Јавне набавке

________________

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину

________________

Измена плана јавних набавки за 2021. годину

Измена плана јавних набавки за 2021. годину и одлука Школског одбора у вези са тим

________________

План јавних набавки за 2021. годину

На трећој седници Школског одбора одржаној 23.02.2021 донети су План Јавних набавки за 2021. и Финансијски план за 2021. које објављујемо у прилогу.

План јавних набавки за 2021. годину

Финансијски план за 2021. годину

________________

Јавнe набавкe услуга излета, екскурзија и наставу у природи

ОШ "Соња Маринковић" објављује да је отворен тендер за подношење понуда за ЈН услуга извођења излета, екскурзије и наставе у природи. за ученике 1-8 разреда школске 2020/21.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

У вези ЈН услуга извођача излета, екскурзије и наставе у природи објављујемо питања једног понуђача и одговоре

Одговор на постављено питање

Одговор на постављено питање

Одговор на питање заинтересованог лица

Дошло је до измене ЈН услуга организовања излета, екскурзије и наставе у природи за ученике од 1-8. разреда школске 2020/21. услед дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 24.08.2020.којим сугеришу да ове активности одгоде и планирају за пролеће 2021.године.

С тим у вези објављујемо измене наведене ЈН - дописи у прилогу.

Измена Конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење и отварање понуда

Донета је одлука о додели уговора за јавну набавку 11 /4 - услуга извођења излета, екскурзије и наставе у природи за ученике од 1 -8. разреда за школску2020/21.

Одлука је у прилогу

Одлука о додели уговора

Одлука о измени одлуке о додели уговора

У вези ЈН 11/4 - услуга извођења излета, екскурзије и наставе у природи за ученике од 1. -8. разреда ОШ "Соња Маринковић" за школску 2020/21. донета је одлука о измени одлуке о додели уговора.

Одлука је у прилогу

Одлука о измени одлуке о додели уговора

__________

Измена плана набавки за 2020. годину

Измена плана набавки за 2020.годину

__________

Обавештење о закљученом уговору за снабдевање Електричном Енергијом са ЕПС-ом

Након комплетно спроведеног и окончаног поступка јавне набавке мале вредности - набавка електричне енергије за период 01.04.2020 - 31.03.2021, број набавке 2.2. директор школе у својству наручиоца обавештава да је уговор закључен са ЈП "ЕПС БЕОГРАД", Балканска 13, Београд.

Обавештење у прилогу.

Обавештење о закљученом уговору

__________

Јавна набавка - Мале вредности

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

________________

План јавних набавки за 2020. годину

По завршетку поступка јавне набавке добара - електричне енергије за период 01.04.2020 - 31.03.2021. донета је одлука о додели уговора за набавку електричне енергије која се налази испод овог текста

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије

План јавних набавки за 2020. годину

Одлука о додели уговора у поступку набавке електричне енергије за 2020. годину

________________

План јавних набавки за 2019. годину

На осмој седници Школског одбора одржаној 15.05.2019. усвојен је предлог измена и допуна Плана Јавних набавки за 2019 због дописа Градске општине Земун о спровођењу ЈН у отвореном поступку - услуга повезивања школског видео наџора са МУП-ом Земун.Рок трајања уговора је 28.02.2021.

Након усвајања предлога, једногласном одлуком присутних чланова Школског одбора донет је измењени и допуњени План Јавних набавки за 2019.

План јавних набавки за 2019. годину

Измeна плана јавних набавки за 2019. годину

Измeна 2 плана јавних набавки за 2019. годину

________________

Јавна набавка - Услуга достављања припремљених оброка за ученике у продуженом боравку 2020/21. година

Kонкурсна документација

Позив за подношење понуда

Школски одбор је на првој седници за шк. 2020/21 одржаној 11.09,.2020.г. усвојио 2. измену плана ЈН и 2. измену финансијског плана за 2020. Измењен је износ за ЈН услуга дистрибуције ручка јер, у складу са препоруком за примену превентивних мере заштите од ЦОВИД-19, рућак треба да се служи у херметички затвореним посудама а не у канистерима као до сад. Цена тако упакованог ручка је већа и због тога је уследила измена бр. 2.

Измена бр.2 плана ЈН

Измена бр.2 финансијског плана

У вези ЈН - услуга дистрибуције оброка - ручка за ученике у боравку за шк. 2020/21 донета је одлука о додели уговора која је у прилогу.

Одлука о додели уговора за 2020/21. годину

Јавна набавка - Услуга достављања припремљених оброка за ученике у боравку 2020/21.година

СВИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА У ШКОЛЕ (УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА)

Предмет : обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача након објављивања Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке услуга кетеринга у складу са чланом 149.став 10. Закона о јавним набавкама

У складу са чланом 149.став 10.Закона о јавним набавкама обавештавамо све понуђаче који учествују у поступку јавне набавке услуга достављања припремљених оброка у школе да је у истом поднет захтев за заштиту права од стране понуђача „Ф.А.Н. ГРУПО“ д.о.о. из Београда.

Услуге достављања припремљених оброка у школе (услуге кетеринга) наручилац спроводи у поступку јавне набавке мале вредности . Број јавне набавке: 2.1./2020.

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуга достављања припремљених оброка у школе (услуге кетеринга) - (ознака 55524000).

Сходно члану 150.став 11.наручилац зауставља даље активности у предметном поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Комисија наручиоца у предметној јавној набавци

1. Ана Новковић, председник Комисије

2. Тања Георгијевић,члан

3. Јасна Јовковић, родитељ, члан

4. Милош Стевановић, родитељ, члан

5. Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке

ЈН бр. 2.1/2020 -услуга достављања припремљених оброка је окончана. Уговор је закључен са Друштвом за исхрану и угоститељство "Лидо" д.о.о. почев од 02.11.2020.

Јавна набавка - Услуга достављања припремљених оброка за ученике у боравку 2019.година

Kонкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

________________

Јавна набавка - Организација излета и екскурзија

Kонкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања 1

Одговори на питања 2

Одлука о додели уговора

________________

Јавна набавка - Eлектрична енeргија

Обавештавамо да је закључен уговор за набавку електричне енергије за потребе ОШ "Соња Маринковић" са предузећем - ЈП "ЕПС БЕОГРАД", Београд, Балканска 13, за период 01.04.2019. - 31.03.2020.

Kонкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

________________

Јавна набавка - услуга обезбеђења имовине и лица

Обавештавамо да је дошло до продужења рока за пријем понуда по јавној набавци бр.1.2.7. набавка услуге обезбеђења ствари и лица за школску 2018/19. услед тога што је заинтересовани понуђач поставио питање ради објашњења услова из конкурсне документације на које смо одговорили. Из тог разлога рок за пријем понуда је продужен до среде, 19.09.2018. а отварање је заказано за среду, 19.09.2018. у 16,30 часова.

Обавештење о продужењу рока

Одговори на питања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

________________

Јавна набавка - Kетеринг

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

________________

Јавнe набавкe услуга излета, екскурзија и наставу у природи

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговор 2

Одговор

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

________________

Јавна набавка - Eлектрична енeргија

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив и конкурсна документација

________________

Јавна набавка - Физичко обезбеђење имовине и лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.