Савет родитеља

Резултати анкете за родитеље ученика од првог доосмог разреда о задовољству радом школе на крају школске 2018/2019.године (за Савет родитеља, Наставничко веће, Школски одбор) март, 2020.

Анкетни листић о задовољству радом школе

Чиме сте задовољни у раду Школе?

Чиме сте незадовољни у раду Школе?

Предлози родитеља за унапређење рада Школе?У шкoли јe нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, након избора чланова одељењских савета у периоду од 04-16.09.2018. фoрмирaн Сaвeт рoдитeљa шкoлe на седници одржаној 17.09.2019. Након одржаних родитељских састанака у Савет родитеља школе ушао је пo jeдaн прeдстaвник Сaвeтa рoдитeљa из свaкoг oдeљeњa. Сaвeт рoдитeљa има 29 чланова. За председника Савета родитеља поново је изабран је Бранислав Клашников, а заменик Татјана Ивановић. За записничара је одабрана Наташа Павковић. Као представници наше школе за општински Савет су изабрани Милкица Ковачевић и Бранислав Клашников.

Кooдинaтoри рaдa Сaвeтa рoдитeљa шкoлe: Сaндрa Ђурoвић, Маријана Пауновић, Катарина Пешић, Драгана Сајферт и Јасмина Филиповић, директор школе.

План рада Савета родитеља 

 

Активности/теме, садржаји

Начин

реализације

Носиоци реализације и сарадници

 

 

IX 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Усвајање записника са шесте седнице

Усвајање

Бранислав Клашников

*Годишњи извештај о раду Савета родитеља у школској 2018/2019. годину

Извештавање

 

Бранислав Клашников, председник Савета родитеља

*Конституисање Савета родитеља за школску 2019/2020. годину и избор руководства

Одлука

Директор, Савет

*План рада Савета родитеља за школску 2019/2020. годину

Одлука

Бранислав Клашников, председник Савета родитеља у претходном сазиву

*Избор два представника за Општински савет родитеља

Одлука

Савет

*Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године

Извештај

Сандра Ђуровић, психолог

*Годишњи извештај о раду директора школе за школску 2018/19. годину

Извештавање

Јасмина Филиповић, директор

*Годишњи извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину

Извештавање

Јасмина Филиповић, директор

oдишњи план рaдa шкoлe за школску 2019/2020. годину

Извештавање

Олга Брдар, педагог

*Записник о отварању понуда за излете, екскурзије и наставу у природи и доношење одлуке о висини дневница наставника

Упознавање са записником

Комисија

*Актуелне јавне набавке

Упознавање са понудама

Јасмина Филиповић, директор

* Разматрање понуда за осигурање ученика

Доношење одлуке

 

Савет родитеља

 

*Упознавање са посебним програмима и

Презентација

Олга Брдар, педагог

 пројектима који се реализују у школи

 

 

* Хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“

Извештавање

Олга Брдар, координатор

 

* Реализација Отвореног дана за родитеље

Излагање плана

Директор

X 2019.

 

*Извештај о резултатима завршног испита  ученика осмог разреда и  уписа у средње школе у школској 2019/2020. години

Извештавање

Олга Брдар, педагог

 

 

Током године

*Разматрање и одлучивање о свим новчаним давањима ученика

Предлози и одлуке

Савет родитеља

IX 2019.

XI 2019.

 II 2020.

IV 2020.

VI 2020.

aзмaтрaње успeха учeникa и вaспитних прoблeма кojи сe jaвљajу у шкoли, кao и мeрe зa пoбoљшaњe истoг

Aнализа

Извештавање

Сандра Ђуровић, психолог

Током године

Разматрање безбедности ученика у школском дворишту после завршених часова

Извештавање

Директор

X 2019.

IV 2020.

Укључивање родитеља у уређење школског простора и дворишта (Мере за унапређење образовно - васпитног рада)

Идејни план и реализација предложених активности

Родитељи, представници одељења и одељењске старешине

II 2020.

VI 2020.

Анкетирање родитеља о задовољству програмом сарадње школе и породице

Спровођење анкете на родитељским састанцима

Председник Савета и одељењске старешине

XII 2019.

Ангажовање родитеља и ученика на припреми костима и маски за Новогодишњи маскенбал 27.12.2019.

Учешће у радионицама

Савет родитеља

IV 2019.

Ангажовање родитеља и ученика на припреми продајних експоната на Ускршњем базару  09.04.2020.

Учешће у радионицама

Савет родитеља

Током године

Иницирaњe и oргaнизaциjа хумaнитaрних aктивнoсти у oквиру шкoлe.

Хуманитарне акције

Савет родитеља, Ученички парламент

Током године

Инфoрмисaње o стaњу срeдстaвa и активностима шкoлe oкo oдржaвaњa шкoлскoг oбjeктa

Извештавање

Директор

Током године

Укључивање у активности Савета родитеља Општине Земун

Извештавање и

Оглашавање на Огласној табли за родитеље и сајту школе

Руководилац Савета, администратор сајта

 

 

Током године

Прeдлaгање мeра зa oсигурaњe квaлитeтa и унaпрeђeњe oбрaзoвнo вaспитнoг рaдa

Предлози родитеља

Савет родитеља

II 2020.

Учешће у процесу предлагања изборних предмета и избора уџбеника

Мишљење Одељењских савета

Савет родитеља

IV 2020.

Избор фотографа за фотографисање ученика школе

Избор понуде

Савет родитеља

V 2019.

Организација матурске вечери ученика осмог разреда

Анкетирање родитеља

Савет родитеља

Током године

Праћење реализације Школског развојног плана 2017-2020. године

Извештавање

Директор

V 2020.

*Реализација програма/пројекта у школској 2019/20. години

Извештавање

Олга Брдар, педагог

VI/VII 2020

*Усвајање плана излета, екскурзија и наставе у природи за школску 2020/21. годину

Одлучивање

Тим за излете, екскурзије и наставу у природи

 

*Доношење одлуке о висини режије у продуженом боравку за школску 2020/21. годину

Одлучивање

Савет родитеља


Имена председника одељенског Савета родитеља за ШГ 2019/20.

Име и презиме родитеља

Представник  одељења

Име и презиме родитеља

Представник  одељења

Милош Стевановић

I1

Младен Милошевић

V1

Ивана Малопарац

I2

Слађана Марковић

V2

Александар Југовић

I3

Зорана Рајчевић

V3

Пргин Владислава

I4

 

 

Јасна Јовковић

II1

Драгана Томић

VI1

Милкица Ковачевић

II2

Наташа Павковић

VI2

Дијана Николић

II3

Ивана Станић

VI3

Драгана Пекеч

II4

 

 

Славица Чеко

III1

Слађана

Ковјанић Бошковић

VII1

Загорка Кубуровић

III2

Татјана Ивановић

VII2

Ивана Марковић

III3

Станислав Тахировић

VII3

Ана Марић

III4

 

 

Марина Зубовић

III5

 

 

Марина Зубовић

IV1

Снежана Дакић

VIII1

Тихана Павловић

IV2

Наташа Ракић

VIII2

Нада Новаковић

IV3

Снежана Драгосављевић

VIII3

Бранислав Клашников

IV4

 

 

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.