕSА „Солидарност је у срцу.“

И у школској 2016/17. години планирамо да наставимо сарадњу са НВО „Помоћ породици“. Као партнерска школа Основне школе за децу оштећеног слуха и говора „Радивој Поповић“, учествоваћемо у заједничком пројекту „Победимо тишину заједно“. Пројекат је подржао Град Београд, Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту. Планирамо да Пројекат наставимо и у школској 2017/18. години.

Пројекат представља едукативи програм који развија друштвену свест ученика и наводи их да негују културу и толеранцију према особама са инвалидитетом. Посебно је значајно што ће се у оквиру овог пројекта организовати семинари и едукације за наставнике и стручне сараднике школа у Земуну на тему подршке деци са сметњама у развоју и успешније социјалне инклузије.

Пројекат „Победимо тишину заједно“ обухвата и заједничке радионице за ученике наше школе и ученике ОШ „Радивој Поповић“, чиме ће глува деца те школе која су смештена у интернату, бити боље укључена у локалну заједницу у којој бораве током школовања.

На инклузивним радионицама чујућа деца су се упознала са знаковним језиком. Урађен је плакат азбуке знаковног језика на којем је сваки глас био представљен фотографијом.

Главни циљ пројекта:

- Деца из „редовне“ОШ „Соња Маринковић“ ће научити основну комуникацију на знаковном језику, што ће допринети подизању њихове осетљивости према различитости и инклузији.

- Обновиће се оштећени урамљени плакати са азбуком знаковног језика у дворишту школе. Иницираће се дружење деце, што је спонтано васпитање у духу инклузије.

- Учитељи и стручни сарадници ће добити едукацију за подршку деци са сметњама у развоју у редовним школама, што ће унапредити инклузију на локалном нивоу. На семинару ће се такође унапредити сарадња међу школама.

- Захваљујући активностима са вршњацима који чују, обогатиће се слободно време глуве деце која су смештена у дому школе „Радивој Поповић“ јер овој деци недостаје дружење са децом изван дома.

Инклузивне радионице учења знаковног језика, као и ликовне радионице, у школској 2017/18. години биће организоване једном месечно, четвртком, у термину од 14,30 до 16,00 часова

Табела 63 „Победимо тишину заједно“

Посета школи за глуву децу поводом Међународне недеље глувих (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић)

Последња недеља септембра

Водитељи радионица

Учесници радионица

     

Обележавање Светског дана особа са инвалидитетом (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић) Предавања на тему различитости на часовима грађанског васпитања

3. децембар 2017.

Др Стеван Несторов, дефектолог

Тематске едукативне радионице и дружење деце из редовне школе и глуве деце (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић)

Једном месечно

од октобра 2017. до маја 2018.)

Др Стеван Несторов, дефектолог

Јелена Вукић, дефектолог и преводилац за знаковни језик

 

Међусобне посете и учешће на  приредбама обе школе

(ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић)

На приредбама које школе организују

27.октобар 2017.

новембар, децембар 2018.

Сарадници обе школе школа

 

Изложба ликовних и литералних радова  са темом пројекта (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић)

Maj 2018.

У простору обе школе

Сарадници обе школе

Руководилац Тима за реализацију пројекта: Олга Брдар, педагог


Пројекат 4


План реализације програма: Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци - „Твоје знање мења све“

Тим за развој пројекта “Твоје знање мења све” чине:

Мира Пауновић, наставник разредне наставе, руководилац Тима

Маријана Туфегџић, наставник разредне наставе

Јелена Левнаић, наставник разредне наставе у продуженом боравку

Катарина Чеперковић-Ђилас, наставник разредне наставе

Гордана Качавенда, наставник српског језика/грађанског васпитања и библиотекар

Јелена Златковић-Величковић, наставник ликовне културе

Реч је о превентивном програму као имплементацији Националне стратегије о злоупотреби психоактивних супстанци, која је донета 2009. године. Пројекат финансира Европска унија. Основне школе су обавезне да га реализују. Програм „Твоје знање мења све“ почео је да се реализује у нашој школи у школској 2012/13. години у одељењима петог разреда, а од 2013/14. године и у по једном одељењу четвртог разреда.

Овај програм је намењен ученицима IV, V или VI разреда, а може да се реализује на часовима одељењске заједнице, часовима грађанског васпитања или као независан програм. За примену овог програма предвиђено је претходно похађање акредитованог семинара под називом: „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“.

Школе су добиле по један примерак Водича за наставнике, под називом „Твоје знање мења све“ и по пет примерака Информатора за ученике, под истим називом. Водич за наставнике је врло прегледан и једноставан за употребу. Информатор је извор информација за ученике и лепо је естетски урађен и богато илустрован, али се стиче утисак да су поједини делови текста писани компликовано, превише стручно и са доста непознатих појмова.

Планирано је да се садржај програма реализује у току 12 школских часова, мада се током примене Програма показало, да је потребно нешто више часова. Часови су радионичарског типа.

Сваки час садржи:

- Циљеве часа

- Кључне поруке за наставнике (у циљу информисања о теми)

- Потребне ресурсе

- Садржаје (активности ученика и наставника)

- Основне активности

- Додатне активности

· У школској 2016/17. години, током првог полугодишта, Пројекат је реализован у одељењима V1 (Гордана Качавенда), V3 (Славица Бабић) када је у питању старија смена. Одељење V2 је прошло тај програм у четвртом разреду.

У млађој смени, Пројектом је било обухваћено одељење IV2, од почетка новембра са завршетком до краја првог полугодишта у јануару 2017. Програм су реализовати учитељице: Мира Пауновић, координатор Пројекта, Маријана Туфегџић, Дајана Радовчић и Бојана Билић.

· У школској 2017/18. години, планирамо обуку још два наставника на семинару „Креативан рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“ и наставак реализације Програма у одељењу IV1, које ће водити Мира Пауновић, Маријана Туфегџић и Катарина Чеперковић-Ђилас. У одељењу V1, Пројекат ће реализовати Гордана Качавенда, наставник грађанског васпитања, док ће се у одељењу V3 програм реализовати на часовима грађанског васпитања, а реализатори ће бити: Јасмина Раденковић, наставник српског језика и грађанског васпитања уз подршку Јелене Левнаић, наставника разредне наставе.

Активности

· Планирање кроз часове ЧОС-а на годишњем нивоу

· Умножавање материјала за реализацију радионица

· Реализација часова- радионица

o Евалуација:

кроз извештаје и фотографије

o Критеријум успеха:

Остварене све радионица

o Инструменти:

извештаји и фотографије

Припрема за завршну приредбу у оквиру програма “Твоје знање мења све” .

Предвиђена је реализација следећих радионица:

Нулта радионица Нацртај и напиши ;

Прва радионица Разумевање сопствених осећања;

Друга радионица Разумевање утицаја вршњака;

Трећа радионица Разумевање и управљање ризицима;

Четврта радионица Учење рада по групама,

Пета радионица Предлагање идеја, избор теме и формирање група;

Шеста радионица Сазнавање/прикупљање нових информација;

Седма радионица Сазнавање/прикупљање нових информација;

Осма радионица Подношење извештаја;

Девета радионица Припрема за акцију (први део);

Десета радионица Припрема за акцију (други део);

Једанаеста радионица Предузимање акције;

Дванаеста радионица Размишљања о часу/Разматрање часа..

У Програму је наглашена дечја слобода у доношењу одлука и одређивању плана акције. Овакав модел рада организације часа охрабрује децу да доносе неке кључне одлуке, при чему наставници успостављају границе и обезбеђују концептуални оквир за дечје акције.

Приступ у раду са децом наглашава емотивни аспект учења, који има за циљ и развијање емоционалне интелигенције. Наша осећања утичу на наша понашања, а код деце у ситуацијама где је изражен утицај вршњака, то долази још више до изражаја. У Програму се истражује веза између осећања и понашања, заједно са дечјим ставовима везаним за ризична понашања, као и начин на који се управља ризиком.

Суштина је у томе да се деци не дају готова знања о психоактивним супстанцама, већ група деце истражује једно од изабраних питања или проблема унутар теме, затим размењује са осталим групама оно шта су научили о психоактивним супстанцама. На крају, информације које су на тај начин прикупили представљају у школи или локалној заједници.

Потребно је да и родитељи ученика буду обавештени да су њихова деца укључена у различите активности које се односе на ову тему. Потребна је сагласност родитеља за употребу интернета, нарочито у фази прикупљања нових информација.

У својој суштини, програм „Твоје знање мења све “ има за циљ да поучи децу, пружајући им прилику да праве изборе, да користе стручност одраслих о ономе што њих заиста занима и да науче како да доносе одлуке и да сами предузимају акције.

Предвиђено је да се након свих одржаних радионица, одржи приредба поводом завршетка рада на Пројекту.

Кроз овај програм деца уче нове ствари, да буду саслушана, осећају се важна, доносе одлуке и сарађују са другима, стичу самопоуздање, разумеју сопствена и туђа осећања, препознају како осећања утичу на понашање. Све ово оснажује емоционалну интелигенцију и смањује шансе да ће деца подлећи лошим изазовима средине. Ученике је неопходно оснаживати како би се упознали са концептом вршњачког утицаја и начином како да се изборе са тим.

Предвиђено је да се након свих одржаних радионица, одржи приредба поводом завршетка рада на Пројекту.

План реализације Програма превенције ПАС:

Време             реализације

Назив радионице

Начин реализације

Реализатори

X 2017.

Упознавање родитеља ученика са Програмом превенције ПАС

презентација

 

Мира Пауновић,  Маријана Туфегџић и Катарина Чеперковић-Ђилас, наставници разредне наставе у одељењу

IV1

 

 

 

Гордана Качавенда у  одељењу

V1

 

 

 

Јелена Левнаић, наставник разредне наставе и Јасмина Раденковић, наставник српског језика и грађанског васпитања у    V

XI  2017.

Нулта радионица: Нацртај и напиши!

радионица

XI  2017.

1.час: Разумевање сопствених осећања

радионица

XI  2017.

2.час: Разумевање утицаја вршњака

радионица

XI  2017.

3.час: Разумевање и управљање ризицима

радионица

XI  2017.

4.час: Учење рада у групама

радионица

XII  2017.

5.час:Предлагање идеја, избор теме и формирање група

радионица

XII 2017.

6. и 7.час: Сазнавање/прикупљање нових информација

истраживачки

рад

XII 2017.

8.час: Подношење извештаја

извештавање

XII 2017.

9.час: Припремање за акцију (први део)

радионица

XII 2017.

10.час: Припремање за акцију (други део)

радионица

I  2018.

11.час: Предузимање акције

презентација

I  2018.

12.час:  Размишљања о часу/Разматрање часа

евалуација Програма

I  2018.

Извештавање родитеља/локалне заједнице

родитељски

састанак

Руководилац Тима: Мира Пауновић, наставник разредне наставе


Пројекат 5


План реализације пројекта „Дружимо се и учимо“

Олга Брдар, педагог –ментор Пројекта

Наша школа већ седму годину сарађује са Центром за добровољни рад и помоћ деци „Дуга“ у реализацији пројекта, који је финансиран од стране Секретеријата за спорт и омладину. Пројекат се завршава у децембру 2017. године и тромесечно се обнавља до краја школске године.

Пројекат предвиђа инклузију деце из дечјих домова, школа за децу са сметњама у развоју, са децом из осетљивих група, основних и средњих, у заједничке активности са децом из наше школе, као и ученицима школе за функционално образовање деце ОШ “Бранко Пешић“.

Деца заједно учествују у излетима, посетама културно-историјским споменицима, установама културе, заједничким ликовним, музичким, спортским радионицама, као и заједничким забавним активностима, организованим поводом завршетка првог и другог полугодишта.

План реализације пројекта „Дружимо се и учимо“

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТ/ЦИЉ

РЕАЛИЗАТОР

Октобар 2017.

Једнодневни излет у Бојчинску шуму

др Радмила Гашић, аутор пројекта

6.Октобар 2017.

Вожња трамвајем – круг двојком

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Октобар 2017.

Обилазак Белог двора

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Новембар 2017.

Посета конаку Кнеза Милоша у Топчидеру

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Децембар 2017.

Посета Музеју Николе Тесле – фестивал науке

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Током школске године

Инклузивне вајарске радионице са децом ОШ „Вељко Рамадановић“

Горана Текелеровић, наставник ликовне културе

Током године 2017.

Инклузивна вајарска радионица „Римско стакло“

Јована Мијатовић, археолог и Горана Текелеровић, наставник ликовне културе

Децембар 2017.

 

Заједничка приредба у ОШ „Бранко Пешић“

Весна Унгуровић, координатор пројекта, Сузана Алексић, наставник географије ОШ „Бранко Пешић“ и Олга Брдар, ментор

Од октобра 2017. до маја 2018.

Креативне ликовне радионице четвртком

Тијана Миличевић, дизајнер и Олга Брдар, ментор пројекта

Фебруар 2018.

Посета Ваздухопловном музеју у Сурчину

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Март 2018.

Посета храму Светог Саве и Народној библиотеци

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Април 2018.

Посета Ватрогасном дому Земун

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Мај 2018.

Посета музеју Афричке уметности

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Јун 2018.

Посета Ботаничкој башти

Весна Унгуровић, координатор пројекта

Током школске године

Посета Историјском музеју

Весна Унгуровић, координатор пројекта


Пројекат 6


План реализације пројекта „Лепота је у различитости“ - креативне радионице енглеског језика

Пројекат „Лепота је у различитости“ реализује се четврту школску годину у нашој школи. Реализоваће се током друге недеље новембра у трајању од три дана. Радионице ће се одржавати сваки дан и трајаће по 60 минута (од 11,30 до 12,30 часова). Пројекат организује FLEX Alumni Serbia, који подржава Амерички савет за међународно образовање.

Циљ пројекта је да у ученицима пробуди жељу и интересовање за упознавањем британске и америчке културе, обичаја и популаризације енглеског језика. Пројектом је планирано да буде укључена једна група ученика, узраста четвртог разреда. У зависности од простора, радионице ће похађати 20-30 деце.

Реализатори Пројекта су волонтери: Маја Бркљач, Милица Костић, Марко Вигњевић, и Немања Милтеновић (бивши ученик школе), који су провели једну школску годину у средњој школи у САД-у на програму размене FLEX.

ред. бр. рад.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ

ЦИЉ

 

6-8. новембар 2017.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА ученицима школе, подела захтева за сагласност родитеља за учешће ученика у Пројекту

Добијање сагласности родитеља за учешће њихове деце у Пројекту.

1.

6. новембар 2017.

(понедељак)

УВОДНА РАДИОНИЦА: ШТА ЈЕ КУЛТУРА? Стереотипи, предрасуде, разноликост, различитост, толеранција

Боље разумевање различитих култура  као и појединаца у оквиру њих; развијање толеранције.

2.

7. новембар 2017.       (уторак)

ЖИВОТ У АМЕРИЦИ: презентације алумнија, осврт на културу, разлике између наше културе и америчке.

ЉУДИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА: Како третирати људе са посебним потребама?

Боље разумевање америчке културе, прихватање разлика.

Подстакнути ученике на размишљање о томе како укључити људе с посебним потребама у друштво; разбијање стереотипа.

3.

8. новембар 2017.

(среда)

ЗАБАВА У АМЕРИЦИ: Током завршне радионице,  учесници ће имати могућност да науче шта млади у Америци раде у слободно време, кроз могућности играња америчког фудбала, кошарке или популарног америчког плеса, тзв. line dance.

Током завршне радионице ученици ће имати прилику да се забаве онако како то чине и њихови вршњаци у Америци.

Задужени наставник: Олга Брдар, координатор Тима за сарадњу са друштвеном средином


Пројекат 7


План реализације пројекта „First Lego Leage“ (FLL)

Чланови Тима:

Јасминка Стошић, наставник ТИО – руководилац Тима

Бојана Билић, наставник разредне наставе

Олга Брдар, педагог

Јасмина Филиповић, директор

Пројекат „First Lego Leage“ (FLL) – мултидисциплинарно роботско такмичење је први пројекат овакве врсте у Србији, које се у свету одржава већ годинама и у коме у свету тренутно учествује преко 300.000 деце. Спроводи га удружење грађана „ЕдуЛаб“ које је потписало уговор са LEGO Education партнером за Балкан за одржавање Програма у Београду и у школама на територији Србије.

Циљ пројекта је да се деца у Србији укључе у међународно такмичење у прављењу робота од лего коцкица и само такмичење је дизанирано да врши промоцију знања, учења и дечије самосталности као и да учи децу вештинама које ће им бити потребне у професионалном животу. Тим деце се састоји од 4-10 чланова узраста од 9-15 година.

Пројекат је у потпуности компатибилан са смерницама „Развионице“, деца се сама организују, активирају у процесу учења, планирања и извршења задатака.

Реализатор Пројекта је Ален Пиљак, бивши ученик школе као и заинтересовани наставници из школе. Сарадници на пројекту ће бити Тим наставника на челу са Јасминком Стошић, наставницом технике и технологије и Бојаном Билић, наставницом разредне наставе.

План припреме за такмичење у лего роботици

Ред.бр.рад.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТ/ЦИЉ

Припремне

активности

29. август 2017. (уторак)

Формирање наставничког тима за реализацију пројекта. Израда годишњег плана рада.

 

Прва недеља септембра 2017.

Презентација пројекта ученицима и наставницима школе, подела захтева за сагласност родитеља за учешће ученика у Пројекту, формирање ученичког тима. Обука наставника тима.

1.

15. септембар 2017. (петак)

УВОДНА РАДИОНИЦА: упознавање са ЛЕГО роботиком и вредностима ФЛЛ, одабир имена тима и подела задужења.

2.

22. септембар 2017.  (петак)

Ишчитавање теме изазова и осмишљавање пројекта, прављење плана израде пројекта и листе особа за контакт, чланови тима деле оно што већ знају о теми изазова међусобно и праве листу непознатих ствари које требају да испитају. 

3.

2. октобар 2017. (понедељак)

Рад на пројекту, дискусија о теми пројекта, дељење информација до којих су дошли чланови тима. Разговор и дискусије са професионалцима у пољу изазова.

4.

6. октобар 2017. (петак)

Евалуација пројекта за изазов. Истраживање решења проблема.   Почетак рада са роботом. Склапање роботских модела по упутству, склапање подлоге за изазов. Међусобно дељење информација које су пружили контактирани сручњаци.

5.

13. октобар 2017. (петак)

Евалуација досадашњег рада, чланови тима испитују проблеме до којих су дошли у пројекту, са роботом и у међусобној комуникацији и покушавају да их реше. Тимске активности у циљу остваривања што боље кохезије тима. Сесија питања и одговора о пројекту, роботу и програмирању између ученика и ментора.

6.

20. октобар 2017. (петак)

Направити робота и програмирати га да извршава 2 најлакша задатка. Тестирање, преправка и оптимизација робота. Размишљање о начинима решења осталих задатака. Осмишљавање иновативних решења за тимске задатке, проналажење одрживих решења. Евалуација потребних технологија да би идеје постале реалност. Осмишљавање деобе открића са локалном заједницом.

7.

27. октобар 2017. (петак)

Покушај израде робота који остварује 50 посто планираних циљева, евалуација реалности и могућности остварења циљева. Израда плана презентације робота судијама за дизајн робота на турниру. Осмишљавање деобе открића са локалном заједницом. Припрема презентације пројекта члановима локалне заједнице, припрема презентације пројекта судијама. Дизајн сценског наступа.

8.

3. новембар 2017. (петак)

Евалуација досадашњег рада, чланови тима испитују проблеме до којих су дошли у пројекту, са роботом и у међусобној комуникацији и покушавају да их реше. Тимске активности у циљу остваривања што боље кохезије тима. Сесија питања и одговора о пројекту, роботу и програмирању између ученика и ментора.

9.

10. новембар 2017. (петак)

Покушај израде робота који остварује 75 посто планираних циљева, евалуација реалности и могућности остварења циљева. Тестирање робота при различитим условима који могу бити активни на турниру. Писање и увежбавање презентације пројекта.

10.

17. новембар 2017. (петак)

Покушај израде робота који остварује 100 посто планираних циљева, почетак тестирања временски ограничених мечева. Увежбавање презентације пројекта пред судијама са штоперицом. Дељење пројекта са људима из заједнице који би могли да имају користи. Провера да ли Пројекат испуњава све што се налази у рубрици Пројекта. Размишљање и предвиђање о питањима које у вези пројекта судије могу поставити.

11.

24. новембар 2017. (петак)

Евалуација досадашњег рада, чланови тима испитују проблеме до којих су дошли у пројекту, са роботом и у међусобној комуникацији и покушавају да их реше. Тимске активности у циљу остваривања што боље кохезије тима. Сесија питања и одговора о пројекту, роботу и програмирању између ученика и ментора.

12.

1. децембар 2017.  (петак)

Извршавање последњих припрема за игру са роботом, тестирати, дизајнирати и оптимизовати робота. Извршити тестирање презентације пред ученицима који глуме судије. Извршавање генералне пробе робота и пројекта.

13.

децембар 2017.  и јануар 2018. године, после завршетка радионица

Последње припреме, отклањање грешака у дизајну робота и програмима, учествовање на турниру, прослава, евалуација грешака и припрема за идућу сезону.

Координатор - Јасминка Стошић, наставник техничког и информатичког образовања

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.